DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wybrane publikacje za lata 2000–2013


I. Prace zwarte

   A) Monografie:

2013

 • G. Filip, 2013, Mistrzowie gry na argumenty – Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 278 ss.
 • R. Słabczyński, 2013, Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym.Studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 269 ss.


 2011

 • M. Patro-Kucab, 2011, „...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 256 ss.


2010

 • G. Filip, M. Krauz, 2010, Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 208 ss. 


2003

 • G. Filip, Gry językowe Jana Lama, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 282 ss.

 

   B) Redakcja monografii naukowych:

2013

 • G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Pasterska, red., 2013, Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 500 ss.

 

II. Rozprawy i artykuły

2013

 • G. Filip, 2013, Erotyczna leksyka i metaforyka w utworach Stanisława Trembeckiego z rękopiśmiennego obiegu, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 233–252.
 • G. Filip, 2013, Role nadawcy w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego jako element strategii przekonywania czytelnika, w: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska i M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 428–444.
 • G. Filip, 2013, Konotacje i symbolika ptaków drapieżnych w Księdze cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, nr 8, red. A. Jakubowska-Ożóg i Z. Sibiga, s. 135–146.
 • M. Patro-Kucab, 2013, Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 219–232.
 • M. Patro-Kucab, 2013, Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, w: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska i M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 142–161.
 • M. Patro-Kucab, 2013, „Wiersze późne” Kazimierza Brodzińskiego, w: Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, seria druga: Zapisy i odczytania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 175–196, seria „Czarny romantyzm”.


2012

 • G. Filip, 2012, O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen, w: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencja, editor Martin Ološtiak, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 294–303.
 • M. Patro-Kucab, 2012, W stronę panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowińskim (Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli” oraz Justinus Kerner, „Sowinski”), w: Piękno Juliusza Słowackiego, red. J. Ławski, K. Korotkich, G. Kowalski, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 611631, seria „Przełomy/ Pogranicza”. Studia literackie 2.
 • M. Patro-Kucab, 2012, Natalia Kicka, Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... – adresaci polistopadowych liryków Kazimierza Brodzińskiego, „Język Polski i Kultura”, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy: język – literatura – kultura –media, Bańska Bystrzyca: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, s. 129–146.
 • M. Patro-Kucab, 2012, Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola, w: Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, red. T. Piersiak i A. Timofiejew, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 89–117. 
 • R. Słabczyński, 2012, Semantyka form czasowników trzeciej osoby w dyskursie szkolnym, „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 3, s. 168–180.


2011

 • G. Filip, 2011, Śląskość w narracji wspomnieniowej Floriana Śmiei, „Tematy i Konteksty”: Wielka emigracja – druga emigracja niepodległościowa – (e)migracja XX wieku, red J. Pasterska, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Historia Literatury,” nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 323–336.
 • G. Filip, 2011, Krytyk filmowy jako nadawca, w: Mowa, suspilstwo, żurnalistyka, red. W. W. Rizun i A. I. Mamałyga, Wydawnictwo Uniwersytetu w Kijowie, Kijów, s. 56–61.
 • G. Filip, 2011, Semantyczni roli mowca w kinokrytyce Zygmunta Kałużynskowo, „Styl i Tekst”, Kijów, wypusk X, s. 194–202.
 • M. Patro-Kucab, 2011, „Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, w: Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Pasterska i S. Uliasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 188–209.
 • R. Słabczyński, 2011, Superwykon – o wartościowaniu w telewizyjnych programach z gatunku „talent show” „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 2, s. 72–87.
 • R. Słabczyński, 2011, Formy drugiej osoby liczby pojedynczej trybu orzekającego w kontekście dyskursu edukacyjnego, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 96, Studia Logopaedica 4, red. L. Bednarczuk, S. Koziara, H. Pawłowska-Jaroń, E. Stachurski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 455–463.


2010

 • G. Filip, 2010, Mieszkańcy „tamtego” Rzeszowa w języku opowieści Franciszka Kotuli, w: Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak i E. Błachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 39–51.
 • G. Filip, 2010, „Zającu ja ci jeszcze pokażę” – wilk i zając we frazeologii i przysłowiach, w: Las w kulturze polskiej VII, red. W. Łysiak, Wydawnictwo ECO, Poznań, s. 263–272.
 • M. Patro-Kucab, 2010, Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli]Czartoryskiej”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa i T. Chachulski, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 405–424.

 
2009

 • G. Filip, 2009, Sennowładztwo wody i kontrszepty wielkoszybym oknie, czyli o kreatywności słowotwórczej Stefana Żeromskiego, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, „Prace Językoznawcze IFP UKSW”, t. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 353–373 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2009, Językowy obraz piękna postaci i przyrody w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, w: Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska i S. Rzędzicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 67–82 (z M. Krauz).
 • M. Patro-Kucab, 2009, „Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”... Kazimierz Brodziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku”, nr 5, s. 121–133.
 • M. Patro-Kucab, 2009, „Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga ...” – o motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4”, nr 59, s. 58–71.


2008

 • G. Filip, 2008, „Trudna miłość” i „Szczęście w nieszczęściu” – o języku i strukturze młodzieżowych listów do redakcji „Victora Gimnazjalisty”, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, nr 5, s. 127–135.
 • G. Filip, 2008, Tradycja rodzinna w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, w: Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 429–448 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2008, Argument z autorytetu w dyskursie Zygmunta Kałużyńskiego na przykładzie „Kanonu królewskiego Jego 50 ulubionych filmów”, w: Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 265–285.
 • M. Patro-Kucab, 2008, Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 52, s. 67–79 [z J. Kowal].
 • M. Patro-Kucab, 2008/2009, Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie”, nr 1, s. 53–67 [z J. Kowal].
 • M. Patro-Kucab, 2008, W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 52, s. 80–96 [z J. Kowal].
 • R. Słabczyński, 2008, Formy pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego w dyskursie szkolnym, w: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 62, Studia Linguistica 4”, red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 414–435.


2007

 • G. Filip, 2007, Manipulacje antynomią wartości w Internecie na przykładzie tekstów młodzieżowych, w: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. A. Oskiera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 125–137.
 • G. Filip, 2007, Konceptualizacja filmu w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego, w: Aktualne problemy mentalingwistyki. Zbiór artykułów z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu w Czerkasach, Czerkasy, s. 39–42.
 • G. Filip, 2007, Obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego, „Studia Językoznawcze”, t. 6: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin, s. 27–40 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2007, Obraz PIĘKNA i BRZYDOTY w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, w: Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 155–167 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2007, Listy do redakcji” jako gatunek w prasie kobiecej, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 69–76.
 • G. Filip, 2007, Życzenie jako gatunek tekstu, „Stylistyka” 16: Styl i czas, s. 553–565.
 • M. Patro-Kucab, 2007, Pośród literatury okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji elegii „Rok 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku”, nr 4, s. 115–132. [z J. Kowal]
 • R. Słabczyński, 2007, Czasowniki mentalne w dyskursie szkolnym, w: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej, red. J. Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 333–342.


2006

 • G. Filip, 2006, Wykładniki emocji w „Listach do redakcji” na przykładzie prasy kobiecej, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–195.
 • G. Filip, 2006, Językowy obraz uczuć w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk oraz V. Machnicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 53–69 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2006, Emocijnist’ mowca w „Listach do redakcji” na prykładi żinoczoj presy, „Styl i Tekst”, wypusk 7, Kijiwskij Nacjonalnyj Uniwersytet. Instytut Żurnalistyki, Kijów, s. 215–224.
 • M. Patro-Kucab, 2006, Żarliwy apostoł mowy ojczystej („Żal za polskim językiem” Kazimierza Brodzińskiego), „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie”, nr 32, s. 179–190.
 • R. Słabczyński, 2006, Nauczycielskie „proszę” w szkole podstawowej i w gimnazjum, w: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 31, Studia Logopaedica 1”, red. T. Rittel, J. Ożdżyński, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 154–168.
 • R. Słabczyński, A. Borzęcka, 2006, Komunikowanie przybliżone i relewancja w dyskursie szkolnym, w: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 31, Studia Logopaedica 1”, red. T. Rittel, J. Ożdżyński, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 56–74.


2005

 • G. Filip, 2005, Językowy obraz miłości w powieściach Stefana Żeromskiego, w: Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska i G. P. Bąbiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.453–470 (z M. Krauz).
 • G. Filip, 2005, Metaforyczne obrazy miłości w „Ludziach bezdomnych” i „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, nr 4, s. 149–156.


2004

 • G. Filip, 2004, Zmiany wzorca gatunkowego życzeń, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 105–115.
 • G. Filip, 2004, Wgląd w cudzą intymność – wyrażanie emocji w dzienniku internetowym, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk i A. Wierzbicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 65–72.
 • G. Filip, 2004, Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana, w: Las w kulturze polskiej III, red. W. Łysiak, Wydawnictwo ECO, Poznań, s. 277–284.
 • G. Filip, 2004, Gadu-Gadu, o strukturze i języku młodzieżowych rozmów w Internecie, „Zeszyty Naukowe UR 19. Seria Filologiczna. Dydaktyka”, nr 3, s. 133–144.
 • G. Filip, 2004, Możliwości zastosowania współczesnych teorii stylistycznych w badaniach satyry literackiej, w: Problemy semantiki słowa, reczenija ta tekstu, wypusk 11, Kijiwskij Nacjonalnyj Uniwersytet. Instytut Lingwistyki, Kijów, s. 139–143.
 • M. Patro, 2004, Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie”, nr 31, s. 175–179. 
 • M. Patro, 2004, Twórczość Kazimierza Brodzińskiego w badaniach historycznoliterackich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 21, s. 50–72.


2002

 • G. Filip, 2002, Atrybuty kształtu i przeznaczenia lalki jako wykładnia przeniesienia metaforycznego w grach językowych Jana Lama, w: Składnia. Stylistyka. Struktura tekstu, red. M. Krauz i K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 99–111.
 • M. Patro, 2002, „Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany ...” – o posłannictwie polskiego narodu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 4, s. 32–53.
 • R. Słabczyński, 2002, Dyrektywy w dyskursie szkolnym, w: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, red. J. Ożdżyński i T. Rittel, Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, Kraków, s. 365–375.


2001

 • G. Filip, 2001, Onomastyczne gry językowe Jana Lama, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 6”, z. 39, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, s. 9–23.

 

C) Recenzje naukowe (wybór):

 • G. Filip: mgr Julia Igorywna Sahata: Динамічні процеси В сучасній польській фразеології з анімалістичним компонентом, Uniwersytet Lwowski, 14 maja 2013 r.
 • G. Filip, „Język Polski” 2013, XCIII, z. 3, s. 226–229: Ałła Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego. Podręcznik dla szkół wyższych, t. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia, Wydawnictwo INKOS, Kijów 2011, 327 ss. oraz
  t. 2: Kultura języka, Wydawnictwo INKOS, Kijów 2011, 519 ss.
 • G. Filip: mgr Anna Czajka-Bubniak pt.: Fenomen językowy współczesnych polskich tabloidów (na przykładzie „Faktu”). Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Rzeszowski, 31 lipca 2013 r.

 

D) Inne publikacje (wybór):

2013

 • M. Patro-Kucab, 2013, „Język nasz jest to skarb nieprzebrany”. Habilitacja dr Grażyny Filip na Wydziale Filologicznym, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 3, s. 3537.


2012

 • G. Filip, M. Patro-Kucab, 2012, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, „Tematy i Konteksty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 2, red. M. Stanisz i Z. Ożóg, s. 455461.


2011

 • M. Patro-Kucab, 2011, Wspomnienie prof. dra hab. Piotra Żbikowskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII”, nr 15, s. 3–5.
 • M. Patro-Kucab, 2011, Piotr Żbikowski – wytrawny uczony, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 64, s. 93–97.


2010

 • M. Patro-Kucab, 2010, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 65, s. 286–290 [z J. Pasterską i M. Staniszem].

 Dodano: 2013-12-18 11:04:33


« Wstecz