DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Janusz Pasterski

Stanowisko:

dr hab. prof. UR

Miejsce pracy:

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR, pok. nr 136
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Polskiej XX Wieku
pok. nr 107

ul. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

Tel.: 17 872 12 38

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1989),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999),
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012).

Zainteresowania naukowe:

 • Literatura polska XX i XXI wieku;
 • Tradycja literacka w poezji polskiej;
 • Literatura emigracyjna;
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminarium magisterskie;
 • wykłady: Literatura dwudziestolecia międzywojennego; Arcydzieła literatury powszechnej XX wieku;
 • ćwiczenia: Literatura dwudziestolecia międzywojennego; Konteksty literatury polskiej XX i XXI wieku;
 • konwersatoria: Analiza dzieła literackiego;
 • wykłady monograficzne: Literatura w warunkach emigracji politycznej;
 • warsztaty literackie w ramach działalności Sekcji Twórczości Literackiej Koła Naukowego Polonistów.

Publikacje:

  a) Monografie naukowe:

 • Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 292.
 • Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 360.

  b) Redagowane monografie naukowe:

 • Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 1-2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007.
 • Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, red. Z. Andres, J. Pasterski, t. 1-2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.

  c) Rozprawy i artykuły: (wybór)

 • Motyw samotności i śmierci w poezji Stefana Napierskiego, [w:] W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze, red. Z. Andres, Rzeszów 1993, s. 213-225.
 • Krótka opowieść o przetrwaniu. „W nocy” Warłama Szałamowa, [w:] Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1994, s.735-746.
 • Wśród „Opowiadań kołymskich” Warłama Szałamowa, „Polonistyka” 1994 nr 6, s. 363-369.
 • Zapomniany debiut. O „Kontrastach” Stefana Borsukiewicza, [w:] W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku, red. Z. Andres, Rzeszów 1996, s.125-133.
 • „Żagle słoty oprawne w słońce”. O wierszach Andrzeja Buszy, [w:] Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice, red. Z. Andres i J. Wolski, Rzeszów 1997, s.37-51.
 • Poezja kultury Stefana Napierskiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie” nr 34, Historia Literatury 5, 1999, s. 181-195.
 • Realizm i fantastyka w powieści Jerzego Pietrkiewicza „Gdy odpadają łuski ciała”, [w:] Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 11-12 maja 2000 roku w Toruniu, red. B. Czarnecka i J. Kryszak, Toruń 2000, s. 189-197.
 • Formuła realizmu w powieści „Tyfus, teraz słowiki” Mariana Czuchnowskiego, [w:] Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. J. Kryszak i P. Tański, Toruń 2002, s. 93-104.
 • „Pamięć mój jedyny paszport”. Poezja Janusza Szubera, [w:] Literatura polska 1990-2000, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002, t. 1, s. 220-232.
 • Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii „Turyści z bocianich gniazd” Czesława Straszewicza, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, studia i szkice pod red. Z. Andresa, J. Wolskiego, Rzeszów 2003, s. 293-302.
 • „Dzisiaj ja odbywam tamtą nieruchomą podróż...” Poezja Janusza Szubera w kontekście edukacji regionalnej, [współautor: Jolanta Pasterska], „Zeszyty Naukowe UR nr 10, Dydaktyka 2” (2003), red. Z. Sibiga, s. 87-93.
 • Astronautyka bez gwiazd. O pewnej podróży w wierszu Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Toruń 2004, s. 113-118.
 • Wątki kulturowe w poezji Bronisława Przyłuskiego, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2005, t. 1, s. 217-230.
 • Puls teraźniejszości i ścieżki pamięci. O poezji Krzysztofa Karaska, [w:] Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz (Ukraina) 2005, s. 197-205.
 • Poetyckie przesłanie wiary – „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Z. Andres, J. Pasterska, Rzeszów 2005, s. 213-224.
 • „Szlakiem szalbierzy drwali lemingów...” O poezji Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy i Floriana Śmieji, [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005, s. 328-354.
 • Tradycja mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wyd. UR, Rzeszów 2007, s. 515-524.
 • Wrastanie w nowy kraj – problematyka emigracyjna w opowiadaniach Petera Skrzyneckiego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 323-335.
 • Konwencja wspomnieniowa w opowiadaniach Marii Danilewiczowej z tomu „Blisko i daleko”, [w:] Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencji – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, s. 127-144.
 • Debiut zwielokrotniony, czyli pamięci „księga pierwsza”, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, p. red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 89-97.
 • Zawikłane sprawy pamięci. Niemieckie dziedzictwo przegranej wojny w powieści „Syn zadżumionych” Tadeusza Nowakowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 52, Historia Literatury 3, red. G. Ostasz, Rzeszów 2008, s. 161-173.
 • „Z emigracji się nie wraca”. Przypadek Marka Kusiby, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009, s. 471-482.
 • „Nad brzegiem Siloe”. Tradycja kultury w poezji Andrzeja Buszy [w:] Paryż. Londyn. Monachium. Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 889-908.
 • „Winienem więcej”. O nieznanych wierszach Jerzego Grotowskiego [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, kom. red. K. Dmitruk, A. Jamrozek-Sowa, J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2009, s. 21-37.
 • „Czy dno jest klęską czy zwycięstwem?” Obraz wojny w poezji Stefana Borsukiewicza [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, red. E. Mazur, D. Hejda, Rzeszów 2010, s. 220-230.
 • „Lektura istnienia”. O nowych wierszach Ewy Lipskiej [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, red. Z. Andres, J. Pasterski, t. 2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 102-115.
 • Hasło Poezja dzisiaj [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 223-226.
 • Od „dwuzwierciadła” do ziemi-ojczyzny. Z problemów dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010, s. 214-227.
 • Przeszłość i teraźniejszość w poemacie „Nag Hammadi” Andrzeja Buszy [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2011, s. 399-408.
 • Intertekstualna gra z tematem tajemnicy w poemacie „Wariacje” Andrzeja Buszy [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, red. Z. Andres, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 192-202.

  d) Inne publikacje: (wybór)

 • Pójdę szukać pomiętych godzin”. O wierszach Stefana Borsukiewicza, „Fraza” 1994 nr 7, s.73-76.
 • Literatura w latach Wielkiej Zmiany 1975-1995, „Fraza” 1996 nr 13, s. 265-267.
 • Przenikliwy świadek dylematów epoki. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Różewicza, „Fraza” 1999 nr 1(23), s. 261-263.
 • Osaczony przez wielką realność. W sześćdziesięciolecie śmierci Stefana Napierskiego, „Fraza” 1999 nr 4 (26), s. 198-204.
 • Obłoki z dębowej kory (Notatnik otwarty 5) [dot. wierszy A. Lisak], „Fraza” 2001 nr 1/2 (31/32), s. 210.
 • „Dar siedmiorakiej goryczy”. Nowe wiersze Andrzeja Buszy, „Fraza” 2001 nr 3 (33), s. 9-11.
 • Jazda na nosorożcu, czyli mit indywidualizmu [rec. książki: P. Macierzyński, Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001], „Fraza” 2001 nr 3 (33), s. 256-257.
 • Ścieżka, cedr i inne znaki [rec. książki: A. Busza, Glosy i refrakcje, przełożył z ang. B. Czaykowski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & mordellus press, Berlin-Toronto 2001], „Fraza” 2001 nr 4 (34), s. 251-254.
 • Przejrzystość słowa (Notatnik otwarty 8) [dot. wierszy K. Stołeckiej], „Fraza” 2002 nr 1-2 (35-36), s. 147.
 • Przedsłowie, język i sny (Notatnik otwarty 9) [dot. wierszy R. Kaźmierskiego], „Fraza” 2002 nr 3 (37), s. 166.
 • Chwile i minerały [rec. książki: J. Szuber, Las w lustrach / Forest in the Mirrors, tł. E. Hryniewicz-Yarbrough, C. Cavanagh, obrazy H. Wańka, Wydawnictwo YES, Rzeszów 2001], „Twórczość” 2002 nr 7/8 (680/681), s. 187-189.
 • Niespieszne pisanie (Notatnik otwarty 17) [dot. wierszy K. Turaj-Kalińskiej], „Fraza” 2005 nr 3 (49), s. 154-155.
 • Sanocka „mojość” Szubera i Szulca [rec. książki: J. Szuber, W. Szulc, Mojość, Oficyna Wydawnicza Biblioteki Publicznej w Sanoku, Sanok 2005], „Fraza” 2005 nr 3 (49), s. 259-261.
 • „Słodki lament, pogodny tren” [rec. książki: A. Zagajewski, Anteny, Wydawnictwo a5, Kraków 2005], „Fraza” 2005 nr 4 (50), s. 290-292.
 • Wiersze po latach (Notatnik otwarty 20) [dot. wierszy A. Buszy], „Fraza” 2006 nr 3 (53), s. 193-194.
 • Bogdana Czaykowskiego półwiecze pisania, „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 9-13.
 • Życie czyli rozkład (Notatnik otwarty 21) [dot. wierszy B. Sławińskiego], „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 198-199.
 • Biecza i Ziemi Bieckiej związki z literaturą (rekonesans), „Terra Biecensis” 2007 nr 2 (43), s. 15-20.
 • Traktat o ziemi, życiu i pięknie [rec. książki: B. Czaykowski, Ziemioskłon, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007], „Fraza” 2007 nr 2 (56), s.265-267.
 • Słowo wstępne [do:] Dziś będę poetą. Almanach literacki młodych, red. J. Pasterski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 3-5.
 • Kondygnacje szukania (Notatnik otwarty 23) [dot. wierszy R. Sabo], „Fraza” 2007 nr 3 (57), s. 199-200.
 • Literatura polska w Kanadzie (z przystankiem w Cieszynie i epilogiem w Rzeszowie), „Fraza” 2008 nr 3-4 (61-62), s. 324-329.
 • Przedmowa [do:] L. Mazela, Z Ziemi Gorlickiej. Szkice z lat 1990-2009, Gorlice 2010, s. 3-4.
 • Diagnoza i obrona [rec. książki: A. Busza, Kohelet, posłowie i oprac. B. Tarnowska, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2008], „Przegląd Polski” [dodatek literacki do „Nowego Dziennika”, Nowy Jork] z dnia 26 marca 2010, s. 4
 • Narracje i obrazy (Notatnik otwarty 30) [dot. wierszy O. Sływynskiego], „Fraza” 2010 nr 2 (68), s. 236-237.
 • Nie tylko o Napierskim [w:] Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Rzeszów 2011, s. 54-57.
 • Ironiczny portrecista współczesności, „Fraza” 2011 nr 1 (71), s. 27-33.
 • Harmonia i rozedrganie (Notatnik otwarty 32) [dot. wierszy laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia], „Fraza” 2011 nr 1 (71), s. 217-218. 

Organizacja konferencji naukowych

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany, Rzeszów 29-30 maja 2006 [współorganizator].
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych, Rzeszów 26-27 maja 2009 [współorganizator].

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” (sekretarz zarządu);
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.