DYDAKTYKA POLONISTYCZNA


 
Zasady recenzowania


Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie  "Dydaktyka Polonistyczna"

      Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka” stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:
1. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma.
2. Materiały zakwalifikowane do publikacji  wysłane są do recenzji zewnętrznej.
3. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
4. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

      Recenzja ma charakter opisowy, ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji  lub jego odrzucenia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

      Komitet Redakcyjny „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka” podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.

 Odwiedzin: