O studiach neurologopedycznych


INFORMATOR DLA SŁUCHACZY

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej

Program kształcenia dla studiów podyplomowych
Specjalność: NEUROLOGOPEDIA

A. Część ogólna programu studiów


     Program kształcenia przygotował zespół specjalistów:

  1. dr hab. Agnieszka Myszka – koordynator
  2. dr Katarzyna Bieńkowska 
  3. dr Magorzata Kułakowska
  4. dr Izabela Marczykowska
  5. mgr Aneta Kotowicz

 

 Spis treści

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

I.1. Tabela opisu studiów

II. PROGRAM NEUROLOGOPEDII

II.1. Plan i program  podyplomowych studiów  neurologopedii

II.1.1. Plan studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/14

II.1.2. Program studiów  z odniesieniem do kierunkowych efektów kształcenia

II.2. Związek kierunku studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju

II.3. ECTS

III. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

III.1. Informacje ogólne

III.1.1. Obszary, z których dokonano wyboru specjalnościowych efektów kształcenia

III.1.2. Akty prawne, na podstawie których opracowano  efekty kształcenia

III.1.3. Ogólne cele dla specjalności kształcenia

III.2. Tabela kierunkowych  efektów kształcenia

III.3. Sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania osiąganych efektów kształcenia

III.4. Matryca efektów kształcenia dla  specjalności  NEUROLOGOPEDIA

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

IV.1. Rekrutacja

IV.1.1. Wymagania wstępne od kandydatów na studia

IV.1.2. Zasady rekrutacji

IV.2. Cel studiów, uprawnienia, absolwenta, model kształcenia

IV.2.1. Cel studiów

IV.2.2. Uprawnienia

IV.2.3. Ogólny model kształcenia

IV.3. Organizacja procesu dydaktycznego z terminarzem zjazdów

IV.4. Praktyki

IV.5. Warunki ukończenia studiów

IV.6. Kadra pedagogiczna

IV.6.1. Imienny wykaz nauczycieli i prowadzonych przez nich przedmiotów

IV.6.2. Opis kadry

IV.7. Opis warunków prowadzenia studiów

IV.7.1. Opis infrastruktury

IV.7.2. Opis działań towarzyszących studiom

IV.8. Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia


Dodano: 2013-08-27 11:27:10