DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje


A. Książki autorskie

2010

 • Kazimierz Maciąg, „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Rzeszów 2010, ss. 455.

2009

 • Mariusz Chrostek, Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2008, ss. 266.
 • Mariusz Chrostek, „Jeśli zapomnę o nich…” Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 424.

2007

 • M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, seria „Studia Dziewiętnastowieczne”. Rozprawy, t. 2, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 347 ss.

2003

 • Cz. Kłak, Dialog o dialogu. Marii Danilewicz Zielińskiej podzwonne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 168 ss.

2002

 • J. Rusin, Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, 268 ss.

2001

 • K. Maciąg, W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, 221 ss.

1998

 • M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1998, 318 ss.

1997

 • J. Rusin, Aleksander Wielopolski. Bohater trudnej legendy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, 131 ss.

B. Rozprawy i artykuły

2010

 • Czesław Kłak, Trzy jubileusze Stanisława Pigonia, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 796-807.
 • Czesław Kłak, Kazimierz Wyka. Zapisy pamięci [w:] Miedzy biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 217-225.
 • Czesław Kłak, Niedokończona edycja listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego. Pamięci Danuty Zamącińskiej, [w:] Poznawać (więc kochać!). O Danucie Zamącińskiej, pod red. A. Seweryn i D. Seweryna, Lublin 2010, s. 97-109.
 • Czesław Kłak, Wacław Kubacki – portret szkicowany z bliska, [w:] W świetle myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi
  Maślance
  , pod red. R. Dąbrowskiego i A. Waśki, Kraków 2010, s. 157-171.
 • Czesław Kłak, Opus magnum Karola Estreichera, [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, pod red. E. Mazur i D. Hejdy, Rzeszów 2010, s. 303-322.
 • Czesław Kłak, Serdeczne pogawędki. Pół wieku korespondencyjnej zażyłości Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem, [w:] Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, pod red. K. Fiołka. Redakcja naukowa: F. Ziejka, Cz. Kłak, J. Gruchała, Kraków 2010, s. 64-73.
 • Czesław Kłak, Stanisław Pigoń. Dzieje sławy pośmiertnej, [w:] Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, pod red. K. Fiołka. Redakcja naukowa: F. Ziejka, Cz. Kłak, J. Gruchała, Kraków 2010, s. 229-240.
 • Joanna Rusin, Pruszkowska czyta „Trędowatą”. Przyczynek do dziejów recepcji powieści, [w:] Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2009, s. 152-157.
 • Joanna Rusin, Austriackie gadanie. Rzeszów we wspomnieniach dawnych rzeszowian, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 895-902.
 • Joanna Rusin, Bohater spod Żyrzyna. Legenda Michała Heydenreicha-Kruka w literaturze pięknej, [w:] Miedzy biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 126-146.
 • Joanna Rusin, Przemyśl i wojenny Lwów we wspomnieniach Zofii z Grodeckich Makuszkowej, [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, pod red. E. Mazur, D. Hejdy, Rzeszów 2010, s. 323-328.
 • Kazimierz Surowiec, Sacrum w poezji Jana Twardowskiego dla dzieci, [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, pod red. E. Mazur, D. Hejdy, Rzeszów 2010, s. 117-129.
 • Kazimierz Surowiec, Legenda Leopolda Lisa-Kuli w literaturze międzywojennej, [w:] Między biografią, literaturą a legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 199-216.
 • Kazimierz Maciąg, Rodzina Fryderyka Chopina. Legenda i rzeczywistość, [w:] Ku antropologii rodziny, pod redakcją i ze wstępem L. Rożek („Prace Interdyscyplinarne”, tom VII), Częstochowa 2009, s. 209-226.
 • Kazimierz Maciąg, Józef Winkowski – dziewiętnastowieczny rzeszowski badacz życia i twórczości Fryderyka Chopina, „Kamerton” 2009, nr 53, s. 57-66.
 • Kazimierz Maciąg, Dusza narodu czy marzenie chorej duszy? O legendzie literackiej Fryderyka Chopina w okresie Młodej Polski, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 176-198.
 • Marek Stanisz, „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 9-40.
 • Marek Stanisz, Kto jest panem, a kto niewolnikiem, czyli humanista w świecie współczesnych mediów, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 2 (61), s. 32-42.
 • Marek Stanisz, Przeszłość i przyszłość „prefacjologii” literackiej. Przegląd zagadnień, perspektywy badawcze, [w:] Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Katowice 2010, s. 7-24.
 • Mariusz Chrostek, Sybir w „Anhellim” wobec pamiętników zesłańców, [w:] „Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami.” W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 37-54.
 • Mariusz Chrostek, Heroiczne milczenie jako reakcja obronna dziewiętnastowiecznych spiskowców i więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim, [w:] Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki i K. Marchel, Wrocław 2010, s. 159-171.
 • Mariusz Chrostek, Ewa Felińska – zapomniana pisarka na syberyjskim zesłaniu, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 93-105.
 • Mariusz Chrostek, Mistyka kaźni. Literackie i pamiętnikarskie obrazy egzekucji polskich romantyków i socjalistów, [w:] Zabijać i umierać. Aspekty społeczno-kulturowe, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Szlagowskiej, Wrocław 2010, s. 87-106.

2009

 • Czesław Kłak, Narracje Marty Wyki [w:] Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego, Kraków 2008, s. 221-236.
 • Joanna Rusin, Autentyczne i literackie wyznania wiary Romualda Traugutta (w prozie polskiej przełomu XIX/XX w.) [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. J. A. Malika, Lublin 2008, s. 157-167.
 • Marek Stanisz [współautor: Mirosław Skrzypczyk], Kilka uwag o nowej podstawie programowej z języka polskiego, „Kwartalnik Edukacyjny” 2009, nr 3 (58), s. 62-75.
 • Mariusz Chrostek, Więźniowie i ich kobiety. Miłość za kratami w świetle XIX-wiecznej literatury i pamiętników, [w:] Antropologia miłości, tom I: Miłość kobiety, pod red. B. Płonki-Syroki, J. Radziszewskiej, A. Szlagowskiej, Wrocław 2008, s. 181-188.
 • Mariusz Chrostek, Choroby i metody leczenia polskich zesłańców w świetle dziewiętnastowiecznych pamiętników syberyjskich, [w:] Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku, pod red. J. Supady’ego, Łódź 2008, s. 66-85.
 • Mariusz Chrostek, Tożsamość dziewiętnastowiecznych Polaków na syberyjskim zesłaniu – aspekty narodowe, religijne, kulturowe i etyczne [w:] Język. Religia. Tożsamość, tom II, pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 143-158.
 • Mariusz Chrostek, Przekraczanie Uralu – bramy Syberii. Zdrowy rozsądek wobec mitologizacji i stereotypów w relacjach zesłańców [w:] Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Marczyka, Wrocław 2008, s. 57-74.
 • Mariusz Chrostek, Tak umierali męczennicy i święci…” Legenda zesłańca księdza Jana Sierocińskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.” Seria filologiczna: Historia literatury 3. Pod red. G. Ustasza, Rzeszów 2008, s. 97-107.
 • Mariusz Chrostek, Niegatiwnoje wlijanie Sibiri na poeticzeskij tałant Gustawa Ehrenberga, Karola Balińskiego i Edwarda Żeligowskiego, [w:] Aktualnyje probliemy izuczenija jazyka i litieratury: kommunikatiwnyje stratiegii i taktiti fiłołogiczeskogo obrazowanija w polikulturnom kommunikatiwnom prostranstwie. Red. I. W. Piekarskaja, W. P. Antonow, Abakan 2008, s. 78-79.
 • Mariusz Chrostek, Dieti polskich ssylnych w ruskoj szkolie archangielskoj obłasti w 1940-1941 gg. (na osnowanii wospominanij Józefa Anioła i Zofii Tarkoczynskoj [w:] Izuczenije polskogo jazyka w Sibiri. Istorija, sowriemiennyj opyt izuczenija, mietodika priepodawanija, pod red. S. W. Leonczika, Abakan 2008, s. 29-32.
 • Mariusz Chrostek, Proszczanije s Rodinoj. Obrazy mołodych ljudiej, dieportirowannych w Sibir, w litieraturie romantizma [w:] Aktualnyje problemy izuczenija jazyka i litieratury: jazykowoje razwitie i jazykowyje obrazowanie juga Sibiri i sopriedielnych tierritorij. Matieriały III Mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencii, 23-25 oktabria 2008 g. Red. I. W. Piekarskaja, W. P. Antonow, I. P. Amzarakowa i inni, Abakan 2008, s. 30-32 (publikacja po rosyjsku i po polsku).

2008

 • Czesław Kłak, hasło Sujkowski Bogusław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. nacz. Andrzej Romanowski, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, t. 45/3 (z. 186), Warszawa-Kraków 2008, s. 361-364.
 • Joanna Rusin, Wierny uczeń Sienkiewicza. Słów kilka o życiu i literackich próbach Zdzisława Grodeckiego, „Rocznik Przemyski” 2007, z. 3: Literatura i Język, s. 77-88.
 • Kazimierz Surowiec, Historiozofia Karola Bunscha, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 209-222.
 • Kazimierz Surowiec, Podkarpackie szkolnictwo wyższe – tendencje rozwojowe, [w:] Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław 2007, s. 353-367.
 • Kazimierz Maciąg, Idea i konteksty „opowieści o pisarzu” z „Faraona” Bolesława Prusa [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy, Kraków 2007, s. 344-357.
 • Kazimierz Maciąg, Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Rzeszów 2007, s. 411-423.
 • Kazimierz Maciąg, Życie Chopina Kazimierza Wierzyńskiego wobec legendy kompozytora, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. II, pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal, Rzeszów 2007, s. 95-112.
 • Mariusz Chrostek, Ewolucja wygnańczej psychiki. Przyczynek do duchowego portretu dziewiętnastowiecznego zesłańca. „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2007, nr 29, s. 3-23.
 • Mariusz Chrostek, Droga przez mękę czy atrakcyjna podróż? Obrazy wędrówki na Sybir w literaturze i we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych zesłańców. „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2007, nr 11, s. 9-32.
 • Mariusz Chrostek, Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych. „Analekta. Studia i materiały z dziejów nauki” Warszawa 2008, zeszyt 1-2 (33-34), s. 33-69.
 • Mariusz Chrostek, Zesłanie na Syberię – okresem rozkwitu talentu poetyckiego Gustawa Zielińskiego, [w:] Rossija i Polsza: połonika w etnokulturnom prostranstwie. Sbornik matieriałow. Red. W. Ł. Ibragimowa, M. B. Winogradowa, M. O. Lisowskaja (Sadkowa), Ufa 2007, s. 103-106.
 • Mariusz Chrostek, Rol knig w żyzni mołodoj polskoj intelligencii w ssyłkie (na osnowanii korrespondiencii fiłarietow), [w:] Polskaja intelligencija w Sibiri XIX-XX ww. Sbornik matieriałow. Red. T. A. Uliejskaja, Ł. A. Polieżajewa, S. W. Lieonczik, Krasnojarsk 2007, s. 131-135.

2007

 • Cz. Kłak, Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” ad usum scholarum, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 142-156.
 • Cz. Kłak, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 71-82.
 • J. Rusin, Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie Karola Olgierda Borchardta, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 508-514.
 • K. Maciąg, Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 411-423.
 • M. Stanisz, Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu, [w:] Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 117-138.
 • M. Stanisz, Krytyka literacka, [w:] Historia literatury i kultury polskiej, t. 2: Romantyzm. Pozytywizm, redakcja Anna Skoczek, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 96-116.
 • M. Stanisz, W kręgu koncepcji poezji chrześcijańskiej: „Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec „Dziadów” cz. III, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 233-248.
 • M. Chrostek, Syberyjskie losy bohaterów III części „Dziadów”, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Rzeszów 2007, s. 626-640.
 • M. Chrostek, Ewolucja wygnańczej psychiki. Przyczynek do duchowego portretu dziewiętnastowiecznego zesłańca, „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2007, nr 29, s. 3-23.
 • M. Chrostek, Droga przez mękę czy atrakcyjna podróż? Obrazy wędrówki na Sybir w literaturze i we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych zesłańców, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2007, nr 11, s. 9-32.

2006

 • J. Rusin, Bohaterowie Stycznia 1863 jako prekursorzy Polski Ludowej. Casus R. Traugutta i J. Hauke-Bosaka, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006, s. 155-162.
 • J. Rusin, Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku, „Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Komisja Historycznoliteracka. Prace Humanistyczne”, Seria I, zeszyt nauk. 32/7, pod red. P. Żbikowskiego i M. Nalepy, Rzeszów 2006, s. 191-198.
 • J. Rusin, „I pod błyskami komet kędyś posną…” Kosmos wobec tragicznych losów ludzkich w poematach „Z teki Grottgera (Lituania)” i „Wojna” Marii Konopnickiej, [w:] Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 391-402.
 • J. Rusin, Sielskie anielskie. Świat dzieciństwa w prozie autobiograficznej Karola Olgierda Borchardta, [w:] Świat przez pryzmat ja. Teorie i autobiograficzne rekonesanse, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006, t. 1, s. 146-154.
 • K. Surowiec, Wiara i dziecko. O wartościach chrześcijańskich w poezji dla dzieci, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, 2005, nr 1-4, Tyczyn 2006, s. 73-84.
 • K. Surowiec, Od gminy do regionu, [w:] Jaki samorząd, red. M. E. Ożóg, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Tyczyn 2006, s. 20-30.
 • K. Surowiec, Sybir w relacjach polskich dzieci-zesłańców w latach II wojny światowej, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, Tyczyn 2006, nr 1-2, s. 99-116.
 • K. Surowiec, Bohaterowie polarnych szlaków. Kreacja postaci polarników w prozie Aliny i Czesława Centkiewiczów, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, Tyczyn 2006, nr 1-2, s. 127-140.
 • K. Maciąg, „Czyś mi ojcem był moim rodzonym...”. Poeci polscy o śmierci Stalina [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006, s. 337-350.
 • K. Maciąg, Mit, parabola i symbol. O Motyw sfinksa w powieściach o artystach Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Komisja Historycznoliteracka. Prace Humanistyczne”, Seria I, zeszyt nauk. 32/7, pod red. P. Żbikowskiego i M. Nalepy, Rzeszów 2006, s. 199-210.
 • K. Maciąg, Artysta szalony w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, redakcja W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2006 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, Tom 47), s. 335-347.
 • K. Maciąg, Poezja i poeci w tekstach autobiograficznych Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła – poeta, pod red. J. Głażewskiego i W. Sadowskiego, Warszawa 2006, s. 125-134.
 • K. Maciąg, Legenda Fryderyka Chopina w powieści polskiej i europejskiej. Zarys problematyki, [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006, s. 638-652.
 • K. Maciąg, Spór o wartości literackie w powieściach o artyście Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej i A. Klepaczko, Łódź 2006, s. 177-189.
 • K. Maciąg, Świat przedstawiony przez pryzmat autora, czyli o dziele literackim w świetle „pamiętników mówionych” polskich pisarzy, [w:] Świat przez pryzmat ja, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006, s. 106-117.
 • K. Maciąg, „Cóż mnie obchodzi astronomia, Nie moja rzecz lecz Kopernika”. Gwiazdy Leopolda Staffa, [w:] Poezja i astronomia, pod. red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 475-490.
 • M. Stanisz, Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 573-591.
 • M. Chrostek, Motywy astronomiczne w dziewiętnastowiecznej poezji więźniów i zesłańców, [w:] Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006, s. 359-370.
 • M. Chrostek, Terapeutyczna rola syberyjskiej przyrody i jej wpływ na literacką twórczość dziewiętnastowiecznych zesłańców, „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2006, nr 28, s. 35-47.

2005

 • Cz. Kłak, Z dziejów szkolnej recepcji „Pana Tadeusza”, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 5, s. 37-42.
 • Cz. Kłak, „Idź złoto do złota”. Listy Stanisława Pigonia do Leona Piwińskiego (1932-1939), „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, 2005, nr 1-4, s. 93-104.
 • J. Rusin, „Struna milcząca, lecz nie niema”. Krytyka pozytywistyczna wobec wątków i motywów powstania styczniowego w literaturze II połowy XIX w. (Wybrane przykłady), [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. M. Strzyżewskiego, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2005, s. 246-261.
 • J. Rusin, jak Wołodyjowski bolszewików pokonał. nieznana karta z dziejów recepcji „Trylogii”, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Kłakowi, pod. red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 242-252.
 • J. Rusin, Nagonki na Sienkiewicza. Od Brzozowskiego i Nałkowskiego do Gombrowicza i Miłosza, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 2, s. 39-43.
 • J. Rusin, „Piękne i najmilsze z miast jest miasto moje...”. Przemyśl we wspomnieniach Zofii Makuszkowej [w:] „Studia Philologica” 2005. Rozprawy i szkice, red. J. Pasterska, R. Mnich, J. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 193-196.
 • H. Krupińska-Łyp, Juliusz Słowacki w listach Salomei Słowackiej-Bécu do Antoniego Edwarda Odyńca, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 70-82.
 • K. Surowiec, Dyskurs ze współczesnością. O postaciach władców w powieściach Karola Bunscha, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, WSSG, Tyczyn 2005, nr 1-4, s. 113-126.
 • K. Surowiec, Dekalog małego Polaka. Rzecz o „Katechizmie polskiego dziecka” Władysława Bełzy, [w:] Literatura i jej konteksty, red. J. Rusin, K. Maciąg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 219 - 229.
 • K. Maciąg, „A cóż mam powiedzieć o sobie ja...”. O prozie autobiograficznej Jana Pawła II, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 246-260.
 • K. Maciąg, Legenda Fryderyka Chopina w powojennej prozie polskiej, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 279-296.
 • K. Maciąg, „Mit włoski” w powieściach o artyście Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2005, s. 201-212.
 • K. Maciąg, „Pamiętnik mówiony”. Europejskie korzenie dyskursu i polska specyfika, [w:] Prace interdyscyplinarne, t. IV: Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku, pod red. L. Rożek, Częstochowa 2005, ss. 317-328.
 • K. Maciąg, Portret krytyka literackiego w wybranych powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2005, s. 210-224.
 • K. Maciąg, Romantyczne podróżopisarstwo na przykładzie „Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] „Studia Philologica” 2005. Rozprawy i szkice, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 75-86.
 • M. Stanisz, Dlaczego Norwid opatrywał swoje utwory przedmowami?, [w:] Obywatel Norwid. Konferencja naukowa. Łochów, 24-26 kwietnia 2003 r. Materiały, red. M. Szeja, Łochów 2005, s. 77-86.
 • M. Stanisz, Dyskurs krytycznoliteracki w przedmowach romantycznych. Wybrane zagadnienia, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2005, s. 10-30.
 • M. Stanisz, Pejzaże duszy. Próba interpretacji kontekstowej wiersza Juliusza Słowackiego „[Nie używałem leków i lekarzy...]”, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 59-69.
 • M. Chrostek, Mit raju utraconego i jego kompromitacja w kontekście losów powracających do ojczyzny zesłańców, [w:] Mity. Mitologie. Mityzacje. Nie tylko w literaturze, pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2005, s. 193-202.
 • M. Chrostek, Romantyczny wizerunek zesłańca i jego miejsce w literaturze dziewiętnastowiecznej, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 184-208.

2004

 • Cz. Kłak, Starkel Juliusz Feliks, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLII/3, red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2004, s. 302-305.
 • J. Rusin, Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy i opinii, „Prace Humanistyczne” Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, seria I, z. 31/6, pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 2004, s. 200-211.
 • H. Krupińska-Łyp, Niebieska mgła, [wstęp do:] Teresa Paryna, Cienie bliskie, cienie dalekie, Rzeszów 2004.
 • K. Surowiec, Norwidowska synteza sztuk w „Promethidionie”, [w:] Między Waszyngtonem a Brukselą, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, 2004, nr 1 (14).
 • K. Maciąg, „Gwałtowny jak lew i uparty jak wół”. Ramzes XIII jako negatywny bohater „Faraona” Bolesława Prusa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 19, Seria Filologiczna. dydaktyka 3, pod. red. Z. Sibigi, rzeszów 2004.
 • M. Stanisz, Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. XI (XXXI): Autokreacje pisarzy i czytelników, pod red. P. Czaplińskiego, Z. Przychodniaka, P. Śliwińskiego, Poznań 2004, s. 89-113.
 • M. Chrostek, Od konspiracji do uwięzienia. Kilka uwag o etosie dziewiętnastowiecznych spiskowców pod zaborem rosyjskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2”, pod red. G. Ostasza, S. Uliasza, Rzeszów 2004, s. 124-142.

2003

 • Cz. Kłak, Stanisław Pigoń. Trzydziestolecie ostatnie, [w:] Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Stanisławowi Burkotowi, pod red. T. Budrewicza, M. Busia i A. Gurbiela, Kraków 2003, s. 411-442.
 • K. Maciąg, „Pan Tadeusz” w Nawłoci. Kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10: Seria Filologiczna. Dydaktyka 2”, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s. 57-66.
 • M. Stanisz, Juliusz Słowacki jako krytyk literacki, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3 (80/81), s. 270-281.
 • M. Stanisz, Korespondencje sztuk w teorii i praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10: Seria Filologiczna. Dydaktyka 2”, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2003, s. 9-22.
 • M. Stanisz, Prawiek: „vademecum” podróżnika, [w:] Most. Starożytność. Przewodnik dla licealistów, red. J. Szeja, Warszawa 2003, Wydawnictwo STENTOR, s. 46-50.
 • M. Stanisz, Rozdział VI: Krytyka literacka, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. V: Romantyzm. Część pierwsza, redakcja A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa [2003], s. 187-214.

2002

 • Cz. Kłak, Wokół „sprawy Pigonia”, „Ruch Literacki” 2002, z. 2, s. 201-214.
 • Cz. Kłak, Zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny?, „Fraza” 2002, nr 4, s. 285-291.
 • H. Krupińska-Łyp, Czarodziejka z Lubeni. Szkic o poezji Stanisławy Kopeć, seria „Poeci Podkarpacia”, Rzeszów 2002.
 • M. Stanisz, Jak uczyć o Norwidzie?, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 3 (5), Wydawnictwo STENTOR, s. 72-80.
 • M. Stanisz (współautorstwo E. Stanisz), O cechach kiczu i ...sztuki ambitnej, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 4 (6), Wydawnictwo STENTOR, s. 75-82.
 • M. Stanisz, W lustrze przyrody, czyli o poezji romantycznej metodą obrazów i skojarzeń, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 2 (4), Wydawnictwo STENTOR, s. 57-61.

2001

 • Cz. Kłak, Sylwetki uczonych spod chłopskiej strzechy, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, nr 2 (2001), s. 99-110.
 • Cz. Kłak, Glosy na marginesie „Dziejów” rzeszowskiej WSP, „Fraza” 2001, nr 4, s. 291-298.
 • H. Krupińska-Łyp, Uwagi o własnym procesie twórczym w listach Juliusza Słowackiego do matki, [w:] Rok Słowackiego w Przemyślu. Materiały z konferencji naukowej. Przemyśl 24-25 XI 1999 r., Przemyśl 2001, s. 63-74.
 • K. Surowiec, Unia Europejska w regionalnej prasie ludowej, [w:] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, red. W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Kraków-Rzeszów 2001, s. 71-84.
 • K. Surowiec, Ewolucja powieści historycznej dla młodych odbiorców do roku 1918, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2001, z. 3.

2000

 • Cz. Kłak, W stronę dziennika, [w:] Polonistyka zintegrowana, pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Rzeszów 2000, s. 309-338.
 • Cz. Kłak, Cypriana Norwida przesłanie zza grobu, w: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida: księga jubileuszowa 1910-2000, pod red. L. Kwolek, M. Pasterskiego, S. Piekarza, Cz. Szeteli, Rzeszów 2000, s. 108-115.
 • J. Rusin, Cyprian Norwid i Romuald Traugutt czyli o spotkaniu, którego nie było, [w:] III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwi­da. Księga Jubileuszowa 1910-2000, Rzeszów 2000, s. 131-139.
 • J. Rusin (współautorstwo z cz. Szetelą), biogram Zofii z Grodeckich Makuszkowej, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, t. 3, red. J. Starnawski, Łódź 2000.
 • H. Krupińska-Łyp, Z tajemnic warsztatu Cypriana Norwida (na przykładzie “Promethidiona”), [w:] Księga Jubileuszowa 1910-2000. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, red. L. Kwolek, M. Pasterski, St. Piekarz, Cz. Szetela, Rzeszów 2000, s. 116-130.
 • H. Krupińska-Łyp, Poezja straconych złudzeń (o poezji Ludmiły Pietruszkowej), „Krajobrazy”, Rzeszów 1999/2000, s. 39.
 • M. Stanisz, Emigracyjne wigilie (o poezji Zbigniewa Czarkowskiego), „Arcana” 2000, nr 6 (36), s. 31-36.

1999

 • Cz. Kłak, Bronię mojego profesora: czy Stanisław Pigoń był antysemitą, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 28, s. 14.
 • Cz. Kłak, Stanisław Pigoń w Rzeszowie w trzydziestą rocznicę śmierci Uczonego. „Fraza” 1999, nr 1, s. 209-218.
 • J. Rusin, „Kraj lat dziecinnych” w prozie autobiograficznej Karola Ol­gierda Borchardta, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 5, 1999, z. 34, s. 269-288.
 • K. Maciąg, Funkcjonowanie form podawczych w pamiętnikach mówionych na przykładzie gawędy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”. Seria Filologiczna. Zeszyt 33/1999. dydaktyka 6, rzeszów 1999.
 • M. Stanisz, Cyprian Kamil Norwid: „Fortepian Szopena”, [w:] Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, pod red. A. Kowalczykowej i T. Marciszuk, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1999, s. 97-113.
 • M. Stanisz, Poglądy estetyczne bohaterów soplicowskich na tle sporów przełomu romantycznego, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. B. Doparta i F. Ziejki, Kraków 1999, s. 116-131.
 • M. Stanisz, Poglądy literackie młodego Słowackiego, [w:] Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 1999, s. 277-289.
 • M. Chrostek, Kraszewski w adaptacjach filmowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 1999, zesz. 34, s. 117-145.

1998

 • J. Rusin, W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje i szkice, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998, s. 197-210.
 • M. Stanisz, Baczyńskiego mit początku, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje i szkice, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998, s. 145-161.

1997

 • J. Rusin, Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3, 1997, z. 25, s. 7-21.

C. Redakcja monografii naukowych

2010

 •  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4”, zeszyt 59, pod red. Gustawa Ostasza i Marka Stanisza, Rzeszów 2009, ss. 325 [Marek Stanisz: współredakcja].
 • Między biografią, literaturą i legendą, pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga, Rzeszów 2010, ss. 249 [Kazimierz Maciąg, Marek Stanisz: współredakcja, współautorstwo Słowa wstępnego, s. 7].
 • „Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami.” W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. Mariusza Chrostka, Tomasza Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, ss. 293 [Mariusz Chrostek: współredakcja].

2009

 • Między Innymi. Prace polonistyczne studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod red. Marka Stanisza, Wojciecha Maryjki i Michała Żmudy, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, ss. 230 [Marek Stanisz: współredakcja i współautorstwo Słowa od redakcji, s. 7-10].

2007

 • Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 711 ss.
 • M. Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, opracowali B. Dopart i M. Stanisz, wstępem opatrzył B. Dopart, materiały bibliograficzne zebrał M. Stanisz, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 384 ss.

2006

 • K. Surowiec, Redakcja „Tyczyńskich Zeszytów Naukowych” , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2006, z. 1-4.

2005

 • Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, 400 ss.
 • K. Surowiec, Redakcja „Tyczyńskich Zeszytów Naukowych” , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005, z. 1-4.

2004

 • Miedzy Waszyngtonem a Brukselą, pod red. K. Surowca, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, 2004, nr 1 (14).
 • Stanisław Pigoń, Monika Żeromska, Korespondencja wzajemna (1952-1968), do druku przygotowali i komentarzem edytorskim opatrzyli Z. J. Adamczyk i A. Kowalczykowa, Rzeszów 2004; seria Korespondencja Stanisława Pigonia, pod red. Cz. Kłaka.

1997

 • Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, pod red. i ze wstępem Cz. Kłaka, Rzeszów 1997, 235 ss.

D. Inne prace redakcyjne

2010

2009

2008

2006

 • Z. Górska, Atlantycka huśtawka, wstęp i red. H. Krupińska-Łyp, Rzeszów 2006.

2004

 • H. Krupińska-Łyp, redakcja i wstęp do tomiku poezji J. Szelca Odmawiam góry, Sanok 2004.

2000

 • H. Krupińska-Łyp, redakcja i wstęp do tomiku poezji J. Szelca Próg domu, Sanok 2000.
 • H. Krupińska-Łyp, redakcja i wstęp do tomiku poezji L. Pietruszkowej Ile jeszcze zdążysz, Rzeszów 2000.

E. Prace edytorskie

2010

2009

2008

2005

 • I. Chrzanowski, S. Pigoń, Mistrz i uczeń. Korespondencja wzajemna (1914-1936), do druku przygotował, wstępem i komentarzem opatrzył Cz. Kłak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005, 168 ss.

2004

 • J. Słowacki, Niech żywi nie tracą nadziei. Wybór poezji, wybór, wstęp, nota edytorska H. Krupińska-Łyp. Warszawa 2004.

2001

 • J. Rusin, „Piękne i najmilsze z miast jest miasto moje...”. Przemyśl we wspomnieniach Zofii Makuszkowej, „Kresy” [Przemyśl] 2001.

2000

 • Z. Czarkowski, Wiersze [Wigilia 1945, W stajence, Opłatek z Polski w Szkocji, Cud, Droga, Drogowskazy, Droga ucięta na Sanie, Most, Sprężyny, Na skrzyżowaniu, Zmierzch, Czas się cofa], „Arcana”, 2000, nr 6 (36), s. 22-30 [przygotowanie do druku z rękopisów] (M. Stanisz).

1996

 • M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958-1968), opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Cz. Kłak, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996, 516 ss., 16 ss. tabl: faks., fot., portr.

F. Recenzje naukowe

2010

 • Marek Stanisz, Recenzja wydawnicza książki pt. Góry, literatura, kultura, t. 5, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2010, ss. 156.
 • Marek Stanisz, Recenzja wydawnicza książki Magdaleny Bąk pt. Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego, Katowice 2010.
 • Marek Stanisz, Recenzja wydawnicza książki pt. Kraj lat dziecinnych pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Jacka Lyszczyny, Katowice 2010.
 • Marek Stanisz, Recenzja wydawnicza 7 artykułów do książki zbiorowej pod red. Lucyny Falkiewicz-Wille [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław 2010].
 • Marek Stanisz, Recenzja wydawnicza książki Doroty Korwin-Piotrowskiej Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2010, ss. 378 [recenzja przygotowana na potrzeby MNiSW].

2009

 • Marek Stanisz, recenzja książki Marty Chrabąszcz Błędne krainy romantyków. Kreacja przestrzeni we „wschodnich” powieściach poetyckich, przygotowanej do druku w Wydawnictwie Collegium Columbinum, [Kraków 2009] [recenzja przygotowana na potrzeby MNiSW].
 • Marek Stanisz, recenzja wydawnicza książki Anny Kurskiej pt. Zamek romantyczny w kilku odsłonach [Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009].

2008

 • Czesław Kłak, recenzja pracy doktorskiej Wioletty Majer-Szreder pt. O powieściach współczesnych Jana Zachariasiewicza (Uniwersytet Gdański, promotor pracy: dr hab. prof. UG Jan Data, termin obrony pracy: 12.06.2008 r.).
 • Joanna Rusin, recenzja pracy doktorskiej Ewy Niwińskiej-Lipińskiej pt. Powieści Walerego Łozińskiego. Zarys monograficzny (Uniwersytet Gdański, promotor pracy: prof. dr hab. Józef Bachórz, termin obrony pracy: 16.06.2008 r.).
 • Marek Stanisz, opinia wydawnicza na temat projektu edycji Pism wybranych Ignacego Chodźki pod red. Moniki Stankiewicz-Kopeć, seria „Biblioteka Sarmacka” Wydawnictwa Księgarnia Akademicka, Kraków [2009].

2006

 • J. Rusin, recenzja wydawnicza monografii Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpracy K. Gajdy, Kraków 2006, 628 ss.

G. Recenzje

2010

 • Czesław Kłak, Kazimierz Maciąg. Debiut i dojrzałość, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, nr 3.
 • Czesław Kłak, Mariusza Chrostka peregrynacja po ciernistych ścieżkach polskich więźniów politycznych XIX wieku, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, nr 4, s. 22-23.
 • Joanna Rusin, W krainie koników polnych i śladów najdroższych. O „Impresjach z Futomy” Mieczysława A. Łypa, [Posłowie do:] M. A. Łyp, Orbis pictus, Rzeszów 2010, s. 103-104.
 • Kazimierz Surowiec, Don Kichote z perspektywy XXI wieku, [recenzja: Janusz Pokrywka według Miguela Cervantesa, Siedem obrazów Don Kichota, „Scena Propozycji, Rzeszów], „Nowiny” 2010, nr 127, s. 27.
 • Kazimierz Maciąg, Wiersze znad Sanu [recenzja: January Poźniak, Zasłuchane w Sanu szumie. Wybór wierszy, wstęp Janusz Szuber, Sanok 2008], „Fraza. Poezja – Proza – Esej” 2009, nr 3-4 (65-66), s. 314-316.
 • Kazimierz Maciąg, Wiersze z pułapki wolności [recenzja: Mirosława Kruszewska, W pułapce wolności. Trapped in freedom, opracowanie i słowo wstępne Edward Dusza, wydanie drugie, uzupełnione, Chicago 2007], „Fraza. Poezja – Proza – Esej” 2010, nr 1 (67), s. 293-295.
 • Kazimierz Maciąg, Okruchy wojenne [recenzja: Zbigniew Jara, Przyczynek do historii 1939-1945, Wrocław 2008], „Fraza. Poezja – Proza – Esej” 2010, nr 2 (68), s. 320-322.
 • Kazimierz Maciąg, Polski debiut „Lukrecji F„Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, loriani” [recenzja: George Sand, Lukrecja Floriani, Warszawa 2009], „Ruch Muzyczny” 2010, nr 11, s. 37-38.
 • Marek Stanisz, Gustaw Ostasz – subtelny interpretator, wrażliwy dydaktyk. Laudacja z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, nr 4 (63), s. 18-20. [Przedruk: „Kurier Chicago”, 23-29 lipca 2010, nr 29 (3202), s. 40-41].
 • Marek Stanisz, Wprowadzenie, „Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo”, pod red. Grzegorza A. Kleparskiego i Roberta Kiełtyki, Wydawnictwo PWSZ im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2010, s. 5-6.

2009

 • Kazimierz Maciąg, Zofii Kossak pamiętnik z Kornwalii (rec.: Z. Kossak-Szczucka, Wspomnienia z Kornwalii, Kraków 2007), „Fraza. Poezja – Proza – Esej”, nr 1-2 (59-60) 2008, s. 327-328).

2008

 • Czesław Kłak, Słowo o książce Marka Stanisza „Przedmowy romantyków…”, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, nr 2 (50), s. 11-14.
 • Czesław Kłak, Marek Stanisz, „Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 347, „Ruch Literacki” 2008, z. 2 (287), s. 259-263.
 • Kazimierz Maciąg, rec.: Aleksander Główczewski, Pragmatyka i poetyka „Rozmów z…”, Toruń 2005, s. 324, „Literaturoznawstwo. Historia – teoria – metodologia - krytyka”, nr 1 (2) 2008, s. 233-235.
 • Marek Stanisz, Norwid u progu XXI wieku [recenzja książki Norwid z perspektywy początku XXI wieku, pod red. Janusza Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2003, ss. 357], „Studia Norwidiana” nr 24-25, Lublin 2006-2007, s. 244-265.
 • Marek Stanisz, Przedmowy romantyków czytane dzisiaj, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, nr 2 (50), s. 14-15.

2007

 • Cz. Kłak, Świat Petera Skrzyneckiego [rec. książki Wróbli ogród], „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 1, s. 58-60.
 • M. Stanisz, Norwid u progu XXI wieku [rec. książki Norwid z perspektywy początku XXI wieku, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2003, ss. 357], „Studia Norwidiana” nr 24-25, Lublin 2006-2007, s. 244-265.

2006

 • K. Surowiec, Wychowanie do patriotyzmu, red. Waldemar Janiga, [Przemyśl-Rzeszów 2006], rec., „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, WSSG, Tyczyn 2006, nr 1-2, s. 147-152.
 • K. Maciąg, Na zesłańczym szlaku (rec.: Alicja Bober, Życie autorem, Kolbuszowa 2005), „Fraza” nr 3 (53) 2006, s. 300-302.

2005

 • K. Maciąg, Czy Mickiewicz znał nuty? (rec.: Jerzy Skarbowski, „Taka pieśń jest siła, dzielność, Taka pieśń jest nieśmiertelność!”. Rola muzyki w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Kraków 2003, s. 211), „Ruch Muzyczny” 2005, nr 3.
 • K. Maciąg, Wokół „trzech ostatnich wyrazów” Trylogii (rec.: Andrzej Stoff, Jeszcze o „Trylogii”, Radom 2004), „Fraza” 2005, nr 1-2 (47-48), ss. 311-314.
 • K. Maciąg, Romantyczne pogranicza, czyli o muzycznych zainteresowaniach Mickiewicza i literackich talentach Chopina (rec.: Maria Korytowska, Romantyczne przechadzki pograniczem. Kraków 2004), „Fraza” nr 4 (50) 2005, s. 303-305.

2004

 • H. Krupińska-Łyp, Bajka o prostej miłości, (Rec. z: J. Gawlik. Listy do A. Debora i Bruno. O niespotykaniu się) „Fraza”, Rzeszów 2004.
 • K. Maciąg, O Chopinie nowocześnie (rec.: Peer Hultberg, Preludia. Poznań 2002, s. 201), „Ruch Muzyczny” 2004, nr 7.

2003

 • Cz. Kłak, Świadectwo (rec.: B. Szuberla, Wspomnienia okupacyjne i obozowe. Kraków 2003), „Fraza” 2003, nr 4 (42), 2004, nr 1 (43).
 • J. Rusin, Traugutt – bohater narodowego mitu, „Mówią Wieki” 2003, nr 1.
 • J. Rusin, Powstanie styczniowe w zwierciadle „Legend żydowskich o 1863” r., „Midrasz” 2003, nr 1.
 • K. Maciąg, Europoemat dla dorosłych? (rec.: P. Przywara, Euroman. Pierwsza powieść eurorealistyczna, Rzeszów 2001), „Arcana” 2003, nr 1.
 • K. Maciąg, rec.: Joanna Rusin, Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku. Rzeszów 2002, s. 268, „Ruch Literacki” 2003, z. 1, s. 101-102.
 • K. Maciąg, Wierszyna, Wokulski i Polska (rec.: Anna Łabieniec, Powtórka z Syberii. Wydawnictwo „Sooni” 2003), „Fraza” 2003, nr 3 (41).
 • M. Stanisz, Nowocześnie o przeszłości [recenzja podręcznika K. Mrowcewicza Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. I klasa liceum i technikum, Wydawnictwo STENTOR, cz. I-II, Warszawa 2002], „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”, 2003, nr 1 (7), Wydawnictwo STENTOR, s. 23-28.

2002

 • Cz. Kłak, Czy zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny (rec.: J. Grygiel, zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny. Szkice literackie. Rzeszów 2002 [Biblioteka Rzeszowska, zeszyt nr 12]). „Fraza” 2002, nr 4 (38).
 • J. Rusin, rec. książki: Julian Maślanka, Z dziejów literatury i kultury, Kraków 2002, „Ruch Literacki” 2002, nr 3.
 • K. Maciąg, Poeta miejsc ukochanych (rec.: E. Mazur, “Rozpoznania”. O twórczości poetyckiej Emila Granata), „Fraza” 2002, nr 4 (38).

2001

 • K. Maciąg, Polonistyka zintegrowana. W stronę dobra i piękna (rec.: Polonistyka zintegrowana. Pod red. Kazimierza Ożoga i Jolanty Pasterskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rzeszów 2000, s. 354), „Gazeta Uczelniana” 2001, nr 3/12.
 • K. Maciąg, Między opisem, diagnozą i bezradnością (rec.: Marcin Czerwiński, Pytając o cywilizację, Wydawnictwa: W.A.B. i CiS, Warszawa 2000, s.157), „Fraza” nr 1/2 (31/32) 2001.
 • K. Maciąg, W poszukiwaniu fabuły (rec.: Augustyn Baran, Tau tau, „Dykcja” – biblioteka prozy, t. 1, Wrocław 2000, s. 235), „Fraza” 2001, nr 3 (33).
 • K. Maciąg, Rozmowy w kręgu Marszałka (rec.: Andrzej Romanowski, Ludzie tamtego czasu. Wywiady z lat 1977-1998, Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2000), „Fraza” 2001, nr 3 (33).
 • K. Maciąg, „Lalka” perłą jest!. (rec.: Olga Tokarczuk, Lalka i perła. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001), „Fraza” 2001, nr 4 (33).

1999

 • K. Maciąg, Zaraza po wojnie (rec.: czesław Miłosz, zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950. Wydawnictwo „Znak”, kraków 1998). „Arcana” 1999, nr 1 (25).
 • K. Maciąg, Pegaz na uwięzi, czyli „Czerwona msza” (rec.: Bohdan Urbankowski, Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. T. 1-2, Wydawnictwo Alfa, warszawa 1998, ss. 640+653, ilustr.), „Fraza”, nr 2/3 (24/25) 1999.
 • K. Maciąg, Z drugiej strony muru (rec.: Franciszek Kotula, Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944. Kronika tamtych dni. Rzeszów 1999), „Fraza” nr 4 (26) 1999.

1998

 • K. Maciąg, Konterfekty polonistów i nie tylko (rec.: tadeusz Ulewicz, Konterfekty, sylwetki, cienie. Z dziejów filologii w polsce. Kraków 1997). „Arcana” 1998, nr 2 (20).
 • K. Maciąg, Niby-dziennik? O dzienniku Zygmunta Mycielskiego (rec.: Z. Mycielski, Niby-dziennik, warszawa 1998). „Fraza” 1998, nr 21/22 (3/4 1998).

1997

 • K. Maciąg, Jerzy Stempowski o „ukraińskiej helladzie” (rec.: J. Stempowski, W dolinie dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o ukrainie. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej stanisław kowalczyk. Warszawa 1992). „Fraza. Poezja. Proza. Esej” 1997, nr 1.
 • K. Maciąg, Rec.: Profesor Edward Polanowski. Uczony i człowiek. częstochowa 1995. „Ruch Literacki” 1997, z. 3.
 • K. Maciąg, Herling-Grudziński w Dragonei (rec. Gustaw herling-grudziński, Włodzimierz Bolecki, Rozmowy w dragonei. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku Włodzimierz Bolecki. Wydawnictwo „szpak” warszawa 1997). „Arcana” 1997, nr 6 (18).

1996

 • K. Maciąg, jurewicz „dzieckiem będąc” (rec.: Aleksander jurewicz, Pan bóg nie słyszy głuchych. wydawnictwo MARABUT - Biblioteka “Tytułu”. Gdańsk 1995) „Fraza. Poezja. Proza. Esej” 1996, nr 11/12.
 • K. Maciąg, Rec.: Leopold Tyrmand, Dziennik 1954. wersja oryginalna. Wstęp i opracowanie Henryk Dasko, Wydawnictwo TENTEN, Warszawa 1995. „Ruch Literacki”, 1996 z. 2.
 • K. Maciąg, Rec.: Władysław Studencki, Ze wspomnień. Przygotował do druku i posłowiem opatrzył Zdzisław piasecki, opole 1994. „Ruch Literacki”, 1996, z. 2.
 • K. Maciąg, Znad Eufratu nad Wisłę, czyli rzecz o Karaimach (rec.: Grzegorz Pełczyński, Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich. Warszawa 1995.) „Fraza. Poezja. Proza. Esej” 1996, nr 13.
 • K. Maciąg, Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był? (rec.: Grażyna Borkowska, pozytywiści i inni. warszawa 1996). „Arcana” 1996, nr 6 (12).

H. Varia

2010

2009

 • Marek Stanisz, Posłowie, [w:] Agnieszka Tomczyk, Pajęczyna, Mielec 2008, s. 51-53.
 • Mariusz Chrostek, Jan Witkiewicz – prawdziwy Wallenrod. „Mówią Wieki. Magazyn historyczny”, 2009, nr 1, s. 20-25.
 • Mariusz Chrostek, Dzieci polskich zesłańców w rosyjskiej szkole w obwodzie archangielskim 1940-1941 r. (na podstawie wspomnień Jozefa Anioła i Zofii Tarkocińskiej). „Rodacy. Pismo syberyjskie kongresu Polaków w Rosji” 2008, nr 2, s. 12-13.
 • Mariusz Chrostek, Konferencja jubileuszowa ku czci Juliusza Słowackiego. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, nr 3, s. 35.

2008

 • Marek Stanisz, Promocja książki o przedmowach romantycznych, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, nr 2 (50), s. 11.

2007

 • K. Surowiec, Brzechwa uczy dzieci śmiać się, wywiad prowadzi B. Terczyńska, „Nowiny” 4.04.2007.

2005

 • K. Maciąg, Rozmowy o Kazimierzu Wyce (sprawozdanie z rocznicowego spotkania zorganizowanego na Uniwersytecie Rzeszowskim), „Fraza” nr 4 (50) 2005, s. 310-311.
 • K. Maciąg, Mickiewiczowskie jubileusze (sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim), „Fraza” nr 4 (50) 2005, s. 313-315.


Dodano: 2011-04-27 11:00:41


« Wstecz