DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr Stanisław Dłuski

Stanowisko: 

doktor

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Polskiej XX wieku  pok. nr 108
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 39
E-mail: sdluski@gmail.com

Wykształcenie:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Zainteresowania naukowe: 

Poezja XX wieku,  antropologia literatury, krytyka literacka.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Literatura Dwudziestolecia międzywojennego;

 • Konteksty literatury polskiej XX i XXI wieku;

 • Analiza dzieła literackiego;

 • Seminarium magisterskie;

 • Warsztaty krytycznoliterackie;

 • Współczesna kultura literacka;

 • Współczesne życie literackie;

 • Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego;

 • Animacja kultury;

 • Analiza dzieła sztuki.

Publikacje:

a) Monografie naukowe:

Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Rzeszów 2002.

b) Rozprawy i artykuły: (wybór)

 • ”Którzy szukamy prawdy tego świata?”: uwagi o nowej poezji polskiej, „Pracownia” 1996, nr 17/18; A Tragic Poet, „Periphery” Vol. 3 nr 1-2 (1997);

 • Prolegomena do portretu Bogdana Czaykowskiego [w:] Poetycki krąg „Kontynentów”: artykuły i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 1997;

 • Blizny, rozpryski duszy, zapiski na marginesie prozy Andrzeja Stasiuka, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3;

 • „Człowiek wewnętrzny” i ciemna epoka: próba interpretacji „Wizerunku” [w:] Nad wierszami Baczyńskiego, interpretacje, szkice i rozprawy. Wyd 2 posz. I uzup., pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998;

 • Kamieńska metafizyczna, „Kresy” 1998, nr 1;

 • Przemiana duchowa Anny Kamieńskiej [w:] Z Bogiem przez wieki: zbiór rozpraw i artykułów, pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 1998;

 • Uciec z Mickiewiczem na listek, „Sycyna” 1998, nr 22;

 • Brama Józefa Kurylaka (wariacje na jeden wiersz), „Arkusz” 1999, nr 7;

 • Fraternizacja zamiast idei: 7 grzechów poezji współczesnej, „Magazyn Literacki” 1999, nr 10;

 • Chłopskość i metafizyka: z notatnika lirnika (dębowieckiego), „Nowa Okolica Poetów” 2000, nr 1;

 • Formy i wizje Krzysztofa Karaska, „Odra” 2000, nr 1;

 • Dusze wyśpiewanych imion i miejsc (dot. Wiesława Kulikowskiego), „Nowa Okolica Poetów” 2001, nr 1;

 • Poezja żywiołów [ Anna Kamieńska], „Nowe Państwo” 2001, nr 31;

 • Poeta przez ptaki przyniesiony, „Topos” 2003, nr 4/5;

 • „Misterium śmierci samotnej”. Notatki do wiersza Floriana Śmieji: W głąb siebie i natury. Uwagi o filozoficznych i antropologicznych aspektach wiersza Floriana Śmieji „Ucieczka” [w:] Parabole pamięci: literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji: studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Toruń 2004;

 • Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz: glosa o nowej poezji polskiej w szkole średniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 2004, z. 3;

 • Ornitologia poetycka Krzysztofa Karaska, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2004, z. 2;

 • Władysław Sebyła na tle grupy literackiej „Kwadryga” [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku: rozprawy i szkice: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ustaszowi, pod red. E. Mazur i D. Hejdy, Rzeszów 2010.

c) Inne publikacje: (wybór)

 • Dom i świat (poezja), „Przedświt” Warszawa 1998;

 • Samotny zielony krawat (poezja), Wydaw. „Nowy Świat” Warszawa 2001;

 • Prymat doświadczenia egzystencjalnego nad doświadczeniem estetycznym: rozmowa ze Stanisławem Dłuskim o „Frazie” i „Nowej Okolicy Poetów” (rozmowę przepr. Piotr Marecki) [w:] Pospolite ruszenie: czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po roku 1989, Kraków 2005;

 • Szczęśliwie powieszony (poezja), Wydaw. Libra” Rzeszów 2009.

Inne zainteresowania:

Poezja Dalekiego Wschodu, film, muzyka współczesna, ornitologia, antropologia, filozofia XX wieku.