Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48) 17 872 12 91

certyfikat.polski@ur.edu.pl
Aktualności


Informacja na temat egzaminu 30-31.01.2021

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Rzeszowski nie organizuje egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w najbliższej sesji egzaminacyjnej, czyli 30-31.01.2021.

Informacje na temat egzaminu zaplanowanego na 27-28.03.2021 podamy około dwa miesiące przed terminem sesji marcowej.Dodano: 2020-12-01 09:05:49TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 20 czerwca 2021 r.

Informacje o tym, czy i jakie egzaminy odbędą się w Uniwersytecie Rzeszowskim podamy w osobnych ogłoszeniach na ok. 2 miesiące przez wyznaczonym terminem egzaminu.Dodano: 2020-12-01 08:44:34Nowy termin egzaminu - 17-18.10.2020 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną i zarządzenia władz uniwersytetu zarówno rejestracja, jak i sesja mogą zostać w każdym momencie odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

Termin egzaminu:

17-18.10.2020

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport

Poziomy egzaminów w sesji 17-18.10.2020:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:
- poziom B1 (dorośli) -  659.53 zł
(równowartość 150 euro)

- poziom C1 (dorośli) -  791,44 zł (równowartość 180 euro)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.08.2020r.: 4,3969 zł

Rejestracja kandydatów:

od 2.09.2020 roku do 15.09.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 2.09.2020 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

  • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - pierwsza litera imienia i nazwiska musi być zapisana wielką literą, pozostałe małą,
  • data, miejsce urodzenia,
  • seria, numer i data ważności dokumentu paszportu,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania (do korespondencji),
  • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić, poprawienie certyfikatu kosztuje 20 euro.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy Zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji.
Księgowanie na naszym rachunku odbywa się w ciągu 5 roboczych dni po wpłacie - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ). Znajdują się tam m.in. opis egzaminu, przykładowe testy, informacje organizacyjne.

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdź status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2020-09-01 14:25:41

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44