DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta edukacyjna - Studia stacjonarne I stopnia


PROPONOWANE SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

      W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych. 


FILOLOGIA POLSKA, JĘZYK POLSKI, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

  Czytaj opis administracyjny »

  Czytaj opis przygotowany przez studentów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ EDYTORSKA

  Czytaj opis administracyjny »

  Czytaj opis przygotowany przez studentów »

 

 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności)

W zakresie kształcenia ogólnego każdy/a student/ka kierunku filologia polska
zdobywa wiedzę i umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych, poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich i eseistycznych form wypowiedzi, myślenia historycznego w analizie zjawisk językowych, rozumienia współczesnych procesów językowych, poprawnego posługiwania się językiem polskim, samodzielnego badania i wartościowania tekstów literackich i językowych, oceny i wartościowania zjawisk kultury, indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych (twórcza aktywność). Ponadto student/ka utrwala świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, ukazującego świat całościowo, jest przygotowany/a do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.


Oferowane przez nas specjalności są ściśle skorelowane ze współczesnym rynkiem pracy.

Oferowane przez nas specjalności są ściśle skorelowane ze współczesnym rynkiem pracy.[P1]  


 [P1]Wprowadzić takie zdanie do opisu w tym miejscu. Ponadto wprowadzić to zdanie do opisu w zakładce oferta edukacyjna na każdym poziomie studiów po zdaniu: PROPONOWANE SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015Dodano: 2017-05-16 08:35:52