O studiach logopedycznych


INFORMATOR DLA SŁUCHACZY


A. CZĘŚĆ OGÓLNA

  I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

I.1. Tabela opisu studiów

  II. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

II.1. Informacje ogólne

II.1.1. Wskazanie obszarów, z których dokonano wyboru efektów kształcenia

II.1.2. Wskazanie aktów prawnych, na podstawie których opracowano  efekty kształcenia

II.2. Tabela kierunkowych efektów kształcenia

II.3. Sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania osiąganych efektów kształcenia

II.4. Matryca efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Logopedii

  III. PROGRAM STUDIÓW

III.1. Plan studiów podyplomowych

III.2. Program studiów z odniesieniem do kierunkowych efektów kształcenia

III.3. Związek kierunku studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju oraz strategią jednostki

III.4. ECTS

  IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

IV.1. Rekrutacja

IV.1.1. Wymagania wstępne od kandydatów na studia

IV.1.2. Zasady rekrutacji

IV.2. Cel studiów, uprawnienia absolwenta, model kształcenia

IV.2.1. Ogólne cele kształcenia

IV.2.2. Ogólny model kształcenia

IV.3. Organizacja procesu dydaktycznego z terminarzem zjazdów

IV.4. Praktyki

IV.5. Opis warunków ukończenia studiów

IV.6. Kadra pedagogiczna

IV.7. Opis warunków prowadzenia studiów i sposobów realizacji kształcenia

IV.7.1. Opis infrastruktury

IV.7.2. Opis działań towarzyszących studiom

IV.8. Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 

B. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA – SYLABUSY

Moduł I: językoznawczy

Moduł II: pedagogiczny

Moduł III: medyczny

Moduł IV: terapeutyczny

Moduł V: praktyczny


Dodano: 2013-08-23 10:38:04