DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje


Prace zwarte 

2007

 • K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2007 (III wydanie).

2006 

 • A. Myszka, Toponimia powiatu Strzyżowskiego, Rzeszów 2006.

 • J. Lizak, Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2006.

2004

 • K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004 (II wydanie).

 • K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004.

2003

 • G. Filip, Gry językowe Jana Lama, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003.

1999

 • B. Taras: Dyskurs taneczny ziemi rzeszowskiej. Analiza pragmalingwistyczna, Rzeszów 1999.

Prace redagowane

2007

 • Myszka (red.) Informator dla studentów filologii polskiej z katalogiem przedmiotów ECTS, wydanie internetowe:    http://www.univ.rzeszow.pl/ifp/katalogECTS.php  (30.09.2007)

 • E. Błachowicz, J. Lizak (red.), Literatura i język wczoraj i dziś, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007.

2006

 • K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida (red.), Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów 2006.

 • A. Myszka (red.) Informator dla studentów filologii polskiej, Rzeszów 2006.

2005

 • K. Ożóg (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów 2005.

 • M. Krauz, S. Gajda (red.), Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, wyd. UR, Rzeszów 2005.

2003

 • K. Ożóg (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003.

2002

 • M. Krauz, K. Ożóg (red.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, Rzeszów 2002.

 

artykuły

2007

 • M. Kułakowska,  Wybrane aspekty przekładu językowego obrazu Boga (Na przykładzie psałterzy staropolskich), [w:] Актуальнi прoблеми менталiнгвістики. Збірок статeй за матеріалами V Miжнародної наукової конференції, red.  Брицин В.М., Городеньска K. Г., Mapтинова Г. I., Черкаси 2007, s. 12-16.

 • M. Kułakowska Wielokulturowość w przekładach staropolskich Psałterza, [w:] Język a Kultura T.18, Wielokulturowość w języku, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2007.

 • A. Myszka, Metaforyka  przezwisk  młodzieżowych [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s. 104-118.

 • K. Ożóg, Język populizmu w polskich kampaniach wyborczych roku 2005, w: Style konwersacyjne, red. B. Witoszowa, Katowice 2007, s. 206-216.

 • E. Oronowicz-Kida, Rzeszowszczyzna w polskich badaniach etnograficznych i dialektologicznych, w: Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s.41-56.

 • E. Oronowicz-Kida, Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, w:  Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, red. G. Szpila, Język a komunikacja 17, Tertium, Kraków 2007, s.219-228.

 • E. Oronowicz-Kida, Język współczesnych piosenek zespołu folklorystycznego z Piwody (w województwie podkarpackim) świadectwem troski o tradycyjną kulturę ludową, w: Sytuacja sztuki, spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bobry, Siedlce 2007, s.27-36.

 • J. Lizak, Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży, w: „Język a komunikacja” 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, red. G. Szpila, Kraków 2007, s. 111-121.

 • J. Lizak, Typy informacji w definicjach nazw okresów liturgicznych w kazaniach dla dzieci, w: Język religijny dawniej i dziś III, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 340-346.

 • J. Lizak, Reklama dla dzieci jako przestrzeń odmitologizowująca tradycyjne wątki literackie, w: Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s.32-41.

 • J. Lizak, Archetypy literatury dziecięcej a nowa reklamowa mitologia, w:  Sytuacja sztuki. Spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bobry, Siedlce 2007, s. 27-37.

 • W. Kochmańska, Językowy obraz tolerancji w audycji Rower Błażeja [w:] Kreowanie światów w języku mediów, pod red. P. Nowaka i R. Tokarskiego, Lublin 2007, s. 297 – 310;

 • B. Taras:  Język – kultura – public relations, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak, Rzeszów 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 57-65.

 • B. Taras:   Relatywne i antynomiczne wartościowanie kampanii irackiej, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności: upadek wartości czy walka o wartość, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin 2007: Wydawnictwo UMCS, s. 204-216.

2006

 • A. Myszka, Stereotyp góry i lasu a językowy obraz oronimów i nazw leśnych w powiecie strzyżowskim,  „Prace Humanistyczne 7”, Rzeszów 2006, s. 253-263.

 • E. Oronowicz-Kida, Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza we współczesnych piosenkach zespołu folklorystycznego z Piwody w powiecie jarosławskim, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, s.227- 233.

 • E. Oronowicz-Kida, Gry językowe w antroponimii nieoficjalnej, w: Homo ludens v literature, red. L. Pavera, Opava, 2006, s.369-375.

 • E. Oronowicz-Kida, Emocjonalność ludowych pieśni religijnych z powiatu jarosławskiego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s.175-181.

 • K. Ożóg, Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria” nr 1, 2006, s. 81-90.

 • K. Ożóg, Współczesna polszczyzna a postmodernizm, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 98-109.

 • G. Filip, M. Krauz, Językowy obraz świata uczuć w Dziejach grzechu Stefana Żeromskiego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, W. Machnicka, Siedlce 2006, s. 53–69.

 • J. Lizak, Język kazań dla dzieci, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2006, s. 152-159.

 • J. Lizak, Reklama źródłem gier językowych, w:  Homo ludens v literatuře. Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Homo ludens v české a slovenské literatuře: Opava 10.-11. 9. 2003, red. L. Pavera, Opava 2006.

 • B. Taras:  Ku stylowi wysokiemu konwersacji (na przykładzie audycji radiowej „Lista ważnych pytań”), [w:] Style konwersacyjne, red. Bożena Witosz, Katowice 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-180.

 • B. Taras: O akcie komunikacji międzyludzkiej – dawniej i współcześnie – słów kilka (na przykładzie folkloru tanecznego ziemi rzeszowskiej), [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku 2, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 361-371.

 • B. Taras:  Poetycka definicja czasu Haliny Poświatowskiej, [w:] Język a kultura, t. 19, Czas – język –  kultura, red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska, Wrocław 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 255-268.

 • B. Taras:  Pragmalingwistyka jako metoda badawcza dyskursu, [w:] Język a komunikacja 12. Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, t. 1, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Monika Zaśko-Zielińska, Kraków 2006: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, s. 92-102. 

2005

 • M. Kułakowska, Archetypowy symbol przepaści w Psalmie 42 i jego interpretacje w wierszach z cyklu „Kościół” Karola Wojtyły  w: Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II,  red. Z. Andres, J. Pasterska, Rzeszów 2005, s. 204-212.

 • M. Kułakowska, Sposoby przedstawiania przestrzeni sacrum w tekstach religijnych w: Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych, red. J. Adamowski, Lublin 2005, s.243-253.

 • A. Myszka, Stereotyp rzeki a językowy obraz hydronimów (na podstawie nazw wodnych powiatu strzyżowskiego) „Studia Philologica”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz-Koło 2005, s. 281-292.

 • A. Myszka, Status onomastyczny członów Rzeka, Góra w nazwach typu Golcowa Rzeka, Góra Grudna, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. XVIII, Kielce 2005, s. 43-52.

 • A. Myszka, Miejsce nazw przyimkowych w toponimii (Na przykładzie mikrotoponimów powiatu strzyżowskiego), „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów 2005, s. 36-54.

 • E. Oronowicz-Kida, Cechy gwarowe w przyśpiewkach ludowych z Radawy w powiecie jarosławskim, w: „Studia Philologica”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s.337-343.

 • E. Oronowicz-Kida, Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacyjne z powiatu jarosławskiego, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. Węcławski, Poznań 2005, s.475-480.

 • E. Oronowicz-Kida, Nazywanie wspomożycieli dusz w ludowych pieśniach pogrzebowych z Cewkowa w powiecie lubaczowskim, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów 2005, s.69-75.

 • G. Filip, M. Krauz, Językowy obraz miłości w powieściach Stefana Żeromskiego,  w: Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak, Warszawa 2005, s. 453-470.

 • G. Filip, Metaforyczne obrazy miłości w „Ludziach bezdomnych” i „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, Rzeszów 2005, s. 149-156.

 • W. Kochmańska, Audycja, tekst, dyskurs – rozważania terminologiczne - na przykładzie audycji telewizyjnej „Rower  Błażeja” , w: „Studia Philologica”, red. J.Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 305-320.

 • M. Krauz, Procedury tekstowe w opisie, w: Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005, s.399-411.

 • M. Krauz, Przestrzeń opisu (na przykładzie opisu postaci), w: Przestrzeń w języku i kulturze. Analiza tekstów literackich i wybranych dzieł sztuki, red. J. Adamowski, Lublin 2005, s. 135-145.

 • M. Krauz, Językowy obraz miłości w „Ludziach bezdomnych” i „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego. Leksykalne wykładniki miłości, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, Rzeszów 2005, s.141-148.

 • J. Lizak, Język kazań dla dzieci, w: Język religijny dawniej i dziś, Materiały z konferencji - Gniezno 3-5 marca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s. 152-159.

 • J. Lizak, Medialna wartość słów, „Język Polski" 2005, nr 2, s. 155-156.

 • J. Lizak, Recenzja książki Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2003, „Język Polski” 2005, nr 2, s. 147-149.

 • J. Lizak, Środki semantycznych przekształceń w poezji. Propozycja ich interpretacji, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, Rzeszów 2005, s. 157-169.

 • J. Lizak, Reklama dla dzieci, w: „Studia Philologica”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 329-337.

 • B. Taras:  Młodzi gniewni w Internecie – o agresywnych zachowaniach językowych młodzieży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, nr 32, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, z. 4, s. 121-128.

 • B. Taras:  Motywy słowiańskie w poezji Karola Wojtyły, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zbigniew Andres, Jolanta Pasterska, Rzeszów 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 71-81.

 • B. Taras:  Przekleństwa i wulgaryzmy w języku mieszkańców wsi rzeszowskiej, [w:] Język a kultura, t. 17, Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska, Wrocław 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 305-314.

 • B. Taras:  Wartość lokalizacyjna lasu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, [w:] „Studia Philologica” 1. Rozprawy i szkice, red. Jolanta Pasterska, Roman Mnich, Eugeniusz Pszenyczny, Drohobycz 2005: Wydawnictwo „Koło”, s. 293-303.  

2004

 • M. Kułakowska, Reprodukcja i remetaforyzacja jako strategie tłumaczenia metafory. Na przykładzie tłumaczeń nazwy Boga w Psałterzu puławskim, w: Пpoблеми ceмантики, прагматики та когнiтивної лингвістики, ред. Корбозерова Н. М., Київ 2004, s. 7-13.

 • A. Myszka, Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego) w: Las w kulturze polskiej 3, red. W. Łysiak, Poznań 2004, s. 75-87.

 • E. Oronowicz-Kida, Zoonimy ludowe w procesie komunikacji językowej, w: „Słowa, słowa, słowa…” w komunikacji językowej II, red. M. Grabska, Gdańsk 2004, s.289-295.

 • E. Oronowicz-Kida, Emocjonalność ludowych antroponimów nieoficjalnych, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 177-182.

 • G. Filip, Zmiany wzorca gatunkowego życzeń, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 105-115.

 • G. Filip, Wgląd w cudzą intymność - wyrażanie emocji w dzienniku internetowym, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 65-72.

 • G. Filip, Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana, w: Las w kulturze polskiej III, red. W. Łysiak, Poznań 2004, s. 277-284.

 • G. Filip, Gadu-Gadu, o strukturze i języku młodzieżowych rozmów w Internecie, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3, Rzeszów 2004, s. 133-144.

 • G. Filip, Możliwości zastosowania współczesnych teorii stylistycznych w badaniach satyry literackiej, w: Problemy semantiki słowa, reczenija ta tekstu, wypusk 11, Kijów 2004, s. 139-143.

 • M. Krauz, Tekst zaproszenia: model gatunkowy i jego przeobrażenia, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II, Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 169-179.

 • M. Krauz, Recenzja – gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny? w: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s.135-151.

 • M. Krauz, Opisy lasu w utworach Stefana Żeromskiego, w: Las w kulturze polskiej III, red. W. Łysiak, Poznań 2004, s. 313-322.

 • M. Krauz, Językowy kształt młodzieżowych zaproszeń, „Zeszyty Naukowe UR”, Dydaktyka 3”, Rzeszów 2004, s.121-131.

 • M. Krauz, Środki emotywne w opisach (na przykładzie „Dzienników” Stefana Żeromskiego), w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 89-98.

 • J. Lizak, Emocjonalne nacechowanie dialogów we współczesnej powieści dla młodzieży, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 109-115.

 • J. Lizak, Jak współczesna literatura dla młodzieży pozyskuje młodego czytelnika, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3, Rzeszów 2004, s. 147-157.

 • J. Lizak, Wielojęzyczność jako stylistyczno-komunikacyjna kategoria we współczesnej literaturze dla młodzieży, w: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s. 79-93.

 • B. Taras,  Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, [w:] Dialog a nowe media, red. Małgorzata Kita, Katowice 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 42-51.

 • B. Taras,   „Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy...” Mickiewiczowska kreacja lasu w „Panu Tadeuszu”, [w:] Las w kulturze polskiej III, red. Wojciech Łysiak, Poznań 2004: Wydawnictwo „Eco”, s. 121-131.

 • B. Taras,  Recenzja książki prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, Apolitycznie o polityce. O książce Kazimierza Ożoga „Język w służbie polityki” słów kilka, „Gazeta Uniwersytecka”, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, czerwiec 2004, nr 6 (29), s. 12-13. 

2003

 • A. Myszka, Przezwiska uczniów szkół podstawowych (na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim), „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003,  s. 68-86.

 • A. Myszka, Nazwy ulic i nazwy dróg jako znaki językowe (w świetle teorii prototypów) w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn 2003, s. 324-331.

 • E. Oronowicz-Kida, Nazwy własne ptactwa domowego w powiecie jarosławskim, „Język Polski”, LXXXIII, z.3, 2003, s.203-216.

 • E. Oronowicz-Kida, Nazwy zwierząt w Ostrowie w powiecie jarosławskim, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003, s.87-100.

 • W. Kochmańska, Kilka uwag o nazwach sklepów z używaną odzieżą importowaną, w: Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003, s. 51-60.

 • M. Krauz, Wykładniki lokatywne i temporalne w tekście opisu, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003, s. 60–67.

 •  B. Taras, „Jo se chłopok z witki...” Ludowy stereotyp mężczyzny w folklorze rzeszowskim, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 8. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003, s. 123-137.

 • B. Taras,  „Słowo do słowa, zrobi się rozmowa”, czyli kilka spostrzeżeń na temat rozmowy, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, Katowice 2003, s. 35-45.

 • B. Taras,  Życiorys prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, Z „Górnej” idę strony..., „Gazeta Uniwersytecka”, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, czerwiec 2003, nr 6 (20), s. 2.

2002

 • A. Myszka, Semantyka, struktura i językowy obraz mikrotoponimów leśnych w: Las w kulturze polskiej 2, red. W Łysiak, Poznań 2002, s. 51-65.

 • A. Myszka, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” –  kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek [w:] Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności, red. T. Linkner, Gdańsk 2002, s. 331-338.

 • G. Filip, Atrybuty kształtu i przeznaczenia lalki jako wykładnia przeniesienia metaforycznego w grach językowych Jana Lama, w: Składnia. Stylistyka. Struktura tekstu, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2002, s. 99-111.

 • W. Kochmańska, O używkach i używaniu w żargonie młodzieży, w: Używki w literaturze i kulturze. Od Młodej Polski do współczesności. T. 2, red. T. Linkner, Gdańsk 2002, s. 323-331.

 • M. Krauz, Akt percepcji i akt deskrypcji (na przykładzie opisu postaci w prozie realistycznej), w: Składnia, stylistyka, struktura tekstu, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2002, s. 74-84.

 • J. Lizak, Elementy języka naukowego w tekstach reklamowych, w: O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 2002, s. 286-293.

 • J. Lizak, Wpływ reklamy na postawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży, w: Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce 2002, s. 115-123.

 • J. Lizak, Jak reklama pozyskuje dziecięcego odbiorcę, w: „Studia Pragmalingwistyczne 3”, Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2002, s. 343-345.

 • B. Taras, Uwarunkowania zachowań niewerbalnych w folklorze rzeszowskim, [w:] Mowa ciała i jej funkcje w kulturze, red. M. Jasińska, J. Kuć, Siedlce 2002, s. 101-107.

 • B. Taras,   Wczoraj i dziś języka reklamy. Kilka spostrzeżeń, [w:]  Składnia. Stylistyka. Struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2002, s. 91-98.  

2001

 • B. Greszczuk, M. Kułakowska, Metafora w polskich przekładach psalmów – próba rekonstrukcji semantycznej, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 79-98.

 • M. Kułakowska, O pewnym typie komentarzy w Psałterzu puławskim, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, Łódź 2001, s. 259-269.

 • M. Kułakowska, Językowy obraz cierpienia w Psałterzu Dawidowym Jana Kochanowskiego, w: Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś – III, red. B. Zieliński, Poznań 2001, s. 101-109.

 • M. Kułakowska, Przyczyny leksykalnych zmian w staropolskich przekładach Psalmów, w: Прoблeми ceмантики cлoва, peчення та текcту. Збipник наукових cтатей. Випуск 7, Biдп. ред. Н.M.Kopбозерова, Kиїв 2001, s. 140–143.

 • A. Myszka, Nazwiska żon i córek w księgach metrykalnych parafii Frysztak z końca XVIII w., „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 6, Rzeszów 2001, s. 25-40.

 • G. Filip, Onomastyczne gry językowe Jana Lama, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 6”, Rzeszów 2001, s. 9-23.

 • W. Kochmańska, Konwencja ujawniona w audycji telewizyjnej dla młodzieży, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2001, s. 234-245. 

 • M. Krauz, Wzorzec strukturalny rysopisu. Intencje komunikacyjne nadawcy i strategia wobec odbiorcy a kształt językowy tekstu, w: Język w komunikacji, t. 3, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 5-12.

 • M. Krauz, Kompozycja listu motywacyjnego,  „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, nr 2/2001, s. 129-137.

 • M. Krauz, Przeformułowanie tematu w tekście opisu, w: Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 378-387.

 • J. Lizak, Rola reklamy przy kreowaniu świata w literaturze dla młodzieży, w: Język
  w komunikacji
  , t. 3, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s.60-67.

 • J. Lizak, Ogłoszenia w prasie katolickiej, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje, cz.II, A. Ceglińska, Z. Staszewska, Łódź 2001, s. 143-155.

 • J. Lizak, Jak działają słowa w reklamie, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, s. 191-199.

 • J. Lizak, Mówienie reklamami – moda, która przeminie?, w: Rozmaitości językowe. Ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, Kraków 2001, s. 179-189.

 • B. Taras, ,,A ty babo jadowito...” Kulturowy i językowy obraz kobiety w folklorze rzeszowskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” nr 39. Językoznawstwo 6, Rzeszów 2001, s. 71-86.

 • B. Taras,    Lingwistyka a komunikacja niewerbalna (na przykładzie tańców ludowych ziemi rzeszowskiej), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LVI, 2001 (2000), s. 135-143.

 • B. Taras,   O kulturowej kompetencji komunikatywnej w folklorze tanecznym, [w:] Język w komunikacji, t. 2, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 49-53.

 • B. Taras,   O niewerbalnych środkach prezentacji retorycznej, [w:] Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, s. 427-436.

2000

 • B. Greszczuk, M. Kułakowska, Propozycje zmian w programie nauczania przedmiotów historycznojęzykowych, w: Język polski jako przedmiot polonistycznej dydaktyki uniwersyteckiej,  red.  J.  Bartmiński,  M.  Karwatowska, Lublin 2000, s.  237-238.

 • M. Kułakowska, Przeciw zmniejszaniu liczby godzin zajęć, w: Język polski jako przedmiot polonistycznej dydaktyki uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lublin 2000, s. 289.

 • M. Kułakowska, O zależności języka psalmów od sposobów egzegezy (Na przykładzie wybranych psalmów z psałterzy staropolskich), w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź 2000, s. 243-260.

 • J. Lizak, Nagłówek w reklamie prasowej, „Język Polski” 2000, nr 3-4, s. 219-228.

 • B. Taras, Językowo-kulturowy obraz lasu w folklorze rzeszowskim, [w:] Las w kulturze polskiej. I, red. W. Łysiak, Poznań 2000, s. 331-339.Dodano: 2009-05-05 10:25:07


« Wstecz