DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr Dorota Karkut

Stanowisko:

adiunkt

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, pok. nr 109
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
E-mail: dokarkut@interia.pl

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1994r.)
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2003r.)

Zainteresowania naukowe:

 • Integracja kształcenia humanistycznego;
 • Związki literatury z muzyką i malarstwem w edukacji polonistycznej;
 • Konteksty historyczne w nauczaniu literatury i języka polskiego;
 • Rola zainteresowań historycznych w kształceniu tożsamości humanistycznej;
 • Czytelnictwo książek o tematyce historycznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • metodyka nauczania języka polskiego (wykłady i ćwiczenia)
 • teksty kultury w edukacji (konwersatoria)
 • warsztaty metodyczne
 • praktyka asystencko-hospitacyjna

Publikacje:

  a) Redagowane monografie naukowe:

 • Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod red. Doroty Karkut, Tadeusza Półchłopka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

  b) Rozprawy i artykuły: (wybór)

 • Związki literatury z muzyką w okresie Młodej Polski [w:]Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. Henryka Kurczaba, Urszuli Kopeć, Elżbiety Kozłowskiej, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 90-101.
 • O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 2002, z. 1, pod red. Henryka Kurczaba, Jolanty Pasterskiej, s. 40-52.
 • Wokół uczniowskich odczytań wiersza L. Staffa "Ogród przedziwny" i obrazu J. Mehoffera "Dziwny ogród" : analiza porównawcza literatury i malarstwa w szkole średniej, [w:]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 2003, z. 2, pod red. Zygmunta Sibigi, s. 30-44.
 • Plakat i jego miejsce w edukacji polonistycznej,[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 2004, z. 3, pod red. Zygmunta Sibigi, s. 75-81.
 • Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego w szkole średniej na przykładzie opisu obrazu [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych , pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.
 • Wykorzystanie dzieł malarskich w kształceniu językowym : próba diagnozy, [w:]Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, pod red. Jana Kidy, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych, [w:]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 2008, z. 5, pod red. Zygmunta Sibigi, s. 59-72.
 • Interpretacja jako dialog : w poszukiwaniu celów i metod interpretacji dzieła malarskiego[w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae 2010, nr 1, s. 254-26.
 • Twórczość Juliusza Słowackiego w świetle różnych tekstów kultury, [w:]Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod red. Doroty Karkut, Tadeusza Półchłopka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • Chopin i jego muzyka w obliczu historii, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.
 • Między tradycją a nowoczesnością. Nauczyciel polonista wobec historii, [w:] Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, pod red. Grażyny Różańskiej, Słupsk 2011.

  c) Inne publikacje: (wybór)

 • Elsie Rosaline Masson, Wiatr od Armoryki : bretońskie podania i legendy, przeł. Marek Skowerski ; wstępem opatrzyła Dorota Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka,  nr 1.
 • Edward Callow, Phynodderre : historia czarodziejskiej miłości i inne legendy z Wyspy Man, przeł. Marek Skowerski ; wprow. Dorota Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka , nr 7.
 • Franciszek Salezy Jezierski, Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieść z widoku we śnie; wstępem opatrzyła Dorota Karkut, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011, Seria: Biblioteka Tradycji Sandomierskiej, nr 2.

  d) Recenzje: (wybór)

 • Charlotte Guest, Mabinogion. Cztery gałęzie Mabinogi, przeł. Andrzej Sarwa; wstępem opatrzył Piotr Sławiński, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009, Seria: Biblioteka Celtycka, nr 3.
 • Ferdynand Kuraś, Tatarzy w Sandomierzu dwie legendy wierszem opowiedziane ; wstępem opatrzyła Anetta Stachoń, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011, Seria: Bibiloteka Tradycji Sandomierskiej, nr 3.

Inne zainteresowania:

 • Kultura i tradycja: (mitologia celtycka), historia regionalna Ziemi Sandomierskiej. Współpraca z Wydawnictwem Armoryka w Sandomierzu; redakcja Naukowa Serii: Biblioteka Celtycka, redakcja Naukowa serii: Biblioteka Tradycji Sandomierskiej.
 • Prywatnie interesuje się muzyką klasyczną, lubi sport i rekreację (a szczególnie bieganie).