DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Roman Magryś

Stanowisko:  

 Dr hab. prof. UR


Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 32
e-mail: rommag@poczta.onet.pl


Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1989),

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1996), 

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009),


Zainteresowania naukowe:

 • historia w literaturze XVIII i XIX wieku.

 • świadomość społeczna i kulturowa Polaków  w dobie oświecenia.

 • metodologia  literatury. 

 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminarium licencjackie: Kultura i literatura doby staropolskiej oraz  epoki oświecenia

 • wykłady: Literatura oświecenia, Arcydzieła literatury powszechnej XVII i XVIII w.

 • ćwiczenia: Europejskie dziedzictwo kultury, Literatura oświecenia, Literatura staropolska, Retoryka w piśmiennictwie epok dawnych.

 • opieka  nad Sekcją Literaturoznawców (2010 -. ),

 

Publikacje:

   Monografie naukowe:

 1. Retoryka polska w dobie oświecenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 1998, s. 240.

 2. Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 496.


   Rozprawy i artykuły naukowe (wybór):

 1. Genologia polska schyłku klasycyzmu, w: Myśl, słowo i milczenie: wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej, pod red. Piotra Żbikowskiego, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1997, s. 187-208.

 2. „Mendog” i „Mindowe” – światopoglądowe oblicza tragediowych światów , w: Myśl, słowo i milczenie: wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej, pod red. Piotra Żbikowskiego, Rzeszów, Wydaw. WSP, 1997, s. 209-221.

 3. Myśl estetyczna Józefa Korzeniowskiego, w: Myśl, słowo i milczenie: wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej, pod red. Piotra Żbikowskiego, Rzeszów, Wydaw. WSP, 1997, s. 175-186.

 4. Katolicyzm selektywny: [ dyskusja redakcyjna], „Res Pub. Nowa., 1997, nr 3, s. 5-19.

 5. O „Balladynie” po raz kolejny , „Zeszyty Naukowe WSP Rzesz., Hist. Lit. „ Z . 4 1998, s. 83 -94.

 6. O mentalności Hiszpana ( spojrzenie przez pryzmat literatury), Fraza Nr 3/4 1998, s. 147-150.

 7. Determinizm i indukcja w „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach, „Zesz. Nauk. WSP. Rzesz. Hist. Lit. Z. 5 1999, s. 57-72

 8. „Filiżanka” z perspektywy hermeneutycznej i semiotycznej, w: Czytanie Naruszewicza: interpretacje, pod red. Tomasza Chachulskiego, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2000 , s 105- 116.

 9. O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, „Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Hist. Lit.” 7 (2001) , s. 37-55.

 10. Opowiadanie a wielogłosowość w powieści. Na przykładzie romansów Ignacego Krasickiego i „Laki” Bolesława Prusa, w: Cykl i powieść, Pod red. Krystyny Jakowskiej, Dariusza Kuleszy i Katarzyny Sokołowskiej, Białystok: Wydaw. UBiałyst., 2004.

 11. Narracja i tożsamość: o pamiętnikach Franciszka Karpińskiego, „Prace Humanistyczne. Komisja Historycznoliteracka (2004), Z. 6. s. 87-103.

 12. Filary osobowości twórcy o Janusowych obliczach: Refleksja nad „Wierszami z prozą” Ignacego Krasickiego „Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Hist. Lit.”, (2004), Z. 2, s. 7-29.

 13. Krasicki, Trembecki i Mickiewicz: rzecz o rozwoju polskiej poezji menippejskiej, czyli glosa do „Pana Tadeusza” K. Wyki., „Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Hist. Lit.”, (2004), Z. 2, s. 81 -103.

 14. Epistemologiczny status „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, „Studia Phillologica”, Drohobycz  2005 , [T. 1], s. 55 -73

 15. Kształt historiograficzny „Stanu Oświecenia w Polsce” Hugona Kołłątaja, „ Prace Humanistyczne. Komisja Historycznoliteracka, 2006, Z. 7, s. 76-90.

 16. „Czterdzieści i cztery”. Reinterpretacja „Widzenia księdza Piotra” albo refleksje na marginesach monografii Juliusza Kleinera „Mickiewicz”, w: Adam Mickiewicz: dwa wieki kultury polskiej,  studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Rzeszów Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 595- 608.

 17. Ukraina a sprawa polska: kilka refleksji o eseistyce historycznej Pawła Jasienicy, w: Zbirnik  prac'. T. 3., Ukrains'ko-pol's'ki  vidnosini: vс̌ora i s'ogodni, Ternopol's'kij mis'kij oseredek. Naukovogo tovaristva imeni Ševčenka, Ternopiľ , 2007, s. 308-324.

 18. Biblijne korzenie „Legendy o św. Aleksym”. Propozycja interpretacji dla nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5, nr 50, Rzeszów 2008, s. 9-24.

 19. Elity polskiego oświecenia. Księża w „Przewrocie umysłowym w Polsce…”  Władysława Smoleńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3, nr 52, Rzeszów 2008, s. 56-66.               

 20. „Zyszczy nam, spuści nam”. Ciąg dalszy kontrowersji interpretacyjnych wokół Bogurodzicy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 4, nr 59, Rzeszów 2009, s. 7-18. 

 21. R. Magryś, Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego „O wymowie w prozie albo wierszu”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 65, pod red. Marka Nalepy, Historia Literatury 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 96-110.

 22. R. Magryś, O swoistości polskiego romansu edukacyjnego doby oświecenia. Poszukiwanie adekwatnej definicji, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 176-187.

 23. R. Magryś, O zmiennych obliczach Ignacego Krasickiego. Satyry na tle innych utworów pisarza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 66, pod red. Elżbiety Kozłowskiej i Zygmunta Sibigi, Dydaktyka 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 9-26.

 24. R. Magryś, Etos wychodźcy i żołnierza polskiego na obczyźnie w „Arii z kurantem” Jana Lechonia, [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego, Rzeszów 2011, s. 359-371.

 25. R. Magryś, Oświecenie w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Uwagi o specyfice epoki przeznaczone nie tylko dla starszej generacji polonistów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka” 2012, pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Zbigniewa Sibigi, nr 7.

 26. R. Magryś, Pamiętnikarski charakter „Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do kwestii fikcyjności memuarów, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media, pod red. Gabrieli Olchowej, t. 2, Bańska Bystrzyca 2012, s. 75-90.

 27. R. Magryś, Polityka w „Dwóch panach Sieciechach” Juliana Ursyna Niemcewicza.( Rzecz o najnowszych tendencjach w nauczaniu historii literatury na studiach polonistycznych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 8, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, Z. Sibigi, Rzeszów 2013, nr 79, s. 27–41.

 28. R. Magryś, Libido i kompleks Edypa w wybranych utworach Olgi Tokarczuk, [w:] Światy Olgi Tokarczuk, pod red. M. Rabizo-Birek, M. Pocałuń-Dydycz, Rzeszów 2013, s. 66–84.

 29. R. Magryś, Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie i wczesny romantyzm w badaniach pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, [w:]  Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab, Rzeszów 2013, s. 66–79.

 30. R. Magryś, Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenia w epoce stanisławowskiej. Rozważania na marginesie rozprawy Janusza Maciejewskiego „Oświecenie polskie”, [w:]  Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab,  Rzeszów 2013, s. 121–141.

 31. R. Magryś, Wybrane problemy badań dawnej literatury okolicznościowej w Polsce, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia Rzeszów 2014, s. 7–22.

 32. R. Magryś, Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1764–1775 w Polsce z perspektywy badań nad dyskursem postzależnościowym, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia,  Rzeszów 2014, s. 237–257.

 33. R. Magryś, Topika i społeczeństwo w argumentacji retorycznej Stanisława Orzechowskiego na przykładzie wybranych mów, [w:] Stanisław Orzechowski –  pisarz polityczny, pod red. J. Musiała, Przemyśl – Kraków 2014, s. 101–118.

 34. R. Magryś, Historia najnowsza w „Tragedyi drugiej z dwunastu osób pryncypalniejszych” Antoniego Bogorii Podleskiego. Rzecz o społecznych i politycznych wyobrażeniach autora dramatu, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 71–96.

 35. R. Magryś, Bóg, politycy, wodzowie i żołnierze w liryce czasów konfederacji barskiej, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 97–124.

 36. R. Magryś, Bajki Biernata z Lublina i Ignacego Krasickiego – rzecz o przeciwległych biegunach bajkopisarstwa, „Dydaktyka Polonistyczna” , Rzeszów 2015, nr 1(10), pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7–23.

 37. R. Magryś, Powiedziane i przemilczane. Rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 330 – 346.


   Recenzje (wybór):

 1. Etyka ponowoczesna/ Zygmunt Bauman, Warszawa 1996, - Rec.: „Fraza” Nr1 (1999), s. 241-245.

 2. Pieśń nad pieśniami/Othmar Keel, Poznań 1997- Rec.: „Fraza” Nr 3, (1997), s. 230-232.

 3. Idea Vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku/ Danuta Künstler – Langner, Toruń 1996 – Rec.: „Fraza” Nr 1/2 (1998), s. 147-149.

 4. O oświeconej niewiedzy/ Nicolaus Cusanus, Kraków 1997 – Rec.” Nowa Okol. Poet. ” 1999, Nr 2, s. 209-213.

 5. Pisma teologiczne/ Pseudo-Dionizy Areopagita, Kraków 1997 – Rec.: „Nowa Okol. Poet.” NR 2, s. 209-213.

 6. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych/ pod red. Quentina Skinnera, Lublin 1998 – Rec.: „Fraza”, Nr 2/3 (1999), s. 341-343.

 7. Religia w tworzeniu/ Alfred North Whitehead, Kraków 1997 – Rec: „ Nowa Okol. Poet.” – 1999, Nr 2, s. 209-213.

 8. Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura / Paweł Michał Markowski, Bydgoszcz 1997 – Rec.: „Nowa Okol. Poet.” 2000, NR 1 s. 174 -178.

 9. O gramatologii/ Jacques Derrida, Warszawa 1999 – Rec.: „Nowa Okol. Poet.” 2000 Nr 1, s. 174-178.

 10. Dyskurs. Przekład. Interpretacja: literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze/ Piotr Wilczek, Katowice 2001- Rec.: „Fraza” Nr 4 (2001), s. 281-283.     

 11. Postać w literaturze: wizerunek staropolski/ Danuta Ostaszewska, Katowice, 2001- Rec.:. „Fraza” (2002) , NR 3, s. 280 – 282.

 12. Cierpienie w literaturze polskiej/ pod red. Krzysztofa Dybciaka i Stanisława Szczęsnego, Siedlce 2002- Rec.: „Fraza” (2003), Nr1/2, s. 280-282. 


   Prace edytorskie i redakcyjne (wybór)

 1. Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, 356 s.

 2. Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red. M. Nalepy,  G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, 507 s.

 3. Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 350 s.


Udział w konferencjach naukowych (wybór)

 1. R. Magryś, Konferencja naukowa pt. Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu? w Warszawie (11-12 października 2010), tytuł wygłoszonego referatu: Pamiętnikarski charakter „Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego.

  R. Magryś, Konferencja naukowa: Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze. Rzeszów – Przemyśl, 24 – 26 kwiecień 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1763-1775 w Polsce z perspektywy współczesnych badań nad dyskursem postzależnościowym.

 2. R. Magryś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju w Rzeszowie, 14-17 maja 2012 r., tematy wygłoszonych referatów: 1. Sarmatyzm, oświecenie, wczesny romantyzm. Rzecz o kierunkach badań historycznoliterackich pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia. 2. Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie – rozważania o kulturowych charakterze epoki stanisławowskiej.

 3. R. Magryś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r., tytuły referatów: 1. Sarmatyzm, oświecenie, wczesny romantyzm. Rzecz o kierunkach badań historycznoliterackich pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia. 2. Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie – rozważania o kulturowych charakterze epoki stanisławowskiej. 

 4. R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze; organizatorzy: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl; 24-26 kwietnia 2012, tytuł referatu: Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1763-1775 w Polsce z perspektywy współczesnych badań nad dyskursem postzależnościowym.

 5. R. Magryś, Przyjemność i cierpienie, czyli człowiek w świecie doznań (Uniwersytet Rzeszowski, 25-27 września 2013), tytuł wygłoszonego referatu: Ignacy Krasicki o przyjemności i cierpieniu w wierszu i prozie.

 6. R. Magryś, Stanisław Orzechowski pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin (Przemyśl, 17-18 października 2013), tytuł wygłoszonego referatu: Topika i społeczeństwo w argumentacji Stanisława Orzechowskiego na przykładzie wybranych mów.

 7. R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filozofia w literaturze. Literatura w    filozofiiŚwiaty możliwe Rzeszów, 14–15 maja 2015; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UR, Instytut Filozofii UR; tytuł wygłoszonego referatu: Światy możliwe w romansach edukacyjnych Ignacego Krasickiego i Michała Dymitra Krajewskiego. Rozważania z pogranicza ontologii i epistemologii dzieła literackiego.

 8. R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filozofia w literaturze. Literatura w    filozofiiŚwiaty możliwe Rzeszów, 14–15 maja 2015; organizator: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego; tytuł wygłoszonego referatu: Światy możliwe w romansach edukacyjnych Ignacego Krasickiego i Michała Dymitra Krajewskiego. Rozważania z pogranicza ontologii i epistemologii dzieła literackiego.


Działalność organizacyjna i społeczna (wybór):

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

 2. Członek Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie


Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda  II stopnia Rektora WSP w Rzeszowie za osiągnięcia naukowe ( 1998)


Doktoranci:

mgr Anna Żyła

mgr Adam Janiec