DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg

Stanowisko:

Dr hab. prof. UR

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu, pok. nr 104
ul. Rejtana 16C,35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 35 

Wykształcenie:

 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Zainteresowania naukowe:

 • historia literatury XIX i XX wieku: legendy literackie jako fenomen: tworzenie i przemiany; kreacja i autokreacja w dziele literackim; kreacja postaci artysty, literatura dokumentu osobistego; twórczość J.I. Kraszewskiego i Bolesława Prusa

 • literatura wobec innych sztuk

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminaria licencjackie i magisterskie
 • wykłady: Historia literatury polskiej (pozytywizm), Arcydzieła literatury światowej XIX wieku (pozytywizm)
 • ćwiczenia: Historia literatury polskiej (pozytywizm), Literatura pośród sztuk, Literatura i filozofia

Publikacje:

   Monografie naukowe:

 • W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Rzeszów 2001, s. 221.
 • „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Rzeszów 2010, s. 455.

   Redakcja monografii naukowych:

 • Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. Joanny Rusin i Kazimierza Maciąga, Rzeszów 2005.

 • Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcją K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007.

 • Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.

   Rozprawy i artykuły naukowe (wybór):

 • Konwicki contra Tyrmand, czyli o autentyczności Dziennika 1954", „Dekada Literacka" 1993, nr 9 (69)  z 1 V.

 • Elementy pamfletowe w Dzienniku 1954” Leopolda Tyrmanda [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie" nr 13 Seria Filologiczna. Historia literatury 2. pod red. Z. Światłowskiego. Rzeszów 1994.

 • Częściach mniejszej całości” Adama Czerniawskiego [w:] Poetycki krąg Kontynentów". Artykuły i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego. Rzeszów 1997.

 • Pamiętniki mówione - w poszukiwaniu pierwowzoru. „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”. Seria Filologiczna. Zeszyt 25/1997. Historia Literatury 3. Pod red. S. Uliasza. Rzeszów 1997.

 • Lalka” Bolesława Prusa dzisiaj, „Język Polski w Szkole Średniej” r. XII (1997/98), z. 2.

 • Pan Tadeusz w Nawłoci. Kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 10 Seria Filologiczna. dydaktyka 2, pod. red. Z. Sibigi, rzeszów 2003.

 • Gwałtowny jak lew i uparty jak wół”. Ramzes XIII jako negatywny bohater Faraona” Bolesława Prusa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 19 Seria Filologiczna. dydaktyka 3, pod. red. Z. Sibigi, rzeszów 2004.

 • Fenomen nadnaturalny”. O kreacjach kobiet – artystów w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 21 Seria Filologiczna. Historia Literatury 2, pod. red. G. Ostasza i S. Uliasza, rzeszów 2004, ss. 143-155.

 • Romantyczne podróżopisarstwo na przykładzie Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy” Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Studia Philologica" 2005. Rozprawy i szkice, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 75-86.

 • Pamiętnik mówiony”. Europejskie korzenie dyskursu i polska specyfika [w:] Prace interdyscyplinarne, t. IV: Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku, pod red. L. Rożek, Częstochowa 2005, ss. 317-328.

 • Legenda Fryderyka Chopina w powojennej prozie polskiej [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 279-296.

 • „A cóż mam powiedzieć o sobie ja...”. O prozie autobiograficznej Jana Pawła II [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 246-260.

 • „Mit włoski” w powieściach o artyście Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze. Pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2005, s. 201-212.

 • Portret krytyka literackiego w wybranych powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku. Pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2005, s. 210-224.

 • Darwin, kompas i kanał Sueski, czyli o odkryciach naukowych w „Faraonie” Bolesława Prusa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 32 Seria Filologiczna. dydaktyka 4, pod. red. Z. Sibigi, rzeszów 2005, s.26-50.

 • Spór o wartości literackie w powieściach o artyście Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej i A. Klepaczko. Łódź 2006, s. 177-189.

 • Nietiamet’, czyli z chłopa artysta. O kreacji głównego bohatera Historii kołka w płocie” J. I. Kraszewskiego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” nr 1-4/2005, s. 85-91.

 • Czyś mi ojcem był moim rodzonym...”. Poeci polscy o śmierci Stalina [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006, s. 337-350.

 • Mit, parabola i symbol. O Motywie sfinksa w powieściach o artystach Józefa Ignacego Kraszewskiego, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Komisja Historycznoliteracka. Prace Humanistyczne. Seria I,. Zeszyt Naukowy 32/7, pod red. naukową P. Żbikowskiego i M. Nalepy, Rzeszów 2006, s. 199-210.

 • Artysta szalony w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, redakcja W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2006 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, Tom 47), s. 335-347.

 • Poezja i poeci w tekstach autobiograficznych Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła – poeta, pod redakcją naukową Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego, Warszawa 2006, s. 125-134.

 • Legenda Fryderyka Chopina w powieści polskiej i europejskiej. Zarys problematyki [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006, s. 638-652.

 • Świat przedstawiony przez pryzmat autora, czyli o dziele literackim w świetle „pamiętników mówionych” polskich pisarzy, [w:] Świat przez pryzmat ja, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006, s. 106-117.

 • „Cóż mnie obchodzi astronomia, Nie moja rzecz lecz Kopernika”. Gwiazdy Leopolda Staffa, [w:] Poezja i astronomia, pod. Red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006, s. 475-490.

 • Idea i konteksty „opowieści o pisarzu” z „Faraona” Bolesława Prusa [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpracy K. Gajdy, Kraków 2007, s. 344-357.

 • Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Rzeszów 2007, s. 411-423.

 • Literackie portrety dziejów nieprzyjaźni" Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, [w:] Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów  2009, s. 193-202.

 • Dusza narodu czy marzenie chorej duszy? O legendzie literackiej Fryderyka Chopina w okresie Młodej Polski, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. M. Stanisza i K. Maciąga, Rzeszów 2010, s. 176-198.

 • Portrety Fryderyka Chopin oraz jego muzyki w prozie polskiej i europejskiej, [w:] IX Jesienna Akademia Literatury - Chopin inspiruje: 26 października - 9 grudnia 2010 r., red. Anna Skubisz-Szymanowska [wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu], Radom 2010, s. 53-70.

 • Co o Fryderyku Chopinie napisano  w literaturze polskiej ostatnich lat? [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej, Kraków 2011, s. 113-125.

 • It all began with George Sand. Novelistic portraits of Fryderyk Chopin and his music in foreign literature. A survey,  „Interdisciplinary Studies in Musicology” 9 (2010), theme Issue: 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts, edited by Marcin Gmys, Danuta Jasińska and Anna Lubońska, Poznań 2011, s. 251-264.

 • Życzliwy akompaniator. O socrealistycznych kreacjach Fryderyka Chopina i jego muzyki, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Wydawnictwo LIBRON, Warszawa – Kraków 2011, s.  55-75.

   Recenzje (wybór):

 • muzycznej monografii Romain Rollanda (rec.: Jerzy Skarbowski: Dusza zaczarowana muzyką. Monografia muzyczna Romain Rollanda. Rzeszów 1992) „Kamerton. Pismo muzyczno-literackie” 1993, nr 1 (12).

 • Wokół „Rozdartej kurtyny” (rec.: Stanisław Bereś, Kazimierz Braun: Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze. Londyn 1993) „Fraza. Pismo literacko-społeczne” 1994, nr 5/6.

 • jurewicz „dzieckiem będąc” (rec.: Aleksander jurewicz, Pan bóg nie słyszy głuchych.  wydawnictwo MARABUT - Biblioteka “Tytułu”. Gdańsk 1995) „Fraza. Poezja. Proza. Esej” 1996, nr 11/12.

 • Rec.: Leopold Tyrmand, Dziennik 1954. wersja oryginalna. Wstęp i opracowanie Henryk Dasko, Wydawnictwo TENTEN, Warszawa 1995. „Ruch Literacki”, 1996 z. 2.

 • Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był? (rec.: Grażyna Borkowska, pozytywiści i inni. warszawa 1996). „Arcana” 1996, nr 6 (12).

 • Jerzy Stempowski o ukraińskiej helladzie” (rec.: J. Stempowski, W dolinie dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o ukrainie. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej stanisław kowalczyk. Warszawa 1992). „Fraza. Poezja. Proza. Esej” 1997, nr 1.

 • Herling-Grudziński w Dragonei (rec. Gustaw herling-grudziński, Włodzimierz Bolecki, Rozmowy w dragonei. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku Włodzimierz Bolecki. Wydawnictwo „szpak” warszawa 1997). „Arcana” 1997, nr 6 (18).

 • Niby-dziennik? O dzienniku Zygmunta Mycielskiego (rec.: Z. Mycielski, Niby-dziennik, warszawa 1998). „Fraza” 1998,  nr 21/22 (3/4 1998).

 • Zaraza po wojnie (rec.: czesław Miłosz, zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950. Wydawnictwo “Znak”, kraków 1998). „Arcana” 1999, nr 1 (25).

 • Pegaz na uwięzi, czyli “Czerwona msza” (rec.: Bohdan Urbankowski, Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. T. 1-2, Wydawnictwo Alfa, warszawa 1998, ss. 640+653, ilustr.), „Fraza”,  nr 2/3  (24/25) 1999.

 • Z drugiej strony muru (rec.: Franciszek Kotula, Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944. Kronika tamtych dni. Rzeszów 1999), „Fraza” nr 4  (26) 1999.

 • „Lalka” perłą jest!. (rec.: Olga Tokarczuk, Lalka i perła. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001), “Fraza” 2001, nr 4  (33).

 • Europoemat dla dorosłych? (rec.: Paweł Przywara, Euroman. Pierwsza powieść eurorealistyczna, Rzeszów 2001), „Arcana” 2003, nr 1.

 • Chopinie nowocześnie (rec.: Peer Hultberg, Preludia. Poznań 2002, s. 201), „Ruch Muzyczny” 2004, nr 7.

 • Czy Mickiewicz znał nuty? (rec.: Jerzy Skarbowski, „Taka pieśń jest siła, dzielność, Taka pieśń jest nieśmiertelność!”. Rola muzyki w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Kraków 2003, s. 211), „Ruch Muzyczny” 2005, nr 3.

 • Wokół “trzech ostatnich wyrazów” Trylogii (rec.: Andrzej Stoff, Jeszcze o „Trylogii”, Radom 2004) [w:] „Fraza” 2005, nr 1-2  (47-48), ss. 311-314.

 • Romantyczne pogranicza, czyli o muzycznych zainteresowaniach Mickiewicza i literackich talentach Chopina (rec.: Maria Korytowska, Romantyczne przechadzki pograniczem. Kraków 2004), „Fraza” nr 4  (50) 2005, s. 303-305.

 • rec.: Aleksander Główczewski, Pragmatyka i poetyka „Rozmów z…”, Toruń 2005, s. 324, „Literaturoznawstwo. Historia – teoria – metodologia - krytyka”, nr 1 (2) 2008, s. 233-235.

 • Zofii Kossak pamiętnik z Kornwalii (rec.: Z. Kossak-Szczucka, Wspomnienia z Kornwalii, Kraków 2007), „Fraza. Poezja – Proza – Esej”, nr 1-2 (59-60) 2008, s. 327-328).

 • Wiersze znad Sanu (rec.: January Poźniak, Zasłuchane w Sanu szumie. Wybór wierszy, wstęp Janusz Szuber, Sanok 2008), „Fraza. Poezja – Proza – Esej”, nr 3-4 (65-66) 2009, s. 314-316).

Organizacja konferencji naukowych:

 • Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety (Rzeszów, 26-28 września 2005 r.) (współorganizator).

 • Między biografią, literaturą i legendą (Rzeszów, 9 kwietnia 2008 r.) (współorganizator).

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (od 1993 r. sekretarz Oddziału w Rzeszowie).