DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta edukacyjna - Studia stacjonarne I stopnia Polonistyka stosowana


NOWOŚĆ!!!
POLONISTYKA STOSOWANA
Studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki


      Polonistyka stosowana jest kierunkiem autorskim i nowatorskim. Nie odnajdzie się go w ofercie innych szkół wyższych w regionie, choć niektóre treści programowe zbliżają go do kształcenia na filologii polskiej, inne – na kulturoznawstwie, jeszcze inne – na dziennikarstwie. Kierunek łączy treści w taki sposób, żeby jego absolwent, pozostając humanistą i polonistą, posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące nowych mediów, miał wysokie umiejętności językowe, ale i podstawową orientację  w zakresie ekonomii, socjologii i technologii informacyjnej.


     
Charakterystyka studiów

      Absolwent(ka) kierunku polonistka stosowana posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu nauk o języku, literaturze  i kulturze (w kontekście literatury i kultury światowej). Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.
      Absolwent(ka) zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a także współczesnego życia kulturalnego oraz nauki o komunikowaniu. Uzyskuje również szereg kwalifikacji praktycznych – językowych, retorycznych i komunikacyjnych – przydatnych na współczesnym rynku pracy, takich jak: umiejętność formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie (wystąpień publicznych, tekstów użytkowych, wypowiedzi literaturoznawczych, krytycznoliterackich, eseistycznych), sprawność w korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji (opracowań naukowych, serwisów informacyjnych, źródeł internetowych), kompetencje w zakresie interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, a także umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, przygotowanie do indywidualnego rozwijania własnych kompetencji zawodowych i aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.


     
Rozszerzony blok zajęć lektoratowych
(aż 360 godzin w ciągu trzech lat, czyli trzy razy więcej niż na innych kierunkach) daje Absolwentowi(ce) znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2 lub C1 (w zależności od wyboru grupy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent(ka) posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz wiedzy o kulturze, zwłaszcza współczesnej.

Absolwent(ka) potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, korzystając przy tym zarówno ze źródeł tradycyjnych, jak i z mediów elektronicznych, ponadto potrafi poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać  problemy zawodowe.
Absolwent(ka) kierunku polonistyka stosowana zyskuje profesjonalną wiedzę o języku polskim, literaturze oraz kulturze polskiej oraz ma wykształcone  specjalistyczne umiejętności językowe, komunikacyjne i kulturoznawcze, przydatne na współczesnym rynku pracy.


     
Proponowane przedmioty (wybór):
strategie i pragmatyka wypowiedzi administracyjnych, redagowanie i korekta tekstów użytkowych i reklamowych, warsztaty edycji tekstu, kreowanie wizerunku w sieci, grafika komputerowa, etykieta biznesu (savoir vivre), pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich, warsztaty twórczego pisania, projektowanie i organizacja działań w kulturze, język reklamy, tekstologia, stylistyka praktyczna, warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne, gramatyka praktyczna języka polskiego z elementami kultury języka, poetyka stosowana, literatura i kultura polska po 1918 roku (z elementami literatury powszechnej), podstawy prawa, podstawy ekonomii, socjologia.


     
Praktyki i warsztaty:
w instytucjach kultury, urzędach, redakcjach, wydawnictwach, firmach związanych z rynkiem medialnym. Student odbywa w tych instytucjach łącznie 100 godzin praktyk zawodowych (50 godzin po roku I. i 50 godzin po roku II.).


     
Perspektywy zatrudnienia

Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w instytucjach kultury, urzędach, redakcjach, wydawnictwach, mediach (tradycyjnych i elektronicznych) oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje pisarskie, retoryczne i komunikacyjne, sprawne formułowanie wypowiedzi w mowie i piśmie, a ponadto dobra znajomość literatury i sztuki oraz orientacja we współczesnym życiu kulturalnym. Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów przygotowują do wykonywania takich zawodów, jak: animator kultury, asystent kadr kierowniczych, rzecznik prasowy, rzecznik informacji publicznych, specjalista zarządzania informacją i kreowania wizerunku, researcher, bloger, edytor, copywriter  itd.
      Współczesne przemiany zachodzące w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej są bardzo dynamiczne i złożone. Pociągają one za sobą wzrost wymagań rynku pracy wobec nowych pracowników biur, kancelarii, agencji reklamowych itp.: wymagają rozległej interdyscyplinarnej wiedzy, a także umiejętności i sprawności w wyszukiwaniu informacji i posługiwaniu się nimi. Postęp technologiczny wymaga od pracowników administracyjnych umiejętności informatycznych i ekonomicznych, związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na rozmaite przedsięwzięcia. Poszukuje się ludzi otwartych na nowe metody pracy, piszących sprawnie po polsku, ale też biegle posługujących się językiem angielskim, umiejących szybko reagować na zmieniające się wymagania. Takich absolwentów ma kształcić proponowany kierunek studiów.Dodano: 2018-05-23 11:13:35