DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Marek Nalepa

Stanowisko

dr hab. prof. UR

Miejsce pracy

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, pok. nr 121
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
tel. (17) 872 12 31

Wykształcenie

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1992),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1998),
 • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2004).

Aktualne zainteresowania naukowe

 • Oświecenie i jezuici
 • Podróżopisarstwo oświeceniowe
 • Niepublikowana twórczość Hugona Kołłątaja i Józefa Morelowskiego
 • Oświeceniowe ogrody literackie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • historia literatury polskiej (epoki staropolskie i oświecenie) – wykłady, ćwiczenia,
 • arcydzieła literatury europejskiej do 1822 – wykłady,
 • podstawy edytorstwa – wykłady,
 • kultura mniejszości narodowych i etnicznych – wykłady,
 • seminarium magisterskie,
 • kolokwium literaturoznawcze (studia III st.).


Problematyka seminariów magisterskich

 • Edytorstwo: przygotowanie filologiczne (ew. także historycznoliterackie) materiałów rękopiśmiennych (korespondencji, pamiętników, utworów literackich, sylw – archiwalnych, bibliotecznych, rodzinnych etc.), przygotowanie krytyczne utworów XVIII i XIX wieku, poetyka wierszy nagrobkowych ze wskazaniem obszaru badawczego.
 • Historia literatury: kategoria tragizmu i jej literackie aspekty, zdrada i zdrajcy, liryka religijna (najpiękniejsze modlitwy i cykle modlitewne, bluźnierstwo religijne, milczenie i modlitwa, obszary spotkań międzykulturowych, konwersje, grzech i jego literackie amplifikacje etc.), estetyka melancholii, estetyka ruin, Szkocja i Szkoci w literaturze polskiej, ojcowie i synowie w literaturze polskiej, matki i synowie w literaturze polskiej, literackie echa kampanii moskiewskiej 1812, najważniejsze motywy i wątki w poezji lat 1793-1806 (więzień, pielgrzym, wygnaniec, bezdomność, rozpacz, nadzieja, samobójstwo, naród, państwo, misja etc.), literatura okolicznościowa.
 • Zawartość literacka polskojęzycznych czasopism doby porozbiorowej: piśmiennictwo artystyczne – poezja, proza, dramat; dokumenty świadomości estetyczno-literackiej – krytyka literacka, recenzje teatralne, listy polemiczne; ogłoszenia wydawnicze i księgarskie; reklama piśmiennictwa w prasie („Pamiętnik Warszawski”, „Astrea”, „Tygodnik Polski i Zagraniczny”, „Tygodnik Polski”, „Wanda”, „Momus”, „Gazeta Literacka Wileńska”, „Tygodnik Wileński”, „Dziennik Wileński”, „Wiadomości Brukowe”).
 • Literatura polska a mniejszości narodowe i grupy etniczne: Podkarpacie w literaturze polskiej, literatura polskich Żydów – polscy Żydzi w literaturze, literatura a mitologie pogańskie i narodowe, obrzędy przejścia w literaturze ludowej, heterodoksje żydowskie w literaturze polskiej.

Publikacje zwarte

   1. Monografie naukowe

 • Żałobny orszak poetów, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2001, 218 s.
 • Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, seria humanistyczna, 459 s.
 • Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 423 s.
 • Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego oświecenia, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010, 458 s.
 • „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 300 s. 
 • [z W. Setlakiem], Syn bogini: Wincenty „Witek” Różański, Wydawnictwo EDYTORIAL, wydanie pierwsze, Poznań 2015, wydanie drugie, Rzeszów 2016, 163 s.

   2. Redagowane monografie naukowe

 • [współred.] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 508 s.
 • [współred.] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 356 s.
 • [współred.] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, 350 s.

   3. Prace edytorskie

 • [z P. Żbikowskim] Koźmian Kajetan, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2000, 411 s.
 • Hugo Kołłątaj, Nad snami, czyli nad marzeniami nocnymi moje uwagi, w Jozefstadzie, dnia 8 i 9 sierpnia 1796, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2007, 62 s.
 • Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793–1806, wprowadzenie P. Żbikowski, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2006, 453 s.
 • [z G. Trościńskim] Józef Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2013, 145 s.
 • [z G. Ostaszem] Mieczysław Marcinkowski, Wbrew losowi. Z partyzantki i tułaczki 1939–1945, IPN Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014, 375 s.

   4. Inne

[z J. Długosz i E. Orzech], Materiały do pracy z tekstem literackim w klasie IV, Agencja Wydawnicza „Fraza”, Rzeszów 1994, 319 s.

Współorganizowanie konferencji naukowych

 • Ogólnopolska konferencja Od Oświecenia do Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 16–18 listopada 1998.
 • Ogólnopolska konferencja Poezja okolicznościowa lat 1730–1830 w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl, 24–26 kwietnia 2012.
 • Ogólnopolska konferencja Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Przemyśl – Żurawica, 17–18 października 2013.
 • Międzynarodowa konferencja Rozmyślanie przemyskie” – świadectwo kultury literackiej i religijnej średniowiecza z perspektywy wieków, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Przemyśl – Krasiczyn, 12–14 czerwca 2014.

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, radach, komitetach itp.

 • Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie (od 2000)
 • Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 1996, członek-założyciel)
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe (od 2015)
 • Rada Naukowa Serii „Czarny Romantyzm” (od 2012)
 • Rada Naukowa Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2013)

Wypromowane doktoraty

 • Dorota Stanisławczyk, Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, publikacja: Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2013.
 • Agnieszka Gocal, Kazanie księdza Konrada Kawalewskiego na tle późnooświeceniowego piśmiennictwa dydaktycznego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, publikacja: Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758–1832), Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2016.

Doktoranci

 • mgr Tomasz Kasza
 • mgr Bogumiła Kopeć
 • mgr Wiesław Setlak
 • mgr Krzysztof Socha
 • mgr Monika Zagórska

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Drugiego Stopnia Rektora WSP w Rzeszowie – 1998
 • Nagroda w postępowaniu konkursowym na najlepsze Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za rok 2002 (książka „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej)
 • Książka Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) nominowana do nagrody na Targach Książki Akademickiej ATENA w Warszawie – 2004
 • Nagroda Główna dla monografia Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Śląską  na najlepszą książkę pod względem edytorskim w kategorii prac naukowych – 2004
 • Nagroda Drugiego Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2005
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2007
 • Medal Dziesięciolecia PWSW w Przemyślu za osiągnięcia dydaktyczne – 2011
 • Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – 2015.
 • Książka Syn bogini: Wincenty „Witek” Różański nominowana do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza w konkursie na najlepsze Posnaniana 2015.
 • Złota Książka im. Wincentego Różańskiego (za Syn bogini: Wincenty „Witek” Różański) – 2016.

Zainteresowania prywatne

polska i rusińska architektura drewniana, Szkocja, rośliny ogrodowe