DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Dorota Karkut

Stanowisko:

adiunkt habilitowany


Miejsce pracy:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, pok. nr 109
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
e-mail: dokarkut@interia.pl


Wykształcenie:

 • dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (Uniwersytet Rzeszowski, 2018)


Zainteresowania naukowe:

 • Integracja kształcenia humanistycznego;
 • Związki literatury z muzyką i malarstwem w edukacji polonistycznej;
 • Konteksty historyczne w nauczaniu literatury i języka polskiego,
 • Rola zainteresowań historycznych w kształceniu tożsamości humanistycznej;
 • Czytelnictwo książek o tematyce historycznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady monograficzne
 • metodyka nauczania języka polskiego (wykłady i ćwiczenia)
 • warsztaty metodyczne
 • praktyka asystencko-hospitacyjna
 • arteterapia
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Publikacje

   a) Monografie naukowe:

Dorota Karkut, Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Dorota Karkut, Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.


   b) Redagowane monografie naukowe:

Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. D. Karkut, T. Półchłopek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

   c) Rozprawy i artykuły: (wybór)

O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna Dydaktyka” 1, red. H. Kurczab, J. Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, z. 1, s. 40-52.

Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego w szkole średniej na przykładzie opisu obrazu [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej: obraz badań i działań dydaktycznych,  red. Z. Uryga i M. Sienko, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 2008, z. 5, red. Zygmunta Sibiga, s. 59-72.

Interpretacja jako dialog: w poszukiwaniu celów i metod interpretacji dzieła malarskiego [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae 2010, nr 1, s. 254-26.

Twórczość Juliusza Słowackiego w świetle różnych tekstów kultury, [w:]Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. Dorota Karkut, Tadeusz Półchłopek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Chopin i jego muzyka w obliczu historii, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.

Między tradycją a nowoczesnością. Nauczyciel polonista wobec historii, [w:] Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Słupsk 2011.

Rola wzorów i autorytetów postaci historycznych w kształtowaniu tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, III, red. M. Jędrychowska, M. Szymańska,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, nr 3, s. 81-94.

O nauczaniu języka polskiego i historii w szkole polonijnej [w:] Edukacja polonistyczna. T.1, Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów i nauczycieli, red. D. Hejda, E. Mazur, Rzeszów 2011, s.186-202.

Spotkania z malarstwem na lekcjach języka polskiego [w:] Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej, Rzeszów 2012, s. 95-113.

Po co Sienkiewicz jest dziś potrzebny szkole? [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, red. G. Różańska, Słupsk 2012, s. 225-253.

Historia zobowiązuje. Uczniowskie spojrzenie na Sandomierz [w:] Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2013, s. 259-279.

Integracja czy specjalizacja – o przygotowaniu do zawodu nauczyciela studentów polonistyki i historii [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, red. naukowa A. Jakubowska-Ożóg, E. Kozłowska, A. Kucharska-Babula, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 119-132.

Doświadczanie historii w lekturze gimnazjalistów [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, T. 2: Literatura i kultura, redakcja naukowa Z. Budrewicz, M. Sienko, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 297-315.

Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – współczesne cele edukacji historycznej i obywatelskiej na tle tradycji KEN. Przegląd stanowisk, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” V, red. Z. Budrewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 51-65.

Dlaczego i jak uczyć o Holokauście na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka Polonistyczna”, red. A. Jakubowska-Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, nr 1/2015, s. 32-40.

Skandal wokół „Kamieni na szaniec” – reinterpretacja szkolnej lektury [w:] Sensacja, prowokacja, skandal. O przekraczaniu norm kulturowych, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk, 2016, s. 211-225.

Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” – historia prywatna małej Romy [w:] Bohaterowie nie tylko lektur szkolnych, red. A. Jakubowska-Ożóg, D. Hejda, Rzeszów 2016, s. 194-202.

Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki – o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, T. 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016, s. 57-71.

Komu dzisiaj potrzebna jest przeszłość? „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego w dyskursie edukacyjnym i historycznym, [w:] „Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017,  s. 227-241.

Problematyka tożsamości, narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” VII, red. M. Pieniążek, M. Szymańska, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, s. 216-228.


   d) Inne publikacje:
(wybór)

Elsie Rosaline Masson, Wiatr od Armoryki : bretońskie podania i legendy, przeł. M. Skowerski; wstępem opatrzyła D. Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka,  nr 1.

Edward Callow, Phynodderre : historia czarodziejskiej miłości i inne legendy z Wyspy Man, przeł. M. Skowerski; wprow. D. Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka , nr 7.

Franciszek Salezy Jezierski, Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieść z widoku we śnie; wstępem opatrzyła D. Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011, Seria: Biblioteka Tradycji Sandomierskiej, nr 2.


   e) Recenzje: (wybór)

Charlotte Guest, Mabinogion. Cztery gałęzie Mabinogi, przeł. A. Sarwa; wstępem opatrzył P. Sławiński, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka, nr 3.

Ferdynand Kuraś, Tatarzy w Sandomierzu dwie legendy wierszem opowiedziane ; wstępem opatrzyła A. Stachoń, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011, Seria: Bibiloteka Tradycji Sandomierskiej, nr 3.


Inne zainteresowania:

Kultura i tradycja: (mitologia celtycka), historia regionalna Ziemi Sandomierskiej. Współpraca z  Wydawnictwem Armoryka w Sandomierzu; redakcja Naukowa Serii: Biblioteka Celtycka, redakcja Naukowa serii: Biblioteka Tradycji Sandomierskiej.