DYDAKTYKA POLONISTYCZNA


 
DYDAKTYKA POLONISTYCZNA


„Dydaktyka Polonistyczna" jest pismem   naukowym  z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i on-line.

„Dydaktyka Polonistyczna ” jest pismem  wpisanym  na listę B czasopism punktowanych MNiSW (4 pkt).

Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2451-0939

DOI: 10.15584/dyd.pol.


Czasopismo od nr 10 (87) ukazuje się pod zmienionym tytułem "Dydaktyka Polonistyczna"


Rada Naukowa

GRZEGORZ BˇK (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)
RYSZARD JEDLIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
BARBARA MYRDZIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
HELENA SYNOWIEC (Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
SWIETŁANA TEZIKOWA (Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola, Niżyn, Ukraina)
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
OŁEKSANDR ZABARNYI (Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola, Niżyn, Ukraina)

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny, e-mail: ajakubowskaozog@gmail.com)
DANUTA HEJDA (metodyka, glottodydaktyka)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ (językoznawstwo)
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor tomu)
ELŻBIETA MAZUR (literaturoznawstwo)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
[ZYGMUNT SIBIGA]

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
AGNIESZKA UBERMAN (artykuły w języku angielskim)


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.


Adres redakcji:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
Ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: dydaktykapol@ur.edu.pl 

Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.plOstatnia aktualizacja: 19.05.2020 r.
Odwiedzin: