DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje


Prace zwarte

2001

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego, Rzeszów 2001, ss. 204.

 • Elżbieta Mazur, „Rozpoznania”. O twórczości poetyckiej Emila Granata, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2001, ss. 180. 

2000

 • Urszula Kopeć: Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży. Rzeszów 2000, ss. 179.   

Rozprawy i artykuły 

2007

 • Dorota Karkut, Wykorzystanie dzieł malarskich w kształceniu językowym – próba diagnozy [w:], Kultura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych. Pod red. J. Kidy. Rzeszów 2007, s.393-400.

 • Urszula. Kopeć: Pojęcie miłości bliźniego w ujęciu przypowieści biblijnej i wybranych dzieł malarskich. W: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych. Pod red. J. Kidy, Rzeszów 2007, s. 417 – 422.

 • Urszula Kopeć: Funkcja badawcza podręczników do szkoły podstawowej a wprowadzanie uczniów w świat przyjaźni i miłości. W: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język pod red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 310-317.

 • Urszula Kopeć: Językowy obraz miłości partnerskiej w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka. Estetyka. Język aksjologii pod red. T. Świętosławskiej. Łódź 2007, s. 141 -149.

2006

 • Elżbieta Mazur, Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury. Glosa do maturalnych prezentacji, „Język Polski w Liceum”, 2005/2006, nr 4, s. 101-108.

 • Elżbieta Mazur, Świat dworskiej miniatury w liryce Wisławy Szymborskiej, Filosofs’ki pošuki  2006, vip. 21-22, s. 384-393.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,O stylu nekrologów pożegnalnych -  STYL 5, Belgrad 2006, s. 173-185. (współautor)

 • Urszula Kopeć: Licealiści wobec wulgaryzmów – badania i wnioski dydaktyczne. W: Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog. Pod red. B. Myrdzik, M. Latoch – Zielińskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 303- 308

2005

 • Zygmunt Sibiga, Podręczniki w kształceniu polonistycznym uczniów szkół podstawowych, „Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4”. Rzeszów 2005, s. 179 – 188;

 • Zygmunt Sibiga, Językowa i kulturowa ciągłość etniczna w szkolnictwie polonijnym Stanów Zjednoczonych, „Prace Naukowo – Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Literatura – Język – Region”, pod red. K. Sikory i J. Kułakowskiej-Lis, Krosno 2005, z. 17, s. 39 – 47;

 • Zygmunt Sibiga, Niektóre problemy edukacji etnicznej w zbiorowościach polonijnych Stanów Zjednoczonych [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 367 – 375;

 • Zygmunt Sibiga,  Edukacja językowa dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych Stanów Zjednoczonych, „Prace Naukowo – Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Papers on Language, Culture and Literature 2”, pod red. A. Witalisz, Krosno 2005, z. 229 – 238. 

 • Elżbieta Mazur, Świat kulturowych „ peryferii” Mirona Białoszewskiego i Nikifora, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2005, s. 51-61.

 • Elżbieta Mazur, Codzienność w przebraniu sztuki. O „Balladzie z makaty” Mirona Białoszewskiego (szkic analityczno-interpretacyjny), „ Język Polski w Liceum” 2005/2006, nr 2, s. 50-57.

 • Tadeusz Półchłopek, Recepcja komedii Aleksandra Fredry „Mąż i żona”. [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi (pod red. J. Rusin i K. Maciąga). Rzeszów 2005, s.116-126.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Motywy biblijne w twórczości poetyckiej Janusza A. Ihnatowicza, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. Pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 2, Rzeszów 2005,  s. 120-131.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Kwartalnik „Fraza” w latach 1991-2003.Wstęp do: Z. Ożóg, Fraza 1991-2003. Bibliografia zawartości. Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2005, s. 116-123. (współautor).

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Przestrzeń w poezji Janusza A. Ihnatowicza  [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi). Red. Z. Ożóg i J. Wolski, Rzeszów 2005, s. 382-396.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Heloiza i Abelard – średniowieczna historia w wierszu Janusza A. Ihnatowicza „Pawana dzwonów rozmawiających”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4, z. 19/2005, s. 71-86

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Wspomnienie domu w wierszu Beaty Obertyńskiej „Śmierć domu”, [w:] Zaklęta przestrzeń. O twórczości Beaty Obertyńskiej. Pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Toruń 2005, s. 244-252.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, „Cali w szkarłacie krwi i w zasług złocie”. Wiersze hagiograficzne Beaty Obertyńskiej. [w:] Zaklęta przestrzeń. O twórczości Beaty Obertyńskiej. Pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Toruń 2005, s. 117-130.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Obraz pontyfikatu Jana Pawła II w wierszach poetów współczesnych  (J. Łobodowski, J. Twardowski, Cz. Miłosz), [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Z. Andres, J. Pasterska, Rzeszów 2005, s. 261-275.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Wacława Iwaniuka "Pieśń nad pieśniami", [w:] Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze. Pod red. Jana Wolskiego, Henryka Wójcika i Edwarda Zymana, Toronto 2005, s. 110-120.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Kłopoty z pornografią. O nauczycielskich interpretacjach wiersza Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii” [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, (Lublin 2005) s. 281-191.

 • Tadeusz Półchłopek,Taksonomia w kształceniu sprawności polonistycznych Artykuł oddany do druku w „Zeszytach Naukowych  Uniwersytetu Rzeszowskiego”.Zeszyt 32/2005 „Dydaktyka 4”, pod red. Z. Sibigi,s.169-176.

 • Danuta Hejda, Plastyka na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a kształtowanie kompetencji kulturowej, [w:] Zeszyty Naukowe UR, Dydaktyka 4, Rzeszów2005, pod red. Z. Sibigi, s. 87-93.

 • Dorota Karkut, Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego w szkole średniej na przykładzie opisu obrazu [w:], Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, Pod red. Z. Urygi i M. Sienko. Kraków 2005, s.159-171.

 • Elżbieta Kozłowska „Smutna nade mną gwiazda świeciła...” Główne motywy twórczości lirycznej Marii Bartusówny [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi. Pod red. J. Rusin, K. Maciąga. Rzeszów 2005, s. 165 – 173.

 • Urszula Kopeć: Podręczniki do kształcenia literackiego dla klasy drugiej gimnazjum a bogacenie słownictwa nazywającego uczucia. W: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku. Praca zbiorowa pod redakcją D. Michułki i K. Bakuły. Wrocław 2005,  s. 357-360

 • Urszula Kopeć: Pycha i pojęcia pokrewne w języku licealistów. W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4 pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2005, s.115 -120

2004

 • Zygmunt Sibiga, Treści kształcenia polonistycznego w szkołach etnicznych na tle zadań maturalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 3”, Rzeszów 2004, s. 117 – 183.

 • Tadeusz Półchłopek, Wiedza o teatrze na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Zeszyt 19/2004, „Dydaktyka 3”, pod red. Z. Sibigi, s.  91-97.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, „...I sam się zamień w blask, co nie ustanie”. Posłowie do: Janusz A. Ihnatowicz, Epigramat o nadziei, Rzeszów 2004, s. 81-88.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Ars senescendi. Elegijność w późnej twórczości Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Toruń 2004, s. 81-95 (współautor).

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Rozmowy z Hamletem Janusza A. Ihnatowicza, Zeszyty Naukowe URz, Dydaktyka 3, Rzeszów 2004, s. 53-64.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, „Piszę obraz...”. Kilka uwag o poezji Lidii Czai. Wstęp do: Lidia Czaja Tak życiu, Frysztak 2004, s. 3-5.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Wacław Oszajca „Powrót Uriasza” – próba interpretacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury 2, pod red. S. Uliasza i G. Ostasza, Rzeszów 2004, s. 248-263.

 • Dorota Karkut, Plakat i jego miejsce w edukacji polonistycznej [w:], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna. Dydaktyka 3.Pod red. Z. Sibigi. Rzeszów 2004, s.75-82.

 • Elżbieta Kozłowska Postać Marii Bartusówny – „nienadowskiej siłaczki na lekcjach języka polskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Dydaktyka 3. Pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2004, s. 101 – 112.

 • Urszula Kopeć: Przyjaźń w rozumieniu licealistów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna. Dydaktyka 3 pod red. Z. Sibigi. Rzeszów 2004, s.115-120.

 • Urszula Kopeć: Wartościowanie rzeczywistości w wypowiedziach licealistów. (W:) Język, kultura, nauczanie i wychowanie pod red. J. Kidy. Rzeszów 2004, s. 94- 100.

2003

 • Zygmunt Sibiga, Niektóre uwarunkowania zachowania języka polskiego poza granicami kraju [w:] „Księga pamiątkowa – XX lecie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 1983 – 2003, pod red. J. Półćwiartka, Rzeszów 2003”, s. 59 – 67.

 • Zygmunt Sibiga, Zachowania językowe dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2”, Rzeszów 2003, s. 150 – 180.

 • Elżbieta Mazur, ”U wrót doliny” Zbigniewa Herberta. Międzyprzedmiotowa analiza i interpretacja wiersza, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s. 45-53.

 • Elżbieta Mazur, Wisława Szymborska wobec końca wieku, „Nowa Okolica Poetów” 2003, nr 2-3, s. 73-77.Tadeusz Półchłopek, Praktyczne aspekty scalania treści humanistycznych w kształceniu sprawności językowych uczniów gimnazjum.  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Zeszyt 10/2003, „Dydaktyka 2”,pod red. Z. Sibigi,  s.  97-105.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Łobodowski odzyskiwany, [w:]  Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji.  Pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, s. 142-151.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o św. Franciszku. Analiza i interpretacja, Zeszyty Naukowe URz, Dydaktyka 2, Rzeszów 2003, s. 76-87.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Świat wykreowany w reklamie na lekcjach języka polskiego, „Język Polski w Gimnazjum”, R. V, nr 2, Kielce 2003/2004, s. 77-81.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, „...Dla siebie piszę poezję”. Posłowie do: Bogdan Stangrodzki, Dotyk chlorofilu, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2003, s. 67-69.

 • Danuta Hejda, Architektoniczny język form, czyli o jedności duchowej i artystycznej epoki średniowiecza, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s. 23-29.

 • Dorota Karkut, Wokół uczniowskich odczytań wiersza L. Staffa „Ogród przedziwny” i obrazu J. Mehoffera „Dziwny ogród”. Analiza porównawcza literatury i malarstwa w szkole średniej [w:], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna. Dydaktyka 2. Pod red. Z. Sibigi. Rzeszów 2003, s.30-45.

 • Elżbieta Kozłowska Posyłam kwiaty... Motywy kwiatowe w liryce miłosnej Adama Asnyka na lekcjach języka polskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Dydaktyka 2. Pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s. 67 – 75.

 • Elżbieta Kozłowska Rodzimy folklor w edukacji na przykładzie zwyczajów, obrzędów i pieśni weselnych regionu rzeszowskiego. (Współautor: B. Kozłowska). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Dydaktyka 2. Pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s.125 – 135.

 • Urszula Kopeć: Jak młodzież gimnazjalna nazywa swoje stany uczuciowe? Propozycja ćwiczeń słownikowo – frazeologicznych do klasy drugiej gimnazjum. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna”. Dydaktyka 2 pod red. Z. Sibigi. Rzeszów 2003, s. 105 – 110.

Prace redakcyjne

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Janusz A. Ihnatowicz, Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003). Redakcja i posłowie A. J.-O., Rzeszów 2004, ss.87.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Adam Lizakowski, Zapiski znad Zatoki San Francisco, Biblioteka Frazy, wyd. II, Rzeszów 2004, ss. 451.„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Dydaktyka , pod red. Z. Sibigi

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Bogdan Stangrodzki, Dotyk chlorofilu. Wybór i posłowie A. J-O. Biblioteka Frazy, Rzeszów 2003, ss.69.

 • Henryk Kurczab, Urszula Kopeć, Elżbieta Kozłowska, Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, Rzeszów 2002 , ss. 374.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Słowo – prawda ukryta... Almanach poetycki IX Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej, Biblioteka Collegium Ressoviense, seria II, nr 24, Rzeszów 2000.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Coraz bardziej podziwiam poetów... Almanach poetycki X Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej, Biblioteka Collegium Ressoviense, seria II, nr 25, Rzeszów 2002.  

Prace edytorskie 

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Odczyt o polskiej literaturze kobiecej w Lizbonie w roku 1936. s. 372-379. [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości B. Obertyńskiej, red. Z. Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Próba obrony „Sowiego zamku” s. 380-386. [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości B. Obertyńskiej, red. Z. Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Załącznik do listu Beaty Obertyńskiej do Kaspra Pawlikowskiego (6 stycznia 1962), s. 387-388. [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości B. Obertyńskiej, red. Z. Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Z listu do Kaspra Pawlikowskiego (24 IX 1976), s. 389-395. [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości B. Obertyńskiej, red. Z. Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Na wieczną rzeczy pamiątkę, parę szczególików o moim egzaminie do Z.A.S.P.u, s. 344-356. [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości B. Obertyńskiej, red. Z. Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005.

Recenzje

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Ireny Szypowskiej opowieść o emigrancie z Madrytu, "Fraza" 2002, nr 1 (35)

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Życiorys św. Franciszka. J. Ślósarska, Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2004, s. 221. Fraza nr 1-2 (47-48)/2005, 308-311.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Psia dola…Wiersze dla dzieci Mirosławy Buchholtz , rys. G. Fryderyk, Biblioteka Frazy, Warszawa 2005, s. 265-266.

 • Elżbieta Mazur, O strofach milenijnych (rec. Antologii poezji opr. Przez L. Granata), „Źródło Diecezji Rzeszowskiej” 2000 nr 48, s. 4.

 • Elżbieta Mazur, Dialogi i spory (rec. Książki G. Ostasza, Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku), „Nowiny. Gazeta Codzienna” 2002 nr 210, s. 11.

 • Elżbieta Mazur, Brzegi rzeczywistości (rec. Obrzeży Z. Lisowskiego), „Nowa Okolica Poetów” 2003 nr 1, s. 221-224.

 • Elżbieta Mazur, Wśród „ pamiętników mówionych” (rec. Książki K. Maciąga, W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”), „Polonistyka” 2003 nr 5, s. 314-315.

 • Urszula Kopeć: Regina Pawłowska: Metodyka ćwiczeń w czytaniu (recenzja). (W:) Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 17. Katowice 2004, s.178-180

 • Elżbieta Mazur, Wspomnienia hubalczyka (rec. Książki A.L. Zdzienickiego, Ze wspomnień hubalczyka), „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005 nr 6, s. 14.

 • Elżbieta Mazur, Wpatrzeni w przestrzeń, (rec. Książki: L. Granat, J. Grządzielski, Okna, Nowy Jork 2007), „Kurier Codzienny” [Chicago] 2007, nr 166, s. 56.

 • Elżbieta Mazur, Wpatrzeni w przestrzeń, „Niedziela” 2007, nr 36, s. 49.

 • Elżbieta Mazur, Czytam „Szare w Blasku”, (rec. zbioru poezji O. Cherubin Pająk, Szare w blasku, Kalwaria Zebrzydowska 2003), „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 1, s. 151-154.

 • Elżbieta Mazur, Poezje ostatnie, (rec. zbioru poezji: O. Cherubin Pająk, Szepty duchowego rozeznania. Wiersze o kapłaństwie, Kalwaria Zebrzydowska 2005), „Niedziela” 2008, nr 5, s. 8.Dodano: 2009-05-05 13:33:55


« Wstecz