DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. Elżbieta Mazur

Stanowisko

Dr hab.

Kierownik studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego


Miejsce pracy

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, pok. nr 123
ul. Rejtana 16c,  35-959 Rzeszów

tel.: (17) 872 12 33
e-mail: e.mazur@ur.edu.pl

 
Wykształcenie

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2016)

 
Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura XX i XXI wieku (poezja, ekfrazy, pogranicza i korespondencje sztuk, literackie podróże polskich pisarzy do Włoch)

Dydaktyka literatury i języka polskiego (interpretacja literatury i innych tekstów kultury w edukacji polonistycznej, warsztat dydaktyczny nauczyciela polonisty, glottodydaktyka polonistyczna)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady monograficzne,

 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (wykłady, ćwiczenia),

 • dialogi edukacyjne ze sztuką, teksty kultury w edukacji, nauczanie integrujące w edukacji polonistycznej (konwersatoria),

 • seminaria licencjackie i magisterskie,

 • ćwiczenia redakcyjne, redakcja tekstów użytkowych (ćwiczenia),

 • praktyki asystencko-hospitacyjne

 

Publikacje

   a) monografie naukowe:

 • Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015.

 • „Rozpoznania”. O twórczości poetyckiej Emila Granata, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2001.


   b) redagowane monografie naukowe:

 • Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, [współredaktor: Danuta Hejda].

 • Edukacja polonistyczna, tom 1, Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011 [współredaktor: Danuta Hejda].

 • Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Gustawowi Ostaszowi, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, [współredaktor: Danuta Hejda].


   c) rozprawy i artykuły (wybór):

 • Femme fatale dziś kontynuacje, (re)interpretacje i zależności („Madame” Antoniego Libery oraz „Ida” Pawła Pawlikowskiego) [w:] Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, D. Hajdy, Rzeszów 2016.

 • „Sztuka empatii” w poezji Zbigniewa Herberta (na wybranych przykładach) [w:] Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual. Studia i szkice, pod red. naukową G. Jaśkiewicza i J. Wolskiego, Rzeszów 2014, s. 154-171.  

 • „Składam  słowa/ dźwigam swój czas”. Kilka uwag do dyskursu o ocaleniu w poezji Tadeusza Różewicza (na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych)„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9, Dydaktyka Polonistyczna, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, Z. Sibigi, Rzeszów 2014, s. 35-46.

 • Mistrz empirii. O wierszu „Tomasz”  Zbigniewa  Herberta  [w:]  Między  człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu, red. M. Burta, M. Kryszczuk, S. Sobieraj, Siedlce 2013, 119-138.

 • Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta [w:] Integracja wczoraj  i dziś w kształceniu polonistycznym, t. 1, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, E. Kozłowskiej, A. Kucharskiej-Babuli, Rzeszów 2013, s. 153-164.

 • Problematyka filozoficzna w dydaktyce polonistycznej i literaturze („Nieskończoność” Zbigniewa  Bieńkowskiego)  [w:]  Problemy  integracji  i  zagadnienia  aksjologiczne w edukacji polonistycznej, pod red. E. Mazur, D. Hejdy, Rzeszów 2012, s. 151-166.

 • Lektury licealistów. Kanon – badania – wnioski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg,  Z. Sibigi, Rzeszów 2012, s. 188-204.

 • Tematy  włoskie, czyli Władysława Orkana „podróże po słońce” [w:] Wokół Władysława Orkana. Aspekty literackie, kulturowe i medialne, pod red. B. Farona, współpraca: A. Ogonowska, Kraków 2011, s. 195-205.

 • „Jedno: moc wieszczów i nasz grot...”. Obraz Włoch w wierszach poetów-żołnierzy 2. Korpusu  [w:]   Liryka   żołnierska.   Estetyka   i  wartości,   pod   red.   A.   Paliwody  i J. Wolskiego, Rzeszów 2011, s. 218-230.

 • Nauczyciele szkół polonijnych wobec najnowszych zadań edukacji humanistycznej (na przykładzie Polskiej Szkoły Forum w Madrycie) [w:] Edukacja polonistyczna, tom 1,  Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli, pod red. D. Hejdy, E. Mazur, Rzeszów 2011, s. 167-183.

 • Problemy analizy i interpretacji poezji w edukacji polonistycznej [w:] Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod red. D. Karkut i T. Półchłopka, Rzeszów 2010, s.100-115.

 • Motyw tańca w literaturze i malarstwie (w perspektywie kulturowej) „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 71 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Sienko, J. Waligóry, Kraków 2010, s. 207-218.

 • Świat dworskiej miniatury w liryce Wisławy Szymborskiej, Filosofs'ki pošuki, 2006, vip. 21-22, s. 384-393.

 • Codzienność w przebraniu sztuki. O „Balladzie z makaty” Mirona Białoszewskiego (szkic analityczno-interpretacyjny), „Język Polski w Liceum”, 2005/2006, nr 2, s. 50-57.