DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Marek Stanisz

Stanowisko:

dr hab. prof. nadzw. UR


Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu, pok. nr 104
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 8721235
Fax: 17 8721291
E-mail: marekstanisz@gmail.com


Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej – dyplom z wyróżnieniem (Uniwersytet Jagielloński, 1992),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 1997),
 • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2008).


Zainteresowania naukowe:

 • historia literatury romantyzmu – zwłaszcza romantyczna świadomość literacka, estetyka i krytyka literacka tego okresu, romantyczne parateksty (przedmowy, listy dedykacyjne, posłowia itp.), romantyzm polski w kontekście europejskiego, zagadnienia syntezy historycznoliterackiej prądu,
 • dziedzictwo romantyczne w literaturze polskiej XX i XXI wieku,
 • komparatystyka literacka: literatura i filozofia, literatura w świetle innych sztuk,
 • dydaktyka literatury.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
 • konwersatoria na studiach doktoranckich: Literatura i mimesis, Literatura i problemy procesu twórczego, Problemy tradycji literackiej, Literatura wobec rzeczywistości;
 • wykłady: Historia literatury polskiej (romantyzm), Arcydzieła literatury światowej XIX wieku (romantyzm),
 • ćwiczenia: Historia literatury polskiej (romantyzm),
 • konwersatoria: Literatura pośród sztuk, Analiza dzieła literackiego, Literatura i filozofia,
 • wykłady monograficzne (Szekspir a romantyzm; Romantyczna przedmowa literacka, Twórczość Cypriana Norwida),
 • opieka nad Sekcją Literaturoznawczą (2005-2010) oraz Sekcją Studiów Międzynarodowych (od 2012) Koła Naukowego Polonistów UR.


Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

 • Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, seria „Studia Dziewiętnastowieczne”. Rozprawy, t. 2, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, ss. 347.
  [rec.: Cz. Kłak, Słowo o książce Marka Stanisza „Przedmowy romantyków…”, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR” 2008, nr 2 (50), s. 11-14; Cz. Kłak, „Ruch Literacki” 2008, z. 2 (287), s. 259-263; J. Lyszczyna, Romantyczne przedmowy, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 5, s. 167-169; W. Hamerski, „Pamiętnik Literacki” C, 2009, z. 3, s. 238-246.]
 • Wczesnoromantyczne spory o poezję, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1998, ss. 318.
  [rec.: M. Nalepa, „Ruch Literacki” 1999, z. 3 (234), s. 362-366; J. Borowczyk, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” VI (XXVI), Poznań 1999, s. 306-307; Z. Rejman, „Wiek Oświecenia” 2000, nr 16, s. 238.]

   b) Redakcja wieloautorskich monografii naukowych i numerów czasopism naukowych:

 • Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, ss. 289.
 • „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8): Dzisiaj i jutro poetyki, red. M. Stanisz i S. Uliasz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, ss. 438.
 • „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, pod redakcją Z. Ożoga i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, ss. 468.
 • Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, ss. 720.
 • Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, ss. 249.
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4”, z. 59, pod red. G. Ostasza i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009, ss. 325.
 • Między Innymi. Prace polonistyczne studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod red. M. Stanisza, W. Maryjki i M. Żmudy, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, ss. 230.
 • M. Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, oprac. B. Dopart i M. Stanisz, wstępem opatrzył B. Dopart, materiały bibliograficzne zebrał M. Stanisz, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, ss. 384.
 • Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, ss. 711.

   c) Rozprawy i artykuły (wybór):

 • Topika skromności w autorskich przedmowach do zbiorów lirycznych z pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, pod red. M. Jarczykowej i B. Mazurkowej, z udziałem M. Marcinkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 245-281.
 • Drogi rozwojowe dziewiętnastowiecznej literatury polskiej według Wincentego Pola, [w:] Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, pod red. M. Łoboz, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2015, s. 551-564.
 • Europejski wymiar literatury polskiej według Wincentego Pola, [w:] Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, pod red. M. Łoboz, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2015, s. 531-549.
 • Poetyka dzieła otwartego w świetle wypowiedzi romantycznych krytyków literackich (lata 20. XIX wieku), [w:] Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Ziołowicz i R. Dąbrowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 349-369.
 • Ideał sztuki według Andrzeja Towiańskiego, [w:] Olimp – ideał, doskonałość, absolut, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i I. Puchalskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 335-352.
 • Uniwersum arcydzieł. Dyskurs krytycznoliteracki w listach Norwida, „Studia Norwidiana” nr 32, Lublin 2014, s. 41-60 [przeczytaj wersję on-line: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/SN32_2014_s041-060_Stanisz.pdf].
 • Ciało i duch w pismach Andrzeja Towiańskiego, „Colloquia Litteraria. Półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” 2013, nr 2 (15), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 7-27 [przeczytaj wersję on-line: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Colloquia_Litteraria/Colloquia_Litteraria-r2013-t2-n15/Colloquia_Litteraria-r2013-t2-n15-s7-27/Colloquia_Litteraria-r2013-t2-n15-s7-27.pdf].
 • Pytania o światopogląd gatunków literackich, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, s. 28-41.
 • „Prawdziwa poezja serca i duszy”. Kategoria liryczności w polskiej krytyce literackiej wczesnego romantyzmu, [w:] Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 35-60.
 • [współautor: Stanisław Uliasz], Poetyka (w) przyszłości, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8): Dzisiaj i jutro poetyki, red. M. Stanisz i S. Uliasz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, s. 11-19 [przeczytaj wersję on-line: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_8/02_M.Stanisz_S.Uliasz.pdf lub http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/403/02_M.Stanisz_S.Uliasz.pdf?sequence=1].
 • [współautor: Zenon Ożóg], Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, pod red. Z. Ożoga i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 7-11 [przeczytaj wersję on-line: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_7/02_wstep.pdf lub http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/412/2012TiK_MStanisz_ZOzog.pdf?sequence=1].
 • Na tropie nowego Herkulesa. Romantyczna krytyka literacka w poszukiwaniu bohatera heroicznego, [w:] Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, O. Płaszczewskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, ss. 185-203.
 • Między erudycją, retoryką i świadectwem. Kilka uwag o treści i funkcjach przypisów w twórczości Adama Mickiewicza. Część I (do 1826 r.), [w:] Sarmackie theatrum, t. 5: Między księgami, pod red. M. Barłowskiej i M. Walińskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, s. 155-178.
 • Metafory poezji i poety w twórczości Słowackiego. Okres podróży na Wschód, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 338-354.
 • Program literacki/manifest, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”, t. 2, pod red. M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 9-20.
 • Kilka słów o współczesnych podręcznikach do romantyzmu. Refleksje na marginesie książki „Romantik-Handbuch”, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” / „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, Słupsk 2010, nr 8, s. 303-327 [przeczytaj wersję on-line: http://slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/8/stanisz.pdf].
 • Przeszłość i przyszłość „prefacjologii” literackiej. Przegląd zagadnień, perspektywy badawcze, [w:] Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, s. 7-24.
 • „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 9-40.
 • „Klasyczność” i klasycy w literaturze polskiej XIX wieku. Przegląd stanowisk badawczych, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, pod red. K. Meller, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2009, s. 261-280.
 • Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu, [w:] Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 117-138 [Skrócona wersja artykułu: Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. XI (XXXI): Autokreacje pisarzy i czytelników, pod red. P. Czaplińskiego, Z. Przychodniaka, P. Śliwińskiego, Poznań 2004, s. 89-113].
 • Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 573-591.
 • Dyskurs krytycznoliteracki w przedmowach romantycznych. Wybrane zagadnienia, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. M. Strzyżewskiego, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2005, s. 10-30.
 • Pejzaże duszy. Próba interpretacji kontekstowej wiersza Juliusza Słowackiego „[Nie używałem leków i lekarzy...]”, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąga, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005, s. 59-69.
 • Rozdział VI: Krytyka literacka, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. V: Romantyzm. Część pierwsza, red. A. Skoczek, Wydawnictwo SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa [2003], s. 187-214 [Przedruk: Krytyka literacka, [w:] Historia literatury i kultury polskiej, t. 2: Romantyzm. Pozytywizm, red. A. Skoczek, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 96-116].
 • Juliusz Słowacki jako krytyk literacki, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3 (80/81), s. 270-281.
 • Korespondencje sztuk w teorii i praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2”, z. 10, pod red. Z. Sibigi, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003, s. 9-22.
 • Emigracyjne wigilie (o poezji Zbigniewa Czarkowskiego), „Arcana” 2000, nr 6 (36), s. 31-36.
 • Cyprian Kamil Norwid: „Fortepian Szopena”, [w:] Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, pod red. A. Kowalczykowej i T. Marciszuk, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1999, s. 97-113.
 • Poglądy literackie młodego Słowackiego, [w:] Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, pod red. P. Żbikowskiego, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1999, s. 277-289.
 • Poglądy estetyczne bohaterów soplicowskich na tle sporów przełomu romantycznego, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. B. Doparta i F. Ziejki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1999, s. 116-131.
 • Baczyńskiego mit początku, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy, pod red. G. Ostasza, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 145-161.
 • Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” XXXI-XXXII, Kraków 1994-1995, s. 17-38.
 • Między historią a literaturą. Rymkiewicza dialog z przeszłością w książkach o Fredrze i Słowackim, „Arcana” 1995, nr 6, s. 61-69.

    d) Recenzje naukowe (wybór):

 • Smutny bilans ćwierćwiecza reform oświatowych [recenzja książki Z. A. Kłakówny Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013), Kraków 2014, ss. 352], „Kwartalnik Edukacyjny” 2015, nr 3 (82), s. 97-107 [przeczytaj wersję on-line: http://ke.pcen.pl/kwartalnik/rocznik-2015/itemlist/category/45-kwartalnik-edukacyjny-nr-82].
 • Pierwsza monografia „Quidama” [rec. książki Z. Zaniewickiego Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, Lublin-Rzym 2007], „Studia Norwidiana”, nr 27-28: 2009-2010, s. 307-316.
 • Norwid u progu XXI wieku [rec. książki Norwid z perspektywy początku XXI wieku, pod red. J. Rohozińskiego, Pułtusk 2003], „Studia Norwidiana” nr 24-25, Lublin 2006-2007, s. 244-265.
 • Nowocześnie o przeszłości [rec. podręcznika K. Mrowcewicza Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. I klasa liceum i technikum, cz. I-II, Warszawa 2002], „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2003, nr 1 (7), s. 23-28.

    e)  Inne publikacje (wybór):

 • „Świat jest właśnie taki, jaki jest.”, [w:] Profesor. Stefan Sawicki. Portret przyjaźnią pisany, red. A. Cedro, Wydawnictwo Cedro i Synowie, Kielce 2013, s. 414-416.
 • [współautorstwo: Jolanta Pasterska, Magdalena Patro-Kucab], Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 5”, pod red. M. Nalepy, Rzeszów 2010, s. 286-290 [przeczytaj wersję on-line: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/hist_lit_5/J.PASTERSKA_M.PATRO_M.STANISZ.pdf].
 • Gustaw Ostasz – subtelny interpretator, wrażliwy dydaktyk. Laudacja z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, nr 4 (63), s. 18-20 [przeczytaj wersję on-line: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/gazeta-uniwersytecka/2010/czerwiec].
 • Kto jest panem, a kto niewolnikiem, czyli humanista w świecie współczesnych mediów, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 2 (61), s. 32-42 [przeczytaj wersję on-line: http://ke.pcen.pl/images/stories/ke/Kwartalnik-61.pdf].
 • [współautor: Mirosław Skrzypczyk], Kilka uwag o nowej podstawie programowej z języka polskiego, „Kwartalnik Edukacyjny” 2009, nr 3 (58), s. 62-75 [przeczytaj wersję on-line: http://ke.pcen.pl/images/stories/ke/ke58/Kwartalnik--nr58.pdf].
 • Bibliografia prac Mariana Tatary za lata 1962-2000, [w:] M. Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, oprac. B. Dopart i M. Stanisz, wstępem opatrzył B. Dopart, materiały bibliograficzne zebrał M. Stanisz, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 365-376.
 • Prawiek: „vademecum” podróżnika, [w:] Most. Starożytność. Przewodnik dla licealistów, red. J. Szeja, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2003, s. 46-50.
 • [współautorka: Elżbieta Stanisz], O cechach kiczu i ...sztuki ambitnej, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 4 (6), s. 75-82.
 • Jak uczyć o Norwidzie?, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 3 (5), s. 72-80.
 • W lustrze przyrody, czyli o poezji romantycznej metodą obrazów i skojarzeń, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2002, nr 2 (4), s. 57-61.

Organizacja konferencji naukowych:

 • Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii (Rzeszów, 4 marca 2013 r.) – współorganizator.
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR (Rzeszów, 12-13 maja 2010 r.) – współorganizator.
 • Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci (Rzeszów-Kombornia-Krosno, 13-14 listopada 2008 r.) – współorganizator.
 • Między biografią, literaturą i legendą (Rzeszów, 9 kwietnia 2008 r.) – współorganizator.
 • Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety (Rzeszów, 26-28 września 2005 r.) – współorganizator.


Projekty badawcze:

 • Przedmowy romantyków: teorie i interpretacje (nr 1 H01C 067 29; 2005-2007) – kierownik i wykonawca;
 • Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (nr PBZ-MNiSW-03/II/2007; 2008-2010; kierownik projektu: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa) – wykonawca;
 • Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (nr 3191/B/H03/2009/37; 2009-2012; kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski) – wykonawca;
 • Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie, literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w. (nr 4504/PB/IFP/11; 2011-2012 r.; kierownik projektu: dr hab. prof. UWr Małgorzata Łoboz) – wykonawca;
 • Sensualność w kulturze polskiej (nr N R17 0005 06/2009; 2011-2012; kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki) – wykonawca.


Staże i stypendia zagraniczne:

 • Setor de Cièncias Humanas, Letras e Artes, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba (Brazylia): 6-17 października 2014 r.
 • Institut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy): 6-17 czerwca 2011 r.; 18-22 czerwca 2012 r.; 24-28 czerwca 2013 r.
 • Facolta di Lingue e Litterature Straniere, Universita di Bologna (Włochy): 11-15 kwietnia 2011 r.


Inne osiągnięcia (wybór):

 • redaktor naczelny czasopisma „Tematy i Konteksty”, Wydawnictwo UR (od 2010 r.) [czytaj wersję on-line: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php].
 • dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR (2008-2012).
 • członek Rady Naukowej „Kwartalnika Edukacyjnego”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (od 2009 r.).
 • członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (okręg podkarpacki) (od 2007 r.).
 • stały współpracownik „Zeszytów Szkolnych”, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa (w latach 2002-2004).
 • wykładowca kursów doskonalenia nauczycieli (Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Czudec, Konin, Kosewo, Krasnobród, Łomża, Mielec, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Skierniewice, Tarnobrzeg, Zamość).


Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2012).
 • Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2012).
 • Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia naukowe (2009).
 • Laur Studentów 2009: „Przyjaciel Studentów Wydziału Filologicznego UR” – nagroda przyznana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (od 2008 r. prezes Oddziału w Rzeszowie; od 2012 r. członek Zarządu Głównego).
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów „Prowincja” (w latach 2005-2009 wiceprezes).

Wypromowani doktorzy:

 • Paulina Wojtowicz-Maryjka: rozprawa doktorska Figury wzniosłości w twórczości Stefana Chwina, Rzeszów 2015.
 • Wojciech Maryjka: rozprawa doktorska „Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „młodej” poezji polskiej po 1989 roku, Rzeszów 2015 (obrona z wyróżnieniem).


Doktoranci:

 • mgr Marzena Grzebyk
 • ks. mgr Waldemar Haręza
 • mgr Agnieszka Kajmowicz
 • mgr Katarzyna Tercha
 • mgr Anna Marta Dworak
 • mgr Beata Perlak


Inne zainteresowania:

Prywatnie – pasjonuje się literaturą, historią nauki, muzyką klasyczną i malarstwem; uprawia sport i turystykę, najchętniej w towarzystwie rodziny i przyjaciół.


Pliki do pobrania:

 

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016 r.