DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konferencje naukowe


A. Organizacja konferencji naukowych

 • Rzeszów-Kombornia-Krosno, 13-14 listopada 2008 r., organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej Stanisław Pigoń dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci Profesora Stanisława Pigonia (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Rzeszowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Krośnie). [Czesław Kłak, Marek Stanisz]
 • Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r., organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej ku czci Juliusza Słowackiego – w dwusetną rocznicę urodzin Poety (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk – oddział w Przemyślu i inni). [Mariusz Chrostek]

2008

 • Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie; komitet organizacyjny: J. Rusin, Cz. Kłak, K. Maciąg, M. Stanisz).
 • Rzeszów, 9 maja 2008 r., organizacja konferencji naukowej studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego Między Wschodem i Zachodem. „Swoi” i „obcy” w literaturze polskiej (organizator: Koło Naukowe Polonistów IFP UR; opiekun: Marek Stanisz).

2005

 • Rzeszów, 26-28.09.2005 r. interdyscyplinarna konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”; komitet organizacyjny: Cz. Kłak, K. Surowiec, K. Maciąg, M. Stanisz).

B. Organizacja konferencji naukowych studentów i doktorantów

2009

 • Rzeszów, 22 maja 2009 r., organizacja III Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (organizator: Koło Naukowe Polonistów IFP UR; opiekun: Marek Stanisz).

2008

 • Rzeszów, 9.05.2008 r., konferencja naukowa studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego Między Wschodem i Zachodem. „Swoi” i „obcy” w literaturze polskiej (organizator: Koło Naukowe Polonistów IFP UR; opiekun: Marek Stanisz).

2007

 • Rzeszów, 22.05.2007 r., konferencja naukowa studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Pamięć zbiorowa i tożsamość indywidualna. Literatura polska wobec współczesności (organizator: Koło Naukowe Polonistów IFP UR; opiekun: M. Stanisz).

C. Udział w zagranicznych konferencjach naukowych z referatem

2010

 • Marek Stanisz, Amsterdam (Holandia), 26-28 listopada 2009 r., międzynarodowa konferencja naukowa Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity (organizatorzy: Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Ghent) – wygłoszenie referatu „Ja” w kryształowej kuli, czyli Juliusza Słowackiego koncepcja podmiotu (The Self in a Crystal Sphere. Juliusz Słowacki’s Concept of the Subject).

2007

 • M. Stanisz, Stanisław Windakiewicz czyta „Quidama”. Zapomniana karta z dziejów recepcji poematu – międzynarodowa konferencja naukowa Colloquia Norwidiana IX: Wokół „Quidama”. W 150. rocznicę powstania utworu, Rzym (Włochy), 27.04. – 4.05.2007 r. (organizatorzy: Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska).

2005

 • M. Stanisz: Przedmowy Mickiewicza: modele komunikacji – międzynarodowa konferencja naukowa Rola elit w społeczeństwie. Adam Mickiewicz na skrzyżowaniu kultur, 10-11.11.2005 r., Uniwersytet Wileński, Wilno (Litwa).

2003

 • J. Rusin: Bohater obowiązku. Dzieje złotej legendy Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX w. – Międzynarodowa Konferencja Trauguttowska w Brześciu (Białoruś), 23-25.05.2003 r.

2000

 • M. Stanisz: Liryczne powroty Słowackiego – II Spotkanie Pisarzy i Naukowców z Polski oraz Ukrainy, 2-5.09.2000 r., Krzemieniec, Ukraina; sesja naukowa Geografia podróży Juliusza Słowackiego.

1999

 • M. Stanisz: Litwa w pismach mistycznych Słowackiego – konferencja naukowa Juliusz Słowacki a Litwa, 13-14.09.1999 r., Uniwersytet Wileński, Wilno (Litwa).

D. Udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych z referatem

2010

 • Joanna Rusin,  Lublin, 18-19 maja 2010 r., ogólnopolska konferencja naukowa Polityka historyczna w literaturze polskiej (organizator: Zakład Komunikacji  Społecznej UMCS w Lublinie) – wygłoszenie referatu Wodzowie narodu: Traugutt - Piłsudski. O wzajemnych powinowactwach legendy powstańczego dyktatora i kultu Marszałka.
 • Kazimierz Maciąg, Rzeszów, 30 września – 1 października 2009 r., IV Sesja Naukowa Musica Resoviana (organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne i Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej) - wygłoszenie referatu Józef Winkowski – dziewiętnastowieczny rzeszowski badacz życia i twórczości Fryderyka Chopina.
 • Kazimierz Maciąg, Spała k. Tomaszowa Mazowieckiego, 26-29 listopada 2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa Komunistyczni bohaterowie: władcy, święci, towarzysze (organizator: Instytut Slawistyki zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pracownia badań nad Historią i Kulturą przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej PAT, Stowarzyszenie „Katedra Kultury”) - wygłoszenie referatu Życzliwy akompaniator. O socrealistycznych kreacjach Fryderyka Chopina i jego muzyki.
 • Marek Stanisz, Kraków, 16 października 2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa Kolokwia krakowskie VI: Między oświeceniem a romantyzmem – różne oblicza klasycyzmu (organizator: Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wygłoszenie referatu „Klasyczność” czy „romantyczność”? O wątkach Platońskich w myśli estetycznoliterackiej I połowy XIX wieku.
 • Marek Stanisz, Toruń, 21-22 października 2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918”. Język krytyki, programy, metodologia (organizatorzy: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przy współpracy Instytutu Badań Literackich PAN) – wygłoszenie referatu Manifest literacki/program.
 • Marek Stanisz, Czudec, 30 marca 2010 r., konferencja naukowa Perspektywy kształcenia humanistycznego we współczesnej szkole, zorganizowana z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia „Kwartalnika Edukacyjnego” (organizatorzy: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, redakcja „Kwartalnika Edukacyjnego”) – wygłoszenie referatu Media a humanistyka. Problem masowego odbiorcy.

2009

 • Marek Stanisz, Białystok, 6-9.05.2009 r., międzynarodowa konferencja naukowa Piękno Słowackiego (organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Zarząd Główny, Komitet Nauk o Literaturze PAN i inni) – wygłoszenie referatu pt. Metafory poezji i poety w twórczości Słowackiego. Okres podróży na Wschód.
 • Hanna Krupińska-Łyp, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego – w dwusetną rocznicę urodzin Poety (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk – oddział w Przemyślu i inni) – wygłoszenie referatu pt. Szkic do portretu Salomei Słowackiej-Becu.
 • Kazimierz Maciąg, Żarnowiec, k. Krosna, 23-25.11.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Maria Konopnicka w 100-lecie „Roty” (organizator: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu) - wygłoszenie referatu pt. „Widzenie narodowej polskiej duszy”, czyli o inspiracjach chopinowskich w liryce Marii Konopnickiej.
 • Kazimierz Maciąg, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego – w dwusetną rocznicę urodzin Poety (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk – oddział w Przemyślu i inni) – wygłoszenie referatu pt. Literackie portrety „dziejów nieprzyjaźni” Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina.
 • Kazimierz Maciąg, Lublin, 20-21.04.2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa Wincenty Pol – retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda (organizatorzy: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej i Muzeum lubelskie – Oddział: Dworek Wincentego Pola) - wygłoszenie referatu pt. Dwie legendy genialnego artysty w poematach o Wicie Stwoszu Wincentego Pola i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 • Mariusz Chrostek, Wrocław, 25-26.11.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji  (organizator: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Humanistycznych Nauk) – wygłoszenie referatu pt. Poczucie grozy u więźniów i skazańców. Europejskie i polskie doświadczenia w świetle dziewiętnastowiecznej literatury, pamiętników i listów.
 • Mariusz Chrostek, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r., ogólnopolska konferencja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego – w dwusetną rocznicę urodzin Poety (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk – oddział w Przemyślu i inni) – wygłoszenie referatu pt. Polska Golgota czy przyjazna kraina? Sybir w „Anhellim” wobec pamiętników zesłańców.

2008

 • Czesław Kłak, Lublin, 8.04.2008 r., ogólnopolskie sympozjum naukowe Danuta Zamącińska-Paluchowska. In Memoriam (organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski) – wygłoszenie referatu pt. Niedokończona edycja listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego.
 • Czesław Kłak, Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. Kazimierz Wyka. Zapisy pamięci.
 • Joanna Rusin, Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. Bohater spod Żyrzyna. Legenda literacka Michała Heydenreicha-Kruka.
 • Kazimierz Surowiec, Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. Legenda Leopolda Lisa-Kuli w literaturze międzywojennej.
 • Kazimierz Maciąg, Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. Młodopolska legenda literacka Fryderyka Chopina.
 • Marek Stanisz, Białystok, 25-26.10.2007 r., ogólnopolska konferencja naukowa Wokół „Straży nocnych”. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja Jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej (organizator: Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku) – wygłoszenie referatu pt. Kilka słów o współczesnych podręcznikach do romantyzmu. Refleksje na marginesie książki „Romantik-Handbuch”.
 • Marek Stanisz, Rzeszów, 9.04.2008 r., ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej.
 • Mariusz Chrostek, Łódź, 29-31.10.2007 r., międzynarodowa konferencja Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku (organizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Katedra Historii Medycyny i Farmacji) – wygłoszenie referatu pt. Choroby i metody leczenia polskich zesłańców w świetle dziewiętnastowiecznych pamiętników syberyjskich.
 • Mariusz Chrostek, Wrocław, 7-9.11.2007 r.; ogólnopolska konferencja Cisza, milczenie, wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (organizator: Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) – wygłoszenie referatu pt. Heroiczne milczenie jako reakcja obronna dziewiętnastowiecznych spiskowców i więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim.
 • Mariusz Chrostek, Pułtusk, 4-7.12.2007 r.; VII Międzynarodowa Konferencja Syberyjska Polacy w nauce i kulturze Archangielska (organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Badań Wschodnich, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”) – wygłoszenie referatu pt. Cienie i przebłyski zesłańczej codzienności Polaków deportowanych w 1940 roku do obwodu archangielskiego.
 • Mariusz Chrostek, Wrocław, 6-7.12.2007 r.; ogólnopolska konferencja naukowa Tęsknota – społeczne mechanizmy kreowania emocji (organizator: Uniwersytet Wrocławski – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) – wygłoszenie referatu pt. Oblicza tęsknoty dziewiętnastowiecznych więźniów i zesłańców politycznych w świetle ich pamiętników, korespondencji oraz literatury.
 • Mariusz Chrostek, Zakopane, 8-9.12.2007 r.; ogólnopolska konferencja naukowa Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna (organizator: Uniwersytet Jagielloński – Instytut Religioznawstwa) – wygłoszenie referatu pt. Więźniowie polityczni jako grupa wykluczona. Tożsamość XIX-wiecznych skazańców w świetle ich zeznań, pamiętników i literatury.
 • Mariusz Chrostek, Głogów, 31.03-2.04.2008 r.; ogólnopolska konferencja naukowa Język. Religia. Tożsamość (organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński – Katedra Pedagogiki i Psychologii; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim) – wygłoszenie referatu pt. Tożsamość dziewiętnastowiecznych Polaków na syberyjskim zesłaniu – aspekty narodowe, religijne, kulturowe i etyczne.
 • Mariusz Chrostek, Rzeszów, 9.04.2008 r.; ogólnopolska konferencja naukowa Między biografią, literaturą i legendą (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie) – wygłoszenie referatu pt. Ewa Felińska – zapomniana pisarka na syberyjskim zesłaniu.
 • Mariusz Chrostek, Szklarska Poręba, 27-29.05.2008 r.; ogólnopolska konferencja naukowa Zabijać i umierać. Aspekty etnologiczne, filozoficzne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne (organizator: Uniwersytet Wrocławski – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) – wygłoszenie referatu pt. Mistyka kaźni. Literackie i pamiętnikarskie obrazy egzekucji polskich romantyków i socjalistów.

2007

 • J. Rusin, Pruszkowska czyta „Trędowatą”. Przyczynek do dziejów recepcji powieści – ogólnopolska konferencja naukowa Helena Mniszkówna, Biała Podlaska – Romanów – Roskosz, 29-30.05.2007 r. (organizator: UMCS w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej).
 • K. Surowiec, Podkarpackie szkolnictwo wyższe – tendencje rozwojowe – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wymiary Aktywności Samorządów Lokalnych w Obszarach Współpracy Transgranicznej, Jarosław, 28.09.2007 r. (organizator: PWSZ w Jarosławiu).
 • M. Stanisz, Kilka słów o współczesnych podręcznikach do romantyzmu. Refleksje na marginesie książki „Romantik-Handbuch” – ogólnopolska konferencja naukowa Wokół „Straży nocnych”. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja Jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej Białystok, 25-26.10.2007 r. (organizator: Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku).
 • M. Chrostek, Przekraczanie Uralu – bramy Syberii. Zdrowy rozsądek wobec mitologizacji i stereotypów w relacjach zesłańców – VI Międzynarodowa Konferencja Syberyjska Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii, Wrocław, 11-13.06.2007 r. (organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Badań Wschodnich, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”).
 • M. Chrostek, Więźniowie i ich kobiety. Miłość za kratami w świetle XIX-wiecznej literatury i pamiętników – ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Karpacz 13-15.06.2007 r. (organizator: Uniwersytet Wrocławski).

2006

 • J. Rusin, Romuald Traugutt w kręgu rodziny. Rzeczywistość i literackie kreacje – ogólnopolska konferencja naukowa Mit trwałej rodziny w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku, Hucisko, 25-26.09.2006 (organizator: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie).
 • K. Maciąg, Rodzina Fryderyka Chopina w legendzie i literaturze – ogólnopolska konferencja naukowa Mit trwałej rodziny w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku, Hucisko, 25-26.09.2006 (organizator: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie).
 • K. Maciąg, Kazimierza Wierzyńskiego „Życie Chopina” wobec legendy kompozytora – ogólnopolska konferencja naukowa Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany, Rzeszów, 29-30.05.2006 (organizator: Zakład Literatury Polskiej XX wieku IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).
 • K. Maciąg, Idee i konteksty „opowieści o pisarzu” w „Faraonie” B. Prusa – ogólnopolska konferencja naukowa Powieść historyczna dawniej i dziś, Kraków, 25-27.04.2006 (organizator: Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie).
 • M. Stanisz, Stefan Witwicki: współtwórca polskiej „szkoły religijnej” – ogólnopolska konferencja naukowa Oświecenie – Romantyzm. Kolokwia krakowskie: Autorytety kulturalne drugiego pokolenia romantycznego wychodźstwa, Kraków, 29.05.2006 (organizator: Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki UJ).

2005

 • Cz. Kłak, Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” ad usum scholarum – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety, Rzeszów, 26-28.09.2005 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).
 • Cz. Kłak, Mickiewicz oczyszczony. Przypisek do szkolnego portretu poety z początku XX wieku – ogólnopolska konferencja naukowa Mickiewicz. Wyobraźnia i pamięć, Kraków, 14-16.11.2005 (organizator: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki).
 • J. Rusin, Sielskie, anielskie. Świat dzieciństwa w prozie autobiograficznej Karola Olgierda Borchardta – ogólnopolska konferencja naukowa „Świat przez pryzmat »ja«”, Katowice, 6-8.12.2005 (organizator: Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Polskiej).
 • J. Rusin, Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie K. O. Borchardta – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety, Rzeszów, 26-28.09.2005 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).
 • J. Rusin: Jak Wołodyjowski bolszewików pokonał, czyli nieznana karta  z dziejów recepcji „Trylogii” – ogólnopolska konferencja naukowa Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, Roskosz – Wola Okrzejska, 18-20.05.2005 (organizator: UMCS w Lublinie).
 • K. Surowiec, Baśniowe źródła wartości europejskich – międzynarodowa konferencja naukowa Europa wspólnych wartości, Tyczyn-Lwów, 11-12.05.2005 r. (organizatorzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Tyczynie, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki).
 • K. Maciąg, Meandry dzieła literackiego w świetle „pamiętników mówionych” polskich pisarzy – ogólnopolska konferencja naukowa „Świat przez pryzmat »ja«”, Katowice, 6-8.12.2005 (organizator: Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Polskiej).
 • K. Maciąg, Poezja i poeci w tekstach autobiograficznych Jana Pawła II – ogólnopolska konferencja naukowa Karol Wojtyła. Poeta, Warszawa, 20-22.10.2005 (organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).
 • K. Maciąg, Wokulski w Soplicowie. Motywy Mickiewiczowskie w „Lalce” B. Prusa; – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety, Rzeszów, 26-28.09.2005 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).
 • K. Maciąg: Artysta szalony w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego – ogólnopolska konferencja naukowa Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Kraszewskiego, Poznań, 14-16.03.2005 (organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej).
 • M. Stanisz, Dlaczego Mickiewicz „nie potrzebował ohydzać rodakom wrogów”? O przypisach do „Dziadów” części III – międzynarodowa konferencja naukowa Przyjaźń, miłość i nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz: życie pośmiertne i reinterpretacje, Gdańsk, 22-24.11.2005 (organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Komitet Obchodów 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego).
 • M. Stanisz, W poszukiwaniu własnej tożsamości. O młodzieńczych przedmowach Stefana Witwickiego – ogólnopolska konferencja naukowa W cieniu Mickiewicza, Cieszyn, 5-7.10.2005 (organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Śląskiego, Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach).
 • M. Stanisz, Wokół koncepcji poezji chrześcijańskiej: „Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec „Dziadów” cz. III – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety, Rzeszów, 26-28.09.2005 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).
 • M. Stanisz, Idea spotkania kultur w świetle przedmów Norwida – ogólnopolska konferencja naukowa Colloquia Norwidiana VIII: Norwid – spotkania kultur, Kazimierz Dolny, 19-21.05.2005 (organizatorzy: Zakład Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska).
 • M. Chrostek, Syberyjskie losy bohaterów III części „Dziadów” – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety, Rzeszów, 26-28.09.2005 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu IFP Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”).

2004

 • J. Rusin, Bohaterowie Stycznia 1863 jako prekursorzy Polski Ludowej. Casus R. Traugutta i J. Hauke-Bosaka – ogólnopolska konferencja naukowa Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, UMCS, Kozłówka-Roskosz-Grabanów, 15-17.09.2004 r.
 • K. Maciąg, Polska i europejska powieść o Chopinie – ogólnopolska konferencja naukowa Z problemów prozy: Powieść o artyście, UMK, Toruń, 15-16.11.2004 r.
 • K. Maciąg, „Czyś mi ojcem był moim rodzonym...”. Poeci polscy o śmierci Stalina – ogólnopolska konferencja naukowa Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, UMCS, Kozłówka-Roskosz-Grabanów, 15-17.09.2004 r.
 • K. Maciąg, Spór o wartości w powieściach o artystach Józefa Ignacego Kraszewskiego – ogólnopolska konferencja naukowa Antynomie wartości, Wyższa szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi, Smardzewice k. Tomaszowa Mazowieckiego, 19-21.05.2004 r.

2003

 • J. Rusin, Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX w. – ogólnopolska konferencja naukowa Mity, mitologie, mityzacje, mitomanie, 20-22.10.2003, AP w Bydgoszczy.
 • J. Rusin, „I pod błyskami komet kędyś posną…” Kosmos wobec tragicznych losów ludzkich w poematach „Lituania” i „Wojna” M. Konopnickiej – ogólnopolska konferencja naukowa Poezja i astronomia, Toruń, 22-24.09.2003 r. (organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Centrum Astronomii).
 • K. Maciąg, „Pamiętnik mówiony”. Europejskie korzenie dyskursu i jego polska specyfika – ogólnopolska konferencja naukowa Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej, WSP w Częstochowie, 19-21.11.2003 r.
 • K. Maciąg, „Mit włoski” w powieściach o artyście J. I. Kraszewskiego – ogólnopolska konferencja naukowa Mity, mitologie, mityzacje, mitomanie, 20-22.10.2003, AP w Bydgoszczy.
 • K. Maciąg, „Cóż mnie obchodzi astronomia, Nie moja rzecz, lecz Kopernika”. Gwiazdy Leopolda Staffa – ogólnopolska konferencja naukowa Poezja i astronomia, Toruń, 22-24.09.2003 r. (organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Centrum Astronomii).
 • M. Stanisz, Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu – międzynarodowa konferencja naukowa Biografie romantycznych poetów (autokreacja – legenda – recepcja), Poznań-Będlewo, 24-26.11.2003 r. (organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
 • M. Stanisz, Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – ogólnopolska konferencja naukowa Poezja i astronomia, Toruń, 22-24.09.2003 r. (organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Centrum Astronomii).
 • M. Stanisz, Dialogi z przedmiotami, czyli o roli motywów muzycznych w twórczości Norwida – ogólnopolska konferencja naukowa Colloquia Norwidiana VII: Poeta i sztukmistrz, Kazimierz Dolny, 20-22.05.2003 r. (organizatorzy: Zakład Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Fundacja Norwidowska).
 • M. Stanisz: Dlaczego Norwid opatrywał swoje utwory przedmowami? - konferencja naukowa Obywatel Norwid, Łochów, 24-26.04.2003 r.
 • M. Chrostek, Mit raju utraconego i jego kompromitacja w kontekście powracających do ojczyzny zesłańców – ogólnopolska konferencja naukowa Mity, mitologie, mityzacje, mitomanie, 20-22.10.2003, AP w Bydgoszczy.
 • M. Chrostek, Motywy astronomiczne w dziewiętnastowiecznej poezji więźniów i zesłańców – ogólnopolska konferencja naukowa Poezja i astronomia, Toruń, 22-24.09.2003 r. (organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Centrum Astronomii).
 • M. Chrostek, Więźniowie i skazańcy wobec lęku. Europejskie i polskie doświadczenia w świetle dziewiętnastowiecznej literatury i dokumentów osobistych – ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX w., Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk-Ustka, 28-30.05.2003 r.

2002

 • J. Rusin, Krytyka pozytywistyczna wobec wątków i motywów powstania styczniowego w literaturze 2 poł. XIX w. – ogólnopolska konferencja naukowa Polska krytyka literacka w XIX wieku, Toruń, 4-6.12.2002 r. (organizator: UMK w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu).
 • H. Krupińska-Łyp: Czytanie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – międzynarodowa konferencja naukowa Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Wrocław, 26-28.09.2002 r. (organizator: Stowarzyszenie „Bristol”).
 • M. Stanisz, Zawartość krytycznoliteracka przedmów romantycznych. Wybrane zagadnienia – ogólnopolska konferencja naukowa Polska krytyka literacka w XIX wieku, Toruń, 4-6.12.2002 r. (organizator: UMK w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu).

2000

 • Cz. Kłak, Cypriana Norwida przesłanie zza grobu – Konferencja Naukowa z Okazji 90-lecia w III LO w Rzeszowie, Rzeszów, 7.04.2000 r. (organizator: III LO w Rzeszowie).
 • J. Rusin, C. Norwid i R. Traugutt czyli o spotkaniu, którego nie było – Konferencja Naukowa z Okazji 90-lecia w III LO w Rzeszowie, Rzeszów, 7.04.2000 r. (organizator: III LO w Rzeszowie).
 • H. Krupińska-Łyp, Z tajemnic warsztatu Cypriana Norwida na przykładzie “Promethidiona” – Konferencja Naukowa z Okazji 90-lecia w III LO w Rzeszowie, Rzeszów, 7.04.2000 r. (organizator: III LO w Rzeszowie).
 • K. Surowiec, Unia Europejska w regionalnej prasie ludowej – ogólnopolska konferencja naukowa Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów, 12-13.10.2000 r.

1999

 • H. Krupińska-Łyp, Uwagi o własnym procesie twórczym w listach do matki Juliusza Słowackiego – konferencja naukowa Rok Słowackiego w Przemyślu, Przemyśl, 24-25.11.1999 r.

1998

 • M. Stanisz, Poglądy estetyczne młodego Juliusza Słowackiego – ogólnopolska sesja naukowa Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, WSP w Rzeszowie, 16-18.11.1998 r. (organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia WSP w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie).
 • M. Stanisz, Poglądy estetyczne bohaterów soplicowskich w kontekście sporów przełomu romantycznego – międzynarodowa konferencja naukowa „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo w literaturze i sztuce. W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, Kraków, 6-9.05.1998 (organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego).


Dodano: 2011-04-27 11:00:17


« Wstecz