DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Tadeusz Półchłopek

Stanowisko:

dr hab. prof. UR

 
Miejsce pracy:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną, pok. nr 123
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 872 12 33


Wykształcenie:

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2019).


Zainteresowania naukowe:

 • romantyzm w Galicji,
 • literatura na łamach galicyjskiej prasy okresu romantyzmu,
 • dyskursy kulturowe „Ziewończyków”,
 • recepcja twórczości Aleksandra Fredry w XIX wieku,
 • media w edukacji polonistycznej.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady (Dziedzictwo kulturowe Małopolski wschodniej),
 • wykłady monograficzne (Dyskursy modernizacyjne w galicyjskim życiu literackim okresu romantyzmu),
 • ćwiczenia (Kultura mniejszości naukowych, Kultura pogranicza),
 • warsztaty (Metodyka edukacji kulturowej),
 • seminarium licencjackie.


Publikacje:

    a) Monografie naukowe:

 • Ród Zoilów i publiczność. Recepcja twórczości Aleksandra Fredry w latach 1821-1882, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 132. 
 • „Piórem i żywym słowem”. Dyskursy kulturowe Aleksandra Dunina Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 421. 


     b)
Redagowane monografie naukowe:

 • Kształcenie literackie w dobie kultury masowej – polisensorycznej, pod red. D. Karkut i T. Półchłopka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 240.

 
    c)
Rozprawy i artykuły (wybór):

 w czasopismach naukowych:

 • Epistolarny portret cesarskiego szambelana – mecenasa polskiej kultury. Korespondencja Stanisława Dunina Borkowskiego do autora „Parafiańszczyzny”, „Napis” 2018, nr 23, s. 73-89.
 • Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w „Czasach Wincentego Pola”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, nr 1 (241), s. 581-589.
 • Leszka Dunina Borkowskiego dyskurs o wolności w tragedii „Arnalda de Rocas, czyli zdobycie Nikozji”, „Prace Polonistyczne” 2016, Ser. LXXI, s. 121-138.
 • Edukacja czytelnicza i medialna w pracy nauczyciela, „Dydaktyka Polonistyczna 9”, pod red. Z. Sibigi i A. Jakubowskiej-Ożóg, Rzeszów 2014, s. 119-130.
 • Talent „umniczy” Leszka Dunina Borkowskiego – perspektywa autorska i czytelnicza, „Prace Polonistyczne” 2014, Ser. LXIX, s. 21-33.
 • Wpływ cenzury na recepcję twórczości literackiej Leszka Dunina Borkowskiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 2 (11), s. 99-119.
 • Galicyjski ateusz. Profetyzm, mistycyzm i romantyzm w twórczości Aleksandra (Leszka) Dunina Borkowskiego, „Internetowy Magazyn Filozoficzny” Hybris 20 (2013), s. 136-155. http://magazynhybris.com/images/teksty/20/Hybris_20.(2013).
 • Pomiar dydaktyczny w procesie organizacji pracy nauczyciela, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.Seria Filologiczna. Dydaktyka 7” 2012, nr 72, s. 179-187.
 • Wpływ szkoły na postawy epistemologiczne uczniów gimnazjum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 6” 2011, nr 66, s. 169-177.
 • Wpływ ministerialnego rozporządzenia o ocenianiu na postawy epistemologiczne i aksjologiczne uczniów gimnazjum, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonae Pertinentia III” 2011, s. 176-184.
 • Inspiracje staroindyjskie w twórczości Leszka Dunina Borkowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 5” 2010, nr 65, s. 197-207.
 • Fredro na lekcjach języka polskiego a edukacja regionalna w gimnazjum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 5” 2008, nr 50, s. 139-147.
 • Taksonomia w kształceniu sprawności polonistycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4” 2005, nr 32, s. 169-176.
 • Wiedza o teatrze na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 3” 2004, nr 19, s. 91-97.
 • Praktyczne aspekty scalania treści humanistycznych w kształceniu sprawności językowych uczniów gimnazjum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2” 2003, nr 10, s. 97-105.
 • Pośmiertny debiut Aleksandra Fredry w świetle opinii krytyków i historyków literatury, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna Historia Literatury” 1999, nr 34, s. 91-115.
 • Wokół metod i form pracy nad lekturą w szkole podstawowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka 5” 1998, nr 29, s. 117-127.
 • Związek literatury Młodej Polski z innymi dziedzinami sztuki na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”. Seria Filologiczna Dydaktyka 3, 1996, nr 21, s. 73-91.


w monografiach zbiorowych:

 • Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Być w mniejszości, być mniejszością, pod red. J. Raźny i T. Kaczmarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 361-379 (publikacja ukazała się w roku 2018).
 • L’« enfant terrible » de Galicie. Les idées de modernité dans les discours sur la culture de Leszek Dunin Borkowski, [w:] Être en minorité, être minorité, pod red. A. StarońS. Zacharowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 83-92.
 • Idea słowiańska w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola w perspektywie romantycznego dyskursu o dwukulturowości Galicji, [w:] Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola. Mohortowskie kresy, pod red. M. Król, M. Nowak-Barcińskiej, przy współudziale T. Piersiaka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 111-126.
 • Wpływ „pieśni historycznej ziewończyków” na dyskurs kulturowy „Mohorta”, [w:] Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola. Mohortowskie kresy, pod red. M. Król, M. Nowak-Barcińskiej, przy współudziale T. Piersiaka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 233-250.
 • Satyryczne portrety galicyjskich arystokratek w dyskursach kulturowych Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, pod red. J. Kamińskiej-Kwak, Sz. Kozaka, D. Opalińskiego, Galicja i jej dziedzictwo, t. 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 478-493.
 • Europa i nacjonalizmy. Dyskursy kulturowe Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Romantyzm krajowy – profil lokalny i oswajanie Europy, pod red. M. Łoboz, przy współpracy A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2016, s. 25-40.
 • Obraz salonów Lwowa w twórczości literackiej Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Rzeczypospolita domów. IV. Domy miejskie, pod red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2015, s. 303-318.
 • Mit powstania listopadowego w galicyjskich odczytach i publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Powstanie listopadowe 1830 – 1831. Dzieje – historiografia – pamięć, pod red. T. Skoczka, Wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2015, s. 497- 514.
 • Kryzys literatury romantycznej. Leszek Dunin Borkowski jako twórca programu lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (1867-1884), [w:] Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, pod red. P. Rosińskiego i Z. Trzaskowskiego, Bookpress.eu Olsztyn, Kielce 2015, s. 299-315.
 • Świat słowiańskiej fantastyki ludowej w "Orłach z Herburtów" Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Slovjans’ka fantastyka: Zbirnyk naukovyh prac, pod red. D. Ajdačića, t. 2, Oswita Ukraini, Kyiv 2015, s. 187-196.
 • Słowianofilski dyskurs kulturowy inteligencji galicyjskiej po roku 1830, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, pod red. B. Halczaka, S. Dudry, R. Drozda, M. Sopoliga, A. Izhevskyego, O. Kuzmienko, L. Horoshko, P. Besta, E. Ladny, M. Šmigel’a, t. V, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Słupsk – Zielona Góra – Svidnik 2015, s. 297-310.
 • Poeci w „symbolicznym teatrze klasycyzmu”. Galicyjskich ziewończyków dyskurs kulturowy z tradycją „Sofijówki”, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab i J. Kowal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 98-112.
 • Współczesne aspekty integracji kształcenia językowego i kulturowego w gimnazjum, [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, E. Kozłowskiej, A. Kucharskiej-Babuli, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 81-95.
 • Dwór Dunin Borkowskich w Winniczkach 1833-1896. Kultura – literatura – ekonomia, [w:] Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, pod red. Ł. Kupca i L. Salawy, Kraków 2013, s. 33-49.
 • Motyw wielokulturowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, SERIA II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski, pod red. A. Janickiej, G. Kowalskiego i Ł. Zabielskiego, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 259-276.
 • Integracja kształcenia językowego i kulturowego we współczesnej szkole, [w:] Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej, pod red. D. Hejdy i E. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 74-91.
 • Motywy wedyjskie w „autobiografii uczuć” Czesława Miłosza, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 379-392.
 • Filozofia wedyjska a europejskie koncepcje Boga w twórczości literackiej i publicystycznej Aleksandra Dunina Borkowskiego, [w:] Bóg Wschodu i zachodu, pod red. M. Gwarny i I. Perkowskiej, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2012, s. 185-201.
 • Galicyjscy Ruteńcy w twórczości literackiej i publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. IV, cz. 1, pod red. S. Dudry, B. Halczaka, R. Drozda, I. Betko i M. Šmigel’a, Wydawnictwo „Druk-Ar”, Słupsk – Zielona Góra 2012, s. 279- 289.
 • Współczesne determinanty kompetencji językowej uczniów w perspektywie pracy badawczej nauczyciela, [w:] Edukacja polonistyczna. t. 1. Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli, pod red. D. Hejdy i E. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 146-166.
 • Aktywne słuchanie w procesie kształcenia kompetencji polonistycznych, [w:] Kształcenie literackie w dobie kultury masowej – polisensorycznej, pod red. D. Karkut i T. Półchłopka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 116-125.
 • Legenda Aleksandra Fredry, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 117-125.
 • Współczesna kultura polisensoryczna a preferencje czytelnicze uczniów szkoły podstawowej, [w:] Różne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej, pod red. G. Różańskiej, Wydawnictwo Grafex, Ustka 2009, s. 103-114.
 • Recepcja komedii Aleksandra Fredry „Mąż i żona”, [w:] Konteksty literatury pięknej, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 160-169.
 • Despirytualizacja „nietoperza literatury” w komedii Aleksandra Fredry „Nowy Don Kiszot”, [w:] Polonistyka zintegrowana, pod red. J. Pasterskiej i K. Ożoga, Rzeszów 2000, s. 217-228.


    d) Inne publikacje (wybór):

 • Pro memoria. Zapomniany nauczyciel – ppor. Władysław Wianecki, „Prządki” 2010, nr 3.
 • Przedmowa, [w:] Kształcenie literackie w dobie kultury masowej – polisensorycznej, pod red. D. Karkut i T. Półchłopka, Rzeszów 2010, s. 7.
 • II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Korczyny, pod red. P. Polakowskiego i T. Półchłopka, Krosno 2007.
 • W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej – wrażenia z wycieczki. Cz. II: Litwa, „Fraza” 1998.
 • W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej – wrażenia z wycieczki. Cz. I: Białoruś, „Fraza” 1998.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych (wybór):

 • IX Ogólnopolska Konferencja Polowska: Wincenty Pol w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich (Lublin, 20-21 kwietnia 2017 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Muzeum Literackie w Lublinie Filia Dworek Wincentego Pola, Instytut Filologii Polskiej i Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Lubelski oraz Pracownia Wincentego Pola.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w „Czasach Wincentego Pola”.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ŚWIAT WINCENTEGO POLA, pod hasłem MOHORTOWSKIE KRESY – CZASY I LUDZIE WIEKÓW MINIONYCH (Lublin, 21-22 kwietnia 2016 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Dworek Wincentego Pola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Filologii Polskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski oraz Pracownia Wincentego Pola.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Echa tradycji pieśni historycznej ziewończyków w „Mohorcie” Wincentego Pola.
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Być w mniejszości, być mniejszością (Łódź, 2-4 marca 2016 r.).
  Organizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Polowska pod hasłem „ZIEMIA” (Lublin, 14-15 kwietnia 2015 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Dworek Wincentego Pola, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski oraz Pracownia Wincentego Pola.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Idea słowiańska w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w Galicji 1772 – 1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna (Czudec, 16-17 maja 2014 r.).
  Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772–1918“.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Portrety galicyjskich arystokratek w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem Karczmy, zajazdy, gospody… (Słupsk – Swołowo, 28-29 kwietnia 2014 r.).
  Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Aleksandra Fredry dyskurs z kulturą romantyzmu w oberży Józefa Kapki. O „Odludkach i poecie”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Fantastyka słowiańska (Kijów, 3-4 kwietnia 2014 r.).
  Organizatorzy: Katedra Filologii Słowiańskiej i Centrum Slawistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Świat słowiańskiej fantastyki ludowej w „Orłach z Herburtów” Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Literatura w obszarach innych sztuk. Problemy metodologiczne (Kielce, 4-5 grudnia 2013 r.).
  Organizatorzy: Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK, Muzeum Narodowe w Kielcach (Muzeum Dialogu Kultur), Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Kryzys literatury romantycznej. Leszek Dunin Borkowski jako twórca programu lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (1867-1884).
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Kraków, 14-16 listopada 2013).
  Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Romantyczna idea wolności w tekstach politycznych Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: LEMKOVIA, BOJKOVIA, HUCULI, RUSÍNI – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ, MATERIÁLNA A DUCHOVNÁ KULTÚRA (Svidnik, 14 – 16 júna 2013).
  Organizatorzy: Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku, Instytut Historii i Politologii oraz Zakład Studiów Wschodnich Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Rusińsko-polski dyskurs kulturowy inteligencji galicyjskiej po 1830 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki (Kraków, 25-26 kwietnia 2013 r.).
  Organizatorzy: Dom Kultury „Podgórze”, Dwór Czeczów, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Zamek Królewski w Niepołomicach, Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Dwór w Winniczkach. Kultura – literatura – ekonomia.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Romantyzm krajowy i oswajanie Europy (Wrocław, 29-30 listopada 2012 r.).
  Organizatorzy: Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Literatury Romantyzmu.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Europa wobec religii i nacjonalizmów. Dyskursy kulturowe Leszka Borkowskiego.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych (Toruń, 8-9 listopada 2012 r.).
  Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Wpływ cenzury na recepcję twórczości literackiej Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju (Rzeszów, 14-17 maja 2012 r.).
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Poeci w „symbolicznym teatrze klasycyzmu”. Galicyjskich ziewończyków dyskurs kulturowy z tradycją „Sofijówki”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Integracja wczoraj i dziś (Rzeszów, 8-10 października 2012 r.).
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Współczesne aspekty integracji kształcenia językowego i kulturowego w gimnazjum.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza – Pamięć o Pisarzu (Lublin-Romanów, 28-29 września 2012 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Narodowe kapłaństwo i ironia. Leszka Dunina Borkowskiego refleksja po lekturze powieści „Poeta i świat”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bóg filozofów – Bóg mistyków (Łódź, 18-19 maja 2012 r.).
  Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Galicyjski ateusz – Leszek Dunin Borkowski.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rzeczypospolita domów. Domus urbanus (Słupsk, 16-17 kwietnia 2012 r.).
  Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Salony i ulice Lwowa w twórczości Aleksandra Dunina Borkowskiego.
 • Konferencja naukowa: Powstanie listopadowe 1830­-1831. Historia – tradycja – media (Warszawa, 19-20 października 2011 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Niepodległości, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Mazowiecko-Podlaskie Towarzystwo Naukowe.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Mitologia powstańcza w galicyjskich odczytach i publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa (Słupsk, 23-25 września 2011 r.).
  Organizatorzy: Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Galicyjscy Ruteńcy w publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pogranicza –Kresy– Wschód a idee Europy (Białystok, 12-14 maja 2011 r.).
  Organizatorzy: Colloquia Orientalia Bialostocensia, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstoku, Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Motyw wielokulturowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bóg Wschodu i Zachodu. Perspektywa antropologiczna (Łódź, 6-7 maja 2011 r.).
  Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Filozofia wedyjska a europejskie koncepcje Boga w poezji i publicystyce Aleksandra Dunina Borkowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja polonistyczna w dobie kultury popularnej – polisensorycznej (Rzeszów, 19-20 maja 2009 r.).
  Organizatorzy: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Aktywne słuchanie w procesie kształcenia kompetencji polonistycznych.
 • Konferencja naukowa: I „Dydaktyczny wiatr od morza”. Różne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej (Ustka, 28-30 maja 2009 r.).
  Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Współczesna kultura polisensoryczna a preferencje czytelnicze uczniów szkoły podstawowej.
 • XIV Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka: O polonistyczną tożsamość absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (Kraków, 23-25 listopada 2009 r.).
  Organizatorzy: Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Wpływ ministerialnego rozporządzenia o ocenianiu na postawy epistemologiczne i aksjologiczne uczniów gimnazjum.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między biografią, literaturą i legendą (Rzeszów, 9 kwietnia 2008 r.).
  Organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Legenda Aleksandra Fredry.

 
Współorganizowanie konferencji naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja polonistyczna w dobie kultury popularnej – polisensorycznej (Rzeszów, 19-20 maja 2009 r.)


Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Rzeszowie (od 1996 r. do dzisiaj)
 • Stowarzyszenie Innowatorów Edukacyjnych w Krakowie (od 2004 r. do 2008 r.).