DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konferencje


Organizacja konferencji

2007

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie Rzeszów-Łańcut, październik 2007 – koordynatorzy: prof. dr hab. K. Ożóg, prof. UR dr hab. Jadwiga Lizak, dr E. Błachowicz, dr E. Oronowicz-Kida.

2004

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów-Łańcut, październik 2004 – koordynatorzy: prof. dr hab. K. Ożóg, dr E. Błachowicz, dr J. Lizak, dr E. Oronowicz-Kida.

2003

 • Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze, Rzeszów-Czudec 22-24.09.2003 – konferencja zorganizowana przez Komisję Stylistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN i Zakład Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego; koordynatorzy: dr M. Krauz, dr G. Filip, dr M. Kułakowska.

Udział z referatem w konferencjach zagranicznych

2006

 • G. Filip, Emocijnist’ awtora w listach do redakcji, XII Miżnarodnaja naukowo–praktyczna konferencija z problem funkcionuwanija i rozwitku ukrainskoj mowy. Tekst jak zasib komunikacij, Kijów, 30 marca 2006.

2003

 • E. Oronowicz-Kida, Gry językowe w antroponimii nieoficjalnej, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Uniwersytet w Opawie „ Homo ludens w czeskiej i słowiańskiej literaturze”, wrzesień 2003.
   
 • J. Lizak, Reklama źródłem gier językowych w literaturze, konferencja „Homo ludens v české a slovenské literatuře”, Slezská univerzita v Opavě, 10-11 września 2003.

2001

 • M. Kułakowska, Przyczyny leksykalnych zmian w staropolskich przekładach Psalmów,  Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie: „Проблeми зicтавної ceмантики” Kijów 26–29 września 2001 r.

Udział z referatem w konferencjach krajowych

2008

 • J. Lizak, Jak prasa dziecięca pozyskuje i kształtuje swojego czytelnika, konferencja pt. „Język trzeciego tysiąclecia V”, „Tertium”, Kraków, marzec 2008.

 • J. Lizak, Perswazja i manipulacja jako narzędzia komunikacji w mediach konferencja pt. „Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie”, Wydział Politologii UMCS w Lublinie, kwiecień 2008.

 • W. Kochmańska, Wykładniki modalności epistemicznej w zapowiedziach telewizyjnych (Program Pierwszy Telewizji Polskiej), konferencja pt. „Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie”, Wydział Politologii UMCS w Lublinie, kwiecień 2008.

2007

 • M. Kułakowska, „Leksykalne wykładniki stylu modlitwy w staropolskich przekładach Księgi Psalmów”, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku pt. Znaczenie i styl, Białystok, 20-21 września 2007 r. (publikacja w tomie „Znaczenie i styl”).

 • A. Myszka, Tradycja i nowoczesność. Nowe nazwy niewielkich obiektów geograficznych, konferencja naukowa pt.  Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w dniach 25-26.05.2007 r.

 • E. Oronowicz-Kida, O pewnym typie współczesnych zmian w zasobie leksykalnym mieszkańców wsi powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim, konferencja naukowa pt. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 25-26. 05. 2007 r.

 • W. Kochmańska, Niekameralne rozważania nad wszystko mówiącym słownictwem w mediach, konferencja pt. „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji 2”, Olsztyn, maj 2007.

 • W. Kochmańska, Rozważania o dyskursie reklamowym (kategoria nadawcy), konferencja pt. „Znaczenie i styl”, Białystok, wrzesień 2007.

 • W. Kochmańska, Sytuacja w reklamie telewizyjnej – nowe oblicze i strategie (porównawczy szkic problemu), konferencja pt. „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry”, Bydgoszcz, listopad 2007.

 • W. Kochmańska,  Czy istnieje dyskurs telewizyjny (na przykładzie analizy audycji telewizyjnych), referat wygłoszony na międzyinstytutowej sesji o dyskursie zorganizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim przez Instytuty Filologii Polskiej, Angielskiej i Germańskiej, Rzeszów, kwiecień 2007.

2006

 • A. Myszka, Przezwiska uczniowskie. Nowe struktury i motywacje, XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Nowe nazwy własne. Nowe stanowiska metodologiczno-badawcze”, organizowana przez PAN, Kraków, 21-23. 09. 2006 r.

 • E. Oronowicz-Kida, Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, konferencja pt. „Język trzeciego tysiąclecia IV”, Kraków, marzec 2006.

 • E. Oronowicz-Kida, Podziękowanie Bogu przez wstawiennictwo Maryi jako akt mowy (na podstawie podziękowań zamieszczonych w „Rycerzu Niepokalanej”); III Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. „Język religijny dawniej i dziś”, Poznań, kwiecień 2006.

 • E. Oronowicz-Kida, Język współczesnych piosenek zespołu folklorystycznego z Piwody (w województwie podkarpackim) świadectwem troski o tradycyjną kulturę ludową, konferencja pt. „Agonia sztuki. Rynek – literatura – kultura”, Siedlce, maj 2006.

 • G. Filip, Stylistyczna aktualność i aktualizacja życzeń, konferencja Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Zakład Stylistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Czas i styl”, Kamień Śląski, 21–22 września 2006 r.

 • W. Kochmańska, Językowy obraz rodziny (na motywach wypowiedzi dziecięcych), konferencja pt. „Mit trwałej rodziny w literaturze i kulturze”, Hucisko k. Częstochowy, 25-26 IX 2006.

 • M. Krauz, Styl dedykacji rękopiśmiennej a czas, Międzynarodowa Konferencja pt. „Czas a styl”, zorganizowana przez Komisję Stylistyczną Językoznawstwa PAN oraz Zakład Stylistyki Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim w dniach 21 – 22 września 2006 r.

 • J. Lizak, Obecność języka reklam w aksjologizacji świata przez dzieci i młodzież, konferencja pt. „Język trzeciego tysiąclecia IV”, „Tertium”, Kraków, marzec 2006.

 • J. Lizak, Archetypy literatury dziecięcej a nowa reklamowa mitologia, konferencja pt. „Agonia sztuki”, Akademia Podlaska w Siedlcach, maj 2006.

2005

 • M. Kułakowska, Komunikacja diafniczna w tłumaczeniach Psałterza; konferencja pt. „Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją”, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski , Wrocław 4-5 kwietnia 2005 r.

 • E. Oronowicz-Kida, Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza we współczesnych piosenkach zespołu folklorystycznego z  Piwody w powiecie jarosławskim; konferencja pt. „Nowe  zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, Olsztyn, maj 2005.

 • E. Oronowicz-Kida, Emocjonalność ludowych pieśni religijnych z powiatu jarosławskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne”, Siedlce  2005.

 • E. Oronowicz-Kida, Wyrazy nacechowane ekspresywnie we współczesnych weselnych przyśpiewkach ludowych z pow. Jarosławskiego; Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Słownictwo-Frazeologia-Stylistyka”, Kraków, październik 2005.

 • G. Filip, Wykładniki emocji w „Listach do redakcji” na przykładzie prasy kobiecej, konferencja pt. „Wyrażanie emocji”, Łódź, 19–20 kwietnia 2005.

 • G. Filip, M. Krauz, Językowy obraz miłości w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, konferencja pt. „Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne”, Akademia Podlaska, Siedlce, 2–3 czerwca 2005.

 • G. Filip, M. Krauz, Językowy obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego, konferencja pt. „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Język i styl tekstów dawnych i współczesnych”, Bydgoszcz – Pieczyska, 19-21 września2005.

 • G. Filip, „Listy do redakcji” jako gatunek w prasie kobiecej, konferencja pt. Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a odmiany funkcjonalne, UŚ Katowice, 1–2 grudnia 2005.

 • M. Krauz, Wyrażanie emocji w recenzji publicystycznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Wyrażanie emocji”, Łódź, 19-20 kwietnia 2005.

 • M. Krauz, Ukształtowanie stylistyczne i wyznaczniki gatunkowe dedykacji rękopiśmiennej, konferencja pt.. „Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a style funkcjonalne”, Katowice 1-2 grudnia 2005 r.

2004

 • M. Kułakowska, A. Myszka, Oczekiwania studentów wobec podręcznika gramatyki historycznej; konferencja pt. „Staropolszczyzna piękna i interesująca”; zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską, Kielce 19–20 października 2004 r.

 • E. Oronowicz-Kida, Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacyjne z powiatu jarosławskiego, konferencja pt. „Język religijny dawniej i dziś”; II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gniezno, czerwiec 2004.

 • G. Filip, Manipulacje antynomią w Internecie. Na przykładzie tekstów młodzieżowych, konferencja pt. „Antynomie wartości”, Łódź, 19–21 maja 2004.

 • G. Filip, M. Krauz, Językowy obraz miłości w powieściach Stefana Żeromskiego, konferencja pt. „Światy Stefana Żeromskiego”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 14–15 października 2004.

 • J. Lizak, Język kazań dla dzieci (na przykładzie kazań wielkopostnych); konferencja pt. „Język religijny dawniej i dziś”, UAM w Poznaniu, Gniezno, maj 2004.

2003

 • E. Oronowicz-Kida, Emocjonalność nieoficjalnych antroponimów ludowych, konferencja pt. „Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Siedlce, maj 2003.

 • E. Oronowicz-Kida, Gry językowe w antroponimii nieoficjalnej, konferencja pt. „Homo ludens w czeskiej i słowiańskiej literaturze”, Opawa,  wrzesień 2003.

 • G. Filip, Wgląd w cudzą intymność – wyrażanie emocji w dzienniku internetowym, konferencja pt. „Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych”, Akademia Podlaska, Siedlce, 16–17 maja 2003.

 • G. Filip, Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana, konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Orzechowo koło Ustki, 16–18 października 2003.

 • J. Lizak, Elementy ekspresywne w dialogach we współczesnej powieści dla młodzieży; konferencja pt. „Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych:, Akademia Podlaska w Siedlcach, maj 2003.

2002

 • A. Myszka, Nazwy ulic i nazwy dróg jako znaki językowe (w świetle teorii prototypów), XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań”, organizowana przez UWM w Olsztynie i Komitet Językoznawstwa PAN, Olsztyn, 16-18. 09. 2002 r.

 • E. Oronowicz-Kida, Przezwiska ludowe a tabu językowe; konferencja pt. „Tabu we współczesnym języku i kulturze”; XXIX konwersatorium z cyklu „ JĘZYK  A  KULTURA”, Karpacz, czerwiec 2002.

 • G. Filip, Zmiany wzorca gatunkowego życzeń, konferencja pt. „Tekst a gatunek”, Katowice 10–11 października 2002.

 • J. Lizak, Wielojęzyczność jako stylistyczno-komunikacyjna kategoria w powieści dla młodzieży; konferencja pt. „Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki”, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, wrzesień 2002.

2001

 • J. Lizak, Obraz współczesnej młodzieży kreowany przez reklamy; konferencja pt. „Kognitywizm w poetyce i stylistyce”, Uniwersytet Łódzki, wrzesień 2001.

 • J. Lizak, Wpływ reklamy na słowną twórczość dzieci i młodzieży, konferencja pt. „Moda językowa jako problem lingwistyczny”, Akademia Podlaska w Siedlcach, listopad 2001.

 • J. Lizak, Nowe wyrazy – nowe znaczenia – nowe wartości w języku mediów, konferencja pt. „Nowe media – nowe w mediach”, Uniwersytet Wrocławski, listopad 2001.

 • M. Kułakowska, Sposoby przedstawiania przestrzeni sacrum w tekstach religijnych; konferencja pt. „Przestrzeń w języku i kulturze”, zorganizowana przez Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 12-14 listopada 2001 r.

 • A. Myszka, Semantyka, struktura i językowy obraz mikrotoponimów leśnych, konferencja pt. „Las w kulturze polskiej” organizowana przez UAM, Poznań, 14-16.09.2001 r.

 • E. Oronowicz-Kida, Zoonimy ludowe w procesie komunikacji językowej, konferencja pt. „Leksyka w komunikacji językowej II”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, wrzesień 2001.

2000

 • M. Kułakowska, O pewnym typie komentarza w Psałterzu puławskim; konferencja pt. „Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje”, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Łódź 15-18 maja 2000 r.

 • M. Kułakowska, Wielokulturowość w dawnych przekładach psalmów; konferencja pt. „Wielokulturowość w języku”; XXIV Konwersatorium z cyklu „Język a kultura” zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski:, Karpacz 9–11 czerwca 2000 r.

 • A. Myszka, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” –  kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek, konferencja pt. „Sztuczne raje?... Używki w kulturze i literaturze” organizowana przez WSP w Słupsku oraz Uniwersytet Gdański, Słupsk, 13-15. 09. 2000 r.

 • W. Kochmańska, O używkach i używaniu w żargonie młodzieży, konferencja pt. „Sztuczne raje?... Używki w kulturze i literaturze” organizowana przez WSP w Słupsku oraz Uniwersytet Gdański, Słupsk, 13-15. 09. 2000 r.

 • J. Lizak, Ogłoszenia w prasie katolickiej. Zagadnienia aksjologii i perswazji; konferencja pt. „Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka”, Uniwersytet Łódzki, maj 2000.

 • J. Lizak, Jak reklama pozyskuje dziecięcego odbiorcę; konferencja pt. „Z badań nad świadomością językową dzieci i młodzieży”, Uniwersytet Warszawski, październik 2000.

 • J. Lizak, Elementy języka naukowego w tekstach reklamowych; konferencja pt. „Polszczyzna po roku 1989 ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny popularnonaukowej”, Uniwersytet Wrocławski, listopad 2000.Dodano: 2009-05-05 10:20:10


« Wstecz