DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
prof. dr hab. Czesław Kłak

Stanowisko:

 profesor zwyczajny

 

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej.
Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu,
pok. nr 105,
ul. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

 

Biogram:

urodził się 21 kwietnia 1935 w Hadlach Szklarskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1956 -  stopień magistra w zakresie filologii polskiej); doktor nauk humanistycznych - WSP Kraków (1969), doktor habilitowany - UJ (1990). Tytuł naukowy profesora, z wniosku UJ, uzyskał w r. 1998, w tymże roku minister powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego.

 

Praca zawodowa:

w latach 1956-1963 nauczyciel języka polskiego (LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu), bibliotekarz (Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Rzeszowie i dziennikarz ("Nowiny Rzeszowskie", dodatek kulturalny "Widnokrąg"). Od 5 listopada 1963 (pierwsza inauguracja roku akademickiego) w Studium Zamiejscowym krakowskiej WSP w Rzeszowie; najpierw na godzinach zleconych, a od lutego 1964 na pełnym etacie, jest pracownikiem WSP, a od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Promotor:

wypromował ponad 500 magistrów i 6 doktorów.

 

Członkostwo:

przez kilka kadencji członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i prezes rzeszowskiego Oddziału tegoż towarzystwa.

 

Nagrody i odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra za działalność naukową.

 

Zainteresowania naukowe:

 • literatura XIX wieku,
 • edytorstwo,
 • epistolografia Stanisława Pigonia.

 

Zainteresowania:

 • wiejski dom rodzinny,
 • zwierzęta: pies i kot,
 • dobry samochód i bezpieczna jazda.

 

Bibliografia (wybór)

Książki:

 • Polski Leonidas: rzecz o legendzie historycznej i literackiej generała Józefa Sowińskiego, Warszawa 1986, 253 [3] s., [8] s., tabl., fot., portr.
 • Romantyczne tematy i dylematy: echa powstania listopadowego w literaturze, historiografii i publicystyce, Rzeszów 1992.
 • Stanisław Pigoń: szkice do portretu, Rzeszów 1993.
 • Pisarze galicyjscy: szkice literackie (Galicja i jej dziedzictwo, t. 5), Rzeszów 1994.
 • Dialog korespondencyjny: (1958-1968) / Maria Danilewiczowa, Stanisław Pigoń; do dr. przygot., wstępem i komentarzem opatrzył Czesław Kłak, Rzeszów 1996.
 • Dialog o dialogu: Marii Danilewicz Zielińskiej podzwonne, Rzeszów 2003.
 • Mistrz i uczeń: korespondencja wzajemna (1914-1936). Ignacy Chrzanowski, Stanisław Pigoń; do druku przygot., wstępem i koment. opatrzył Czesław Kłak,  Rzeszów 2005.

Prace redagowane, opracowania, wstępy, posłowia

 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z. 8, Nauki humanistyczne, filologia polska. Z. 5 [redakcja] Rzeszów 1970.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z. 19   Filologia polska, prace historycznoliterackie. Z. 8 [redakcja] Rzeszów  1975.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.  .. Z. 30, Filologia polska, prace historycznoliterackie. Z. 10 [redakcja], Rzeszów 1976.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z. 42, Filologia polska. Z. 12 [redakcja] Rzeszów 1979.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z. 46, Filologia polska. Z. 13 [redakcja] Rzeszów 1980.
 • Wokół Stanisława Pigonia: nad warsztatem naukowym i literackim Uczonego, Rzeszów 1983.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z. 56, Filologia polska. Z. 16 [redakcja]. Kraków 1984.
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria filologiczna. Historia Literatury. Z. 1, Rzeszów 1991.
 • Józef Dzierzkowski Salon i ulica, [tu: Posłowie], Rzeszów  1989.
 • Zygmunt Kaczkowski, Murdelio, [tu: Posłowie], Rzeszów 1989.
 • Władysław Łoziński, Skarb watażki: powieść z końca XVIII wieku [tu: przypisy i Posłowie], Rzeszów 1990.
 • Adam Krechowiecki, Starosta Zygwulski [tu: Posłowie], Rzeszów 1988.
 • Stanisław Pigoń, Z Komborni w świat: wspomnienia młodości, [tu: Nad pamiętnikami Stanisława Pigonia, przypisy oraz indeks], Warszawa 1983.
 • Non omnis moriar: studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, [redakcja], Rzeszów 1997.
 • Pogranicze kultur [redakcja], Rzeszów 1997.
 • Chłopi - naród - kultura. T. 3, Oblicze duchowe [redakcja], Rzeszów 1997.
 • Galicja i jej dziedzictwo, T. 4, Literatura - język – kultura [red. Czesław Kłak, Marta Wyka], Rzeszów 1995.
 • Profesor z Komborni: Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, pod red. Krzysztofa Fiołka; red. nauk. Franciszek Ziejka, Czesław Kłak, Janusz Gruchała; Kraków 2010.

Artykuły:

 • Jan Zachariasiewicz – zapomniany pisarz z Radymna, „Widnokrąg” 1961, nr 8.
 • Literacka młodość Jana Zachariasiewicza, [w:] Z tradycji kulturalnych Rze­szowa i Rzeszowszczyzny, pod red. S. Fryciego i S. Reczka, Rzeszów 1966
 • Teoretyczne problemy powieści biograficznej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”. Nauki Humanistyczne 1968, z. 3
 • Powieści biograficzne Jana Zachariasiewicza, [w:] Z dziejów kultury i lite­ratury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 1969
 • Powieści historyczne Jana Zachariasiewicza zwierciadłem sporów politycznych między demokratami i konserwatystami galicyjskimi, „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” R. 1 1970, nr 1.
 • Proza historyczna Bogusława Sujkowskiego wobec tradycji literackich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów” z. 8. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska 1970, z. 5.
 • Powieści „listopadowe” Anny Nakwaskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z. 19. Filologia Polska l975, z. 8
 • Powstanie listopadowe w powieściach J. I. Kraszewskiego i T. T. Jeża, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z. 30, Filologia Polska 1976, z. 10
 • Etiudy prozatorskie Aleksandra Fredry, „Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej”, t. 16: 1979.
 • Dziewiętnastowieczne spory o powstanie listopadowe: rekonesans historyczny. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów” z. 46. Filologia Polska 1980, z. 13
 • Historiografia romantyczna wobec powstania listopadowego: od M. Mochnackiego do S. Barzykowskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów” z. 56. Filologia Polska 1984, z. 16.
 • Bruhl [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklope­dyczny, t. 1., Warszawa 1985, s. 110. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Hrabina Cosel [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. t. 1., Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Krzyżacy 1410 [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Rzym za Nerona [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Stara baśń [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Zachariasiewicz Jan [w:] Literatura polska: przewodnik encyklope­dyczny, t. 2., Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Zygmuntowskie czasy [J. I. Kraszewskiego], [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, t. 2. Warszawa 1985. Toż: wyd. 2: 1986; wyd. 3: 1987; wyd. 4: 1988; wyd. 5: 1989; wyd. 6: 1989; wyd. 7: 1990; wyd. 8: 1991.
 • Franciszek Ksawery Prek na tle swojego pokolenia [w:] 120 rocznica śmierci F. K. Preka: materiały z uroczystości oraz sesji popularnonaukowej, pod red. B. Cmeli, Rzeszów 1986.
 • Kariera tematu listopadowego w polskiej prozie fabularnej [w:] Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturze polskiej: referaty i materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 150 rocznicę powstania, pod red. Z. Sudolskiego, Warszawa 1986.
 • Relacje „Tygodnika Petersburskiego” Powstaniu Listopadowym, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, nr 1.
 • Wprowadzenie do III części „Dziadów” A. Mickiewicza, [w:] Literatura polska w szkole średniej, wyd. 4, pod red. S. Grzeszczuka, Warszawa 1990.
 • Pigoniowe „niebo w płomieniach”, „Zeszyty Naukowe WSP Rzeszów” nr 8, Histo­ria Literatury 1991.
 • W stronę eseju: o „Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga- Gru­dzińskiego. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1993, nr 4.
 • Od ojcowizny do ojczyzny. Wątki patriotyczne w literaturze chłopskiej [w:] Literackie i socjologiczne problemy „małych ojczyzn”: studia, pod red. J. Nowakowskiego, Strzyżów 1994.
 • Piszę - pamiętnik artysty: o „Dzienniku” Józefa Czapskiego, „Ojczyzna­-Polszczyzna” 1994, nr 4.
 • Posępne i gorzkie szczęście samotnej walki: o „Dzienniku 1954” Le­opolda Tyrmanda. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1994.
 • Galicyjskie zagłębie pisarzy i pamiętnikarzy chłopskich: diagnoza hi­storyczno-socjologiczna [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 4 Literatura - język – kultura, red. ..., M. Wyka, Rzeszów 1995.
 • Cztery i więcej razy „ja”: o „Dzienniku” Witolda Gombrowicza. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1995, nr 2.
 • Scena korespondencyjnego dialogu między Stanisławem Pigoniem i Marią Danilewiczową, [w:] Październik ‘56: odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski, pod red. A. Kulawika, Kraków 1996.
 • Niezwykłe kariery chłopskich synów [w:] Chłopi - naród – kultura, t. 3: Oblicze duchowe, pod red. Czesława Kłaka, Rzeszów 1997.
 • Bronię mojego profesora: czy Stanisław Pigoń był antysemitą, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 28, s. 14 [polemika z wypowiedzią Marii Janion zamieszczoną w „Apokryfie” 1998, nr 14].
 • Cypriana Norwida przesłanie zza grobu [w:] III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida: księga jubileuszowa 1910-2000, pod red. Lidii Kwolek, Mieczysława Pasterskiego, Stanisława Piekarza, Czesławy Szeteli, Rzeszów 2000.
 • W stronę dziennika [w:] Polonistyka zintegrowana, pod red. Kazimierza Ożoga, Jolanty Pasterskiej, Rzeszów 2000.
 • Sylwetki uczonych spod chłopskiej strzechy, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, nr 2 (2001).
 • Stanisław Pigoń. Trzydziestolecie ostatnie [w:] Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Stanisławowi Burkotowi, pod red. T. Budrewicza, M. Busia i A. Gurbiela. Kraków 2003.
 • Starkel Juliusz [w:]Polski Słownik Biograficzny”. T. 42 z. 3, Starczewski Marian - Starzyński Bolesław [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. Warszawa: Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla ; Kraków : PAU, 2004.
 • Idź złoto do złota. Listy Stanisława Pigonia do Leona Piwińskiego 1932-1939 (Archiwum Juliana Krzyżanowskiego), [w:] „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, nr 1-4/2005 (15), Tyczyn 2006.
 • Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” ad usum scholarum, [w:] Adam mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, red. Kazimierz Maciąg, Marek Stanisz, Rzeszów 2007.
 • Trzy jubileusze Stanisława Pigonia [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Pod redakcją J. Daty i B. Oleksowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 796 – 807.
 • Kazimierz Wyka. Zapisy pamięci [w:] Między biografią, literaturą i legendą. Pod redakcją M. Stanisza i K. Maciąga. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2010, s. 217 – 225.
 • Niedokończona edycja listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego. Pamięci Danuty Zamącińskiej [w:] Poznawać (więc kochać!). O Danucie Zamącińskiej. Pod redakcją Agaty Seweryn i Dariusza Seweryna, Norbertinum, Lublin 2010, s. 97 – 109. (seria Mistrzowie).
 • Wacław Kubacki – portret szkicowany z bliska [w:] W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance. Pod redakcją Romana dąbrowskiego i Andrzeja Waśko. Księgarnia Akademicka. Kraków 2010, s. 157 – 171 (Studia Dziewiętnastowieczne, tom 5).
 • Opus magnum Karola Estreichera [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi. Pod redakcją Elżbiety Mazur i Danuty Hejsy. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 303 – 322.