DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












Dr hab. prof. UR Joanna Rusin

Stanowisko:

Dr hab. prof. UR
Kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu
pok. nr 104, ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
Tel.: 17-872-12-35

Wykształcenie:

  • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Zainteresowania naukowe:

Legenda literacka, legendy sławnych osobistości historycznych, biografia, recepcja twórczości Henryka Sienkiewicza

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady
  • seminaria magisterskie
  • ćwiczenia
  • konwersatoria

Publikacje:

Monografie naukowe:

Aleksander Wielopolski. Bohater trudnej legendy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, ss. 131 (książka stanowi przeredagowaną wersję rozprawy doktorskiej).

Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, ss. 268.

Redagowane monografie naukowe:

Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. Joanny Rusin i Kazimierza Maciąga, Rzeszów 2005.

Rozprawy i artykuły: (wybór)

W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [w:] Poezja pokolenia wojennego. Studia, interpretacje i artykuły pod red. Z. Andresa i G. Ostasza, Rzeszów 1989.

Zrozumieć Wielopolskiego. Kreacja margrabiego w prozie powieściowej Władysława Terleckiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Fil. Pol., 1990, z. 19.

Emigracyjne spory o pryncypia polityki polskiej czyli „Margrabia Wielopolski” Ksawerego Pruszyńskiego, Zeszyty Naukowe WSP w rzeszowie, Seria Filologiczna, Hist. Lit. 1, 1991, z. 8.

W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy, pod red. G. Ostasza, wyd. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, s. 197-210.

Narodziny literackiej legendy Aleksandra Wielopolskiego - powieści styczniowe J. I. Kraszewskiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Hist. Lit., 1994, z. 13, s. 93-114.

Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Hist. Lit. 3, 1997, z. 25, s. 7-21.

„Kraj lat dziecinnych” w prozie autobiograficznej Karola Ol­gierda Borchardta, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Hist. Lit. 5, 1999, z. 34, s. 269-288.

Makuszkowa Zofia (biogram współautorstwa J. Rusin i Czesławy Szeteli), [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, s. 257-260.

Cyprian Norwid i Romuald Traugutt czyli o spotkaniu, którego nie było, [w:] III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwi­da. Księga Jubileuszowa 1910-2000, Rzeszów 2000, s. 131-139.

Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy i opinii, „Prace Humanistyczne” Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, seria I, z. 31/6, pod red. P.  Żbikowskiego, Rzeszów 2004, s. 200-211.

Traugutt na lekcjach języka polskiego. Kilka propozycji, „Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie”. Seria Filologiczna, numer 19, dydaktyka 3, pod red. z. Sibigi, Rzeszów 2004, s. 21-26

Nagonki na Sienkiewicza. Od Brzozowskiego i Nałkowskiego do Gombrowicza i Miłosza, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 2, s. 39-43.

Laudacja na cześć prof. Czesława Kłaka wygłoszona w pałacu w Łańcucie 27.09.2005 r.. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR” 2005 nr 7, s. 9-10.

„Struna milcząca, lecz nie niema”. Krytyka pozytywistyczna wobec wątków i motywów powstania styczniowego w literaturze 2 połowy XIX w. (wybrane przykłady), w: Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2005, s. 246-261.

„Piękne i najmilsze z miast jest miasto moje...”. Przemyśl we wspomnieniach Zofii Makuszkowej, w: „Studia Philologica. Rozprawy i szkice”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszeniczny, Drohobycz 2005, s. 193-196.

jak Wołodyjowski bolszewików pokonał. nieznana karta z dziejów recepcji „Trylogii”, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Kłakowi, pod. red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 142-152.

Bohaterowie Stycznia 1863 jako prekursorzy Polski Ludowej. Casus R. Traugutta i J. Hauke-Bosaka, w: Socrealizm. Fabuły-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, lublin 2006, s. 155-162.

„I pod błyskami komet kędyś posną...”. Kosmos wobec tragicznych losów ludzkich w poematach „Lituania” i „Wojna” Marii Konopnickiej, Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006, s. 391-402.

Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku, „Prace Humanistyczne” pod red. nauk. P. Żbikowskiego i M. Nalepy, seria I, z. 32/7, Rzeszów 2006, s. 191-198.

Sielskie, anielskie. Świat dzieciństwa w prozie autobiograficznej Karola Olgierda Burchardta, w: Świat przez pryzmat ja, t. 1, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006, s. 146-154.

Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie Karola Olgierda Burchardta, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Rzeszów 2007, s. 508-514.

Wierny uczeń Sienkiewicza. Słów kilka o życiu i literackich próbach Zdzisława Grodeckiego, „Rocznik Przemyski” 2007, z. 3 (Literatura i język), s. 77-88.

Autentyczne i literackie wyznania wiary Romualda Traugutta (w prozie polskiej przełomu XIX/XX w.), w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX wieku i początku XX wieku, red. J. Malik, Lublin 2008, s. 157-167.

Pruszkowska czyta „Trędowatą”. Przyczynek do dziejów recepcji powieści, w: Helena Mniszkówna, redaktorzy K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2009, s. 152-157.

Austriackie gadanie. Rzeszów we wspomnieniach starych rzeszowian, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 895-902.

Romuald Traugutt w kręgu rodziny. Rzeczywistość i literackie kreacje, w: Ku antropologii rodziny, pod redakcją i ze wstępem Lucyny Rożek („Prace Interdyscyplinarne”, tom VII), Częstochowa 2009, s. 333-350.

Inne publikacje: (wybór)

Daleko od Herriota. Kilka uwag o dzienniku polskiego weteryna­rza (rec. książki: Włodzimierz Kłaczyński, I pies też człowiek, Rzeszów 1997), „Fraza” (Rzeszów) 1999, nr 1, s. 250-252.

„Mały książę i Róża” czyli o modzie na „dalsze losy” (rec. książki: Krzysztof Wiczkowski, Mały książę i Róża, Bydgoszcz 1997), „Fraza” (Rzeszów) 1999, nr 4, s. 264-266.

Rzeszowskie znaki przeszłości, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 48, dodatek: „Gazeta w Rzeszowie”, s. 4.

Rec. książki: J. Maślanka, Z dziejów literatury i kultury, Kraków 2001, „Ruch Literacki” 2002, nr 3, s. 320-322.

Rec. książki: B. Oleksowicz, Legenda Kościuszki. Narodziny, Gdańsk 2000, „Ruch Literacki” 2003, nr 1, s. 95-97.

Powstanie styczniowe w zwierciadle „Legend żydowskich o 1863 roku”, „Midrasz” 2003, nr 1, s. 16-17.

Traugutt – bohater narodowego mitu, „Mówią wieki” 2003, nr 1, s. 38-43.

Śladami Traugutta po ziemi brzeskiej, „Mówią wieki” 2003, nr 8, s. 6-7.

Międzynarodowa Konferencja Trauguttowska w Brześciu, „Wspólnota Polska” (pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą) 2003, nr 3, s. 3-4.

Refleksje z Międzynarodowej Konferencji Trauguttowskiej w Brześciu, „Rodowód” (biuletyn Rodziny Katyńskiej) 2003, nr 6, s. 14-15.

Romuald Traugutt we Lwowie, „Krynica” (pismo mniejszości polskiej na Ukrainie) 2003, nr 41, s. 26-27.

Rec. książki: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. Stanisław Fita, Warszawa 2002, „Ruch Literacki” 2004, nr 1, s. 116-118.

Bohater spod Żyrzyna. Legenda Michała Heydenreicha-Kruka w literaturze pięknej, w: Między biografią, literaturą i legendą, red. M. Stanisz, K. Maciąg, Rzeszów 2010, s. 126-146.