DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr Magdalena Patro-Kucab

Stanowisko

wykładowca
zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR 
(ds. dydaktyki i organizacji)

 

Miejsce pracy

Instytut Filologii Polskiej
w latach 2001–2013 – Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia,
od roku 2013 – Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej,
pok. nr 138, 134
al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 29
Fax: 17 872 12 91
e-mail: mpatro@ur.edu.pl

 

Wykształcenie

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2006)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Na kierunkach filologia polska (studia 1. i 2. stopnia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia 1. stopnia) oraz studiach podyplomowych

 • seminaria licencjackie,
 • wykłady: historia literatury europejskiej (od antyku po wiek XVIII); klasyczne podstawy retoryki współczesnej; retoryka i erystyka;
 • ćwiczenia i konwersatoria: historia literatury staropolskiej i oświeceniowej; dramat staropolski i oświeceniowy; kultura i literatura sarmacka; nauki pomocnicze historii literatury polskiej; analiza i interpretacja dzieła literackiego; klasyczne podstawy retoryki współczesnej; retoryka i erystyka; retoryka i retoryczność tekstów literackich; stylistyka praktyczna; etykieta biznesu  

 

Realizowane problemy badawcze

Tematy badań (ogólne)

 1. Studia nad literaturą i świadomością estetycznoliteracką oświecenia postanisławowskiego (temat badawczy realizowany w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia)
 2. Retoryczność tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych (temat badawczy realizowany w Zakładzie Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej)


Szczegółowe tematy badań

 1. Epistolografia oraz literacka i reformatorska działalność Alojzego Felińskiego;
 2. Twórczość panegiryczna i pochwalna (ze szczególnym uwzględnieniem utworów Adama Naruszewicza, Stanisława Trembeckiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina oraz twórców epoki klasycyzmu postanisławowskiego);
 3. Mowy pochwalne, doradcze i sądownicze;
 4. Sylwetka prasowa (głównie w prasie dziewiętnastowiecznej);
 5. Polsko- i niemieckojęzyczna poezja okresu insurekcji 1830 roku;
 6. Późna twórczość poetycka Kazimierza Brodzińskiego;
 7. Kultura i literatura sarmacka.

 

Bibliografia prac naukowych, recenzowanych

(opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa)

 

I. Książki autorskie i monografie zbiorowe

A.    Książki autorskie

 1. „...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 256 ss. (rec. D. Kowalewska, Kazimierz Brodziński w świetle utworów późnych, „Wiek Oświecenia” 2013,  t. 29, s. 399–404)  
 2. W kręgu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1819 (w przygotowaniu)  

B. Monografie zbiorowe (międzynarodowe)

 1. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 500 ss.
 2. „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – interpretacje i konteksty, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab i Jolanty Kowal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 252 ss. (rec. W. Kaliszewski, „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego w oczach badaczy literatury i języka, „Wiek Oświecenia” 2016,  t. 32, s. 203–206)
 3. Radość. Aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 230 ss.
 4. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, 208 ss.


II. Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych oraz publikacjach seryjnych (polskich i zagranicznych), a także w czasopismach (polskich i zagranicznych)

 
Epistolografia oraz literacka i reformatorska działalność Alojzego Felińskiego

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (polskich)  

 1. Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”), [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, pod red. Małgorzaty Kułakowskiej i Agnieszki Myszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 101–111.
 2. Osowa Alojzego Felińskiego. Kreacja ziemiańskiego pejzażu w listach poety skierowanych do Michała Wyszkowskiego, [w:] Krajobraz kulturowy, pod red. Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 315–326. (rec. tomu M. Kędzierski, Recenzja serii wydawniczej „Krajobrazy”, „Estetyka i Krytyka” 2016, nr 3 (42), s. 267–277)  
 3. Radość komplementowania. Pochwała osobistości życia publicznego (Alojzy Feliński, „Do Tadeusza Czackiego”), [w:] Radość. Aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 176–202.  
 4. Dziecko w świetle prywatnej korespondencji oraz pism Alojzego Felińskiego, [w:] Dziecko – literatura, sztuka, język, pod red. Romana Starza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 128–137.
 5. Listy Alojzego Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, czyli o wzajemnej relacji listu i dialogu, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. Agaty Seweryn i Marii Joanny Gondek, Lublin 2016, s. 141–164.
 6. Felińska? twych zaszczytów nie będę tu głosić”. Józefa Omiecińska w świetle listów, wierszy i pamiętników dziewiętnastowiecznych, [w:] Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, pod red. Joanny Górnikiewicz i Iwony Piechnik, Kraków 2016, s. 399–411.
 7. Rola percepcji zmysłowej w opisie „czasów kontuszowych”. Osowa Alojzego Felińskiego we wspomnieniach Ewy Felińskiej z Wendorffów, [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 64–77.

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (zagranicznych) 

 1. Uwagi o „nienadwerężaniu narodowości języka polskiego” – „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” Alojzego Felińskiego, [w:] Ekologia języka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2014, s. 7–15.  
 2. Kreowanie wizerunku artysty (na przykładzie »portretów« Alojzego Felińskiego zamieszczonych w prasie), [w:] Dziennikarstwo i kultura, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2014, s. 142–150.   
 3. Poetyckie sylwetki-wspomnienia upamiętniające literacką działalność Alojzego Felińskiego (na przykładzie wierszy zamieszczonych w dziewiętnastowiecznej prasie), [w:] Wisnik Lwiwskowo uniwersytetu, wypusk 39, Seria Żurnalistyka, pod red. Мikołaja Żitariuka, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów (Ukraina) 2014, s. 79–91.
 4. Alojzego Felińskiego wykłady literatury polskiej w Krzemieńcu, [w:] Ekologia języka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2015, s. 174–184.
 5. Kreacja wołyńsko‑poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Aloj­zego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego), [w:] Język polski i polonisty­ka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, pod red. Iryny Bundzy, Jerzego Kowalewskiego, Ałły Krawczuk, Aleksandra Śliwińskiego, Firma „INKOS”,  Kijów (Ukraina) 2015, s. 185–197.
 6. The Portrait of Alojzy Feliński. A forgotten figure – a memoir from  „Gazeta Lwowska”, Lwów (Ukraina) 2018 (artykuł w publikacji).

Artykuły naukowe w czasopismach polskich 

 1. Rola retoryki w oracjach pogrzebowych. Uwagi na marginesie mów funeralnych i wspomnień pośmiertnych poświęconych Alojzemu Felińskiemu, „Słowo” 2015, nr 6, s. 97–109.  
 2. „Krzemienieckie smutki” — poetyckie reakcje na śmierć Alojzego Felińskiego, „Prace Polonistyczne” 2016 (Łódź), seria LXXI, s. 81–100.  
 3. Kobiety w życiu i twórczości Alojzego Felińskiego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2016, Folia Litteraria Polonica (Łódź), nr 4 (34), s. 131–146. 
 4. Ludwik Osiński – profesor-esteta. Próba waloryzacji wykładów literatury porównawczej, „Studia Poetica” (Kraków) 2017,vol. 5. 
 5. Portret Alojzego Felińskiego. Zapomniana sylwetka-wspomnienie w „Gazecie Lwowskiej”, „Słowo” 2017, nr 8 (w publikacji). 

Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych 

 1. Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському, „Styl i tekst” 2013, pod red. Natalii Szumarowej, Kijiwskij Nacjonalnyj Uniwersytet. Instytut Żurnalistyki, wypusk 14, Kijów (Ukraina), s. 119–128.  


Twórczość panegiryczna i pochwalna; Mowy pochwalne, doradcze i sądownicze; Polsko- i niemieckojęzyczna poezja okresu insurekcji 1830 roku:

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (polskich) 

 1. Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, [w:] Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 405–424.
 2. „Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 188–209.
 3. W stronę panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowińskim (Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli” oraz Justinus Kerner, „Sowinski”), [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 611631, seria „Przełomy/ Pogranicza”. Studia literackie 2. 
 4. Literacka symbolika roślin południowo-wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego), [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab i Jolanty Kowal, Rzeszów 2013, s. 65–81.
 5. Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 219–232.
 6. Spoglądanie z drugiego brzegu – „Osobność” Ignacego Krasickiego, [w:] Czytanie Krasickiego, pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra i Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, s. 159–173, seria Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2
 7. Rokokowy komplement: „Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich”, [w:] Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, s. 87–103. Seria Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 1 
 8. Erotyczne symbole i aluzje: „Epitalamion Hipolitowi i Belinie, czyli miłość nowych małżonków”, [w:] Czytanie Trembeckiego, [cz.] 1, pod redakcją Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2016, s. 267–293.
 9. „Hołd narodowej wdzięczności i pochwały”. Stanisław Kostka Potocki piewcą zasług Tadeusza Czackiego, [w:] Spuścizna literacka Stanisława Kostki Potockiego, pod red. Tomasza Chachulskiego oraz Doroty Folgi-Januszewskiej, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2018, s. 199–210.  

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (zagranicznych) 

 1. Komunały w służbie literackiej konwencji. Uwagi o komplementach adresowanych do księżny Izabeli Czartoryskiej, [w:] Ekologia języka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2016, s. 95–103.  
 2. Michał Wyszkowski w roli laudatora („Krótka wiadomość o życiu i pismach Konstantyna Tyminieckiego”), [w:] Ekologia języka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2017, s. 215–224.  

Artykuły naukowe w czasopismach polskich 

 1. Dalszy ciąg reform o uszlachetnienie panegiryków (portret Emilii Plater w twórczości enkomiastycznej), „Słowo” 2014, nr 5, s. 171–191.  
 2. Metafora, aluzja, eufemizm, koncept, żart... O tabuizacji ludzkiej seksualności w wybranych utworach Stanisława Trembeckiego, „Tematy z Szewskiej” (Wrocław) 2015, t. (2)16: Errotyzm, s. 66–79.  


Późna twórczość poetycka Kazimierza Brodzińskiego:

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (polskich) 

 1. Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. Tadeusza Piersiaka i Artura Timofiejewa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 89–117. 
 2. Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 142–161.  
 3. „Wiersze późne” Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Elżbiety Wesołowskiej, Łukasza Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 175–196, seria „Czarny romantyzm”.

Artykuły naukowe w czasopismach polskich 

 1. Żarliwy apostoł mowy ojczystej („Żal za polskim językiem” Kazimierza Brodzińskiego), „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32, s. 179–190.   
 2. Pośród literatury okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji elegii „Rok 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2007, nr 4, s. 115–132. [z Jolantą Kowal]  
 3. W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 80–96. [z Jolantą Kowal]
 4. Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”... Kazimierz Bro­dziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 5, s. 121–133.

Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych   

 1. Natalia Kicka, Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... – adresaci polistopadowych liryków Kazimierza Brodzińskiego, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy: język – literatura – kultura – media, Bańska Bystrzyca (Słowacja): Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, s. 129–146.   


Kultura i literatura sarmacka:

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (zagranicznych)   

 1. Sarmatismus gestern und heute, [w:] Saarbrücker Begegnungen mit Polen – Saarbrückeńskie spotkania z Polską, pod red. Grzegorza Jaśkiewicza, Rolanda Martiego, Jana Wolskiego, Universitätsverlag des Saarlandes, Saarbrücken (Niemcy) 2014, s. 3–22. Seria: Saravi Pontes, Band 2 – Beiträge zur Internationalen Hochschulkooperation und zum interkulturellen Wissenschaftaustausch  

Artykuły naukowe w czasopismach polskich   

 1. Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej – wybrane zagadnienia i przykłady, cz. 1: Kulturowe i literackie podłoże polskiego sarmatyzmu, „Słowo” 2013, nr 4, s. 53–71. [z Grażyną Filip]  

 
Pozostałe artykuły recenzowane:

Artykuły naukowe w czasopismach polskich 

 1. „Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga ...” – o motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe UR” 2009. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4, nr 59, s. 58–71.  
 2. Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 67–79. [z Jolantą Kowal]  
 3. Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie” 2008/2009, nr 1, s. 53–67. [z Jolantą Kowal]  
 4. Piotr Żbikowski – wytrawny uczony, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 64, s. 93–97. 
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, „Tematy i Konteksty”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2012, nr 2, pod red. Marka Stanisza i Zenona Ożoga, s. 455461. [z Grażyną Filip]

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (polskich) 

 1. Publicystyka polska w XVIII i na początku XIX w. – charakterystyka ogólna, [w:] Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, pod red. Grażyny Filip, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 76–88.  


Artykuły recenzowane, przygotowane wspólnie ze studentami (licencjatami):

Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (międzynarodowych) 

 1. Kaja Kustra, Retoryka w służbie relacji damsko-męskich (uwagi na marginesie wybranych felietonów Szymona Majewskiego), [w:] Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, pod red. G. Filip, Rzeszów 2016, s. 167–186.
 2. Paulina Molicka, Odsłanianie mechanizmów poznania wielozmysłowego – postać księżnej Izabeli Czartoryskiej (na przykładzie poezji osiemnastowiecznej), [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 167–183.  

Artykuły naukowe w czasopismach polskich   

 1. Lidia Iskra, Cel prawie osiągnięty – o argumentacji i perswazji w wypowiedziach trenerskich, „Słowo” 2016, nr 7, s. 85–96.  
 2.  Mateusz Lampart, Retoryka na usługach kampanii wyborczej. Na przykładzie debat z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, „Słowo” 2016, nr 7, s. 111–130.  


Przygotowywane recenzje naukowe

 • dla czasopisma naukowego „Res Rhetorica” (Uniwersytet Warszawski)   


Projekty badawcze (granty)

 1. współwykonawczyni grantu: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012–2017). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012, kierownik dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa – UŚ.  
 2. autorka artykułu publikowanego w książce  pt. Antropologia krajobrazu (powstałej w ramach grantu: Krajobraz kulturowy NCN  2011/01/B/HS1/01728, kierownik dr hab. prof. UAM Beata Frydryczak).

 

Staże naukowo-dydaktyczne (zagraniczne)

 1. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), 05–10.05.2013 r.
 2. Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich (Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií) oraz Katedra Studiów Komunikacyjno-Medialnych (Katedra komunikačných a mediálnych štúdií), Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja, (Prešovská univerzita v Prešove); 06.10–11.10.2014 r.


Konferencje naukowe, warsztaty i sympozja (krajowe oraz międzynarodowe)

Konferencje i sympozja (międzynarodowe)

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów (Ukraina), 12–13 kwietnia 2013 r.; (Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu) [j. ukr.: Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському]).
 2. Panel dyskusyjny Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą], organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, Saarbrücken (Niemcy), 7 maja 2013 r., (Sarmatismus früher und heute. Mögliche Zugänge für deutsche Studierende [Sarmatyzm wczoraj i dziś. Przybliżenie zjawiska młodzieży studiującej w Niemczech]). 
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 24 kwietnia 2014 r., (Uwagi o „nienadwerężaniu narodowości języka polskiego” – „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” Alojzego Felińskiego); 
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Organizator: Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów (Ukraina) 24–26 października 2014 r., (Kreacja wołyńsko-poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Alojzego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego); 
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dziennikarstwo i kultura. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Katedra Żurnalistyki, Penza (Rosja), 4 grudnia 2014 r., (Kreowanie wizerunku artysty (na przykładzie „Portretów” Alojzego Felińskiego zamieszczonych w prasie); 
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2015 r., (Alojzego Felińskiego wykłady literatury polskiej w Krzemieńcu);
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2016 r., (Komunały w służbie literackiej konwencji. Uwagi o komplementach adresowanych do księżny Izabeli Czartoryskiej);
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 25 kwietnia 2017 r., (Michał Wyszkowski w roli laudatora („Krótka wiadomość o życiu i pismach Konstantyna Tyminieckiego”).

Konferencje, sympozja, warsztaty (krajowe)

 1. Ogólnopolska Sesja Naukowa Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej, organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 6–7 listopada 2006 roku; (Motyw kobiety patriotki w późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego oraz u innych bardów insurekcji listopadowej);
 2. Konferencja Naukowa Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda?, organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, Lublin, 20–21 kwietnia 2009 r.; (Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola);
 3. Ogólnopolska Sesja Naukowa Czytanie poetów polskiego OświeceniaFranciszek Dionizy Kniaźnin, organizator: IBL w Warszawie oraz UŚ, Zakopane, 26–28 kwietnia 2010 r.; (Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”);
 4. Ogólnopolska Sesja Naukowa Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, organizator: UŚ w Katowicach, Katowice 13–15 października 2010 r.; (Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego);
 5. Drugi Kongres Badaczy Wieku Osiemnastego w Krakowie. Konferencja Naukowa: Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Kraków, 22 października 2011 r.;
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.; (Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego);
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura mówienia dawniej i dziś, organizator: IFP UR, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.; (Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”);
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Codzienność oświeconych,  organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 15–16 listopada 2012 r.; (Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego);
 9. Seminarium warsztatowe „Nad tekstami Krasickiego”. Pamięci prof. Zbigniewa Golińskiego, organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dubiecko, 20–22 maja 2013 r.; (Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność”);  
 10. Seminarium warsztatowe: „Nad tekstami Naruszewicza”. Organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki–Naruszewicz–Trembecki–Karpiński. Kierownik projektu: Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Janów Podlaski, 1923 maja 2014 r., (Rokokowy komplement: „Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich”);
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć. Organizator: Zakład Teorii Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Gniezno, 25–27 września 2014 r., (Osowa  Alojzego Felińskiego. Kreacja ziemiańskiego pejzażu w listach poety skierowanych do Michała Wyszkowskiego);
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, Organizator: Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu oraz Katedra Retoryki Stosowanej w KUL, Lublin, 26–27 listopada 2015 r., (Listy Alojzego Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, czyli o wzajemnej relacji listu i dialogu);
 13. Naukowe Sympozjum Jubileuszowe z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Barbary Wolskiej pt. Na szlakach literatury …, organizator Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Edytorstwa, Łódź, 6 grudnia 2016 r. 

 

Współorganizacja konferencji

 1. Ogólnopolska Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.;
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.; 
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Młode dziennikarstwo 1, organizator: IFP UR, Rzeszów, 6 kwietnia 2016 r.


Konferencje Polonistyk Uniwersyteckich

 1. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.; (Organizacja studiów polonistycznych 1. i 2. stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UR);
 2. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UwB, Białystok, 17–18 maja 2011 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Białostockiego.
 3. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie, 9 listopada 2011 r.
 4. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie, 7 listopada 2012 r.
 5. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Hucisko, 29–30 maja 2014 r.
 6. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 5 listopada 2014 r.
 7. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 28–29 października 2015 r.
 8.  Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 28–29 października 2016 r.

 
Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Retoryczne

 
Aktywność środowiskowa krajowa i zagraniczna (wybór)

 • prowadzenie w UR zajęć o charakterze popularnonaukowym dla licealistów w latach 2009–2012;
 • prowadzenie wykładu popularnonaukowego (dotyczącego zagadnień związanych z astrologią i prognostykami w literaturze i kulturze oświecenia), organizator: Inštitút Rusistiky, Ukrajinistiky a Slavistiky Filozofickiej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja), 19 marca 2013 r.;
 • organizacja (wraz ze studentami) spotkania z niepełnosprawną pisarką Laurą Jurgą; 26 lutego 2015 roku w Instytucie Filologii Polskiej UR;
 • juror w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Teatralnym „W świecie literackich wartości”, organizator: Gimnazjum Integracyjne w Rzeszowie, 12 maja 2015 roku;
 • propozycja wykładów popularnonaukowych dla szkół dotyczących zagadnień związanych z astrologią i prognostykami w literaturze i kulturze oświecenia oraz staropolskimi fascynacjami kulinarnymi (zaproponowane w latach 2012–2016);
 • pomysłodawczyni oraz organizatorka Koła Naukowego Dziennikarzy – Sekcji Retoryki i Krasomówstwa „Sapere aude” (od 1 października 2016 r.);
 • opieka merytoryczna nad studentami przygotowującymi referat oraz artykuł na konferencję zagraniczną (Ogólnoukraińska Naukowo-Praktyczna Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców nt. Zawodowe podejście dziennikarza: tradycje i nowe trendy, 27–28 kwietnia 2017 r., organizator Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki we Lwowie; temat referatu i artykułu studenckiego – O roli retoryki na przykładzie reklam produktów COCA-COLA);
 • pomysłodawczyni oraz organizatorka (wespół ze studentami) odbywającego się cyklicznie (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego) Ogólnopolskiego Konkursu Debat Oksfordzkich na Wydziale Filologicznym  (I edycja – 7 kwietnia 2017 r.; II edycja – 19 kwietnia 2018 r.);
 • organizacja cyklu wykładów dla uczniów szkół z Podkarpacia oraz z województw ościennych (od 2017 r.);
 • koordynatorka klas akademickich prowadzonych z zakresu przedmiotów polonistycznych i dziennikarskich w IFP od października 2016 r. (uczniowie Liceów w Leżajsku, Łańcucie, Bieczu).

 

Aktywność organizacyjno-administracyjna (wybór)

 • zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR ds. dydaktyki i organizacji od 2009 r. (w okresie znaczących i licznych przemian w zakresie dydaktyki akademickiej);
 • członkini Rady IFP UR, w latach: 2009–2012 oraz 2012–2016, od roku 2016 członkini z urzędu;
 • członkini Komisji Senackiej ds. Dydaktyki w roku akadem. 2011/2012;
 • członkini wydziałowej i instytutowej komisji programowej od 2012 r.;
 • członkini Rady Wydziału Filologicznego UR, w latach: 2012–2016 oraz 2016–2020;
 • koordynatorka instytutowej komisji programowej oraz członkini komisji wydziałowej ds. wdrożenia KRK w roku akadem. 2011/2012;
 • koordynatorka prac nad projektowaniem i przygotowaniem planów i programów studiów dla kierunku filologia polska przygotowanych wg wymogów KRK;
 • współpomysłodawczyni (z dr hab. prof. UR Grażyną Filip) kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IFP oraz członkini zespołu opracowującego dokumentację dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1. stopień); Uchwała nr 322/05/2014 z 29 maja 2014 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia 1. stopnia stacjonarne, profil ogólnoakademicki);
 • pomysłodawczyni i autorka programów dla specjalności na kierunku filologia polska: studia 1. stopnia stacjonarne (sp. edytorsko-medialna, asystent kadr kierowniczych, biurowa), studia 1. stopnia niestacjonarne (sp. edytorsko-medialna); studia 2. stopnia (sp. komunikacja społeczna i medialna, nauczanie języka polskiego jako obcego, concierge – reklama i public relations, asystent kadr kierowniczych i elit politycznych, bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową, dydaktyk medialny);
 • pomysłodawczyni i autorka programów dla specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. stopnia stacjonarne: (sp. media regionalne, reklama, concierge i public relations, broker informacji); dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 2. stopnia stacjonarne copywriting i community manager;
 • autorka programu dla studiów podyplomowych (w tym efektów kształcenia wg PRK) bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (2016/2017);
 • współpomysłodawczyni (z dr. Robertem Słabczyńskim) kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IFP oraz opracowująca (z dr. Robertem Słabczyńskim oraz dr hab. prof. UR Agnieszką Myszką) dokumentację dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2. stopień), prace w roku akadem. 2016/2017 oraz 2017/2018;
 • osoba współodpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji akredytacyjnej (uchwała nr 626/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. – ocena „w pełni” pozytywna);
 • współuczestnictwo w podpisaniu umów dotyczących współpracy pomiędzy uczelniami zagranicznymi (Inštitút Rusistiky, Ukrajinistiky a Slavistiky Filozofickiej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja) i Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina) a Wydziałem Filologicznym (Instytutem Filologii Polskiej) Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki i administracji szkoły wyższej (wybór)

 • szkolenie z zakresu potwierdzania efektów uczenia się, organizator: Sekcja Jakości i Akredytacji UR, Rzeszów, 26 listopada 2014 r.;
 • szkolenie dotyczące obsługi nowego systemu zarządzania uczelnią, na którym prezentowano funkcjonowanie modułów: Wirtualna Uczelnia (część pracownicza) – wystawianie ocen, plany zajęć, komunikacja ze studentami, oraz obiegi dokumentów – delegacje pracownicze, organizator: dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski, Prorektor ds. Rozwoju, Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. i w latach kolejnych; 
 • szkolenie nt. pozyskiwania grantów, organizator: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR, Rzeszów, 12 marca  2015 roku;
 • szkolenie Nowe warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Rzeszów, 14 kwietnia 2015 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie Umiejętności interpersonalne, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 16–17 lutego 2013 r., 23–24 lutego 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie seminarium bolońskiego: Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia, organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 19 kwietnia 2013 r.;
 • szkolenie Nowa perspektywa finansowania szkolnictwa wyższego 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 30 października 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie Wprowadzenie do funduszy strukturalnych dla szkół wyższych w l. 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 27 listopada 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny, organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie Projektowanie i doskonalenie programów kształcenia oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości, organizator: Sekcja Jakości Kształcenia UR, Rzeszów, 18 grudnia 2012 r.;
 • szkolenie Przygotowanie opisów modułów/przedmiotów i weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia, organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy UR, Rzeszów, 19 marca 2012 r.;
 • szkolenie Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć, organizator: Optima Centrum Rozwoju Kształcenia Kadr, 16 grudnia 2011 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu];
 • szkolenie Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Horyniec Zdrój, 28 marca–01 kwietnia 2011 r.

 

1.      Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 24 kwietnia 2014 r., (Uwagi o „nienadwerężaniu narodowości języka polskiego” – „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” Alojzego Felińskiego); 
 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Organizator: Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów (Ukraina) 24–26 października 2014 r., (Kreacja wołyńsko-poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Alojzego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego);
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dziennikarstwo i kultura. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Katedra Żurnalistyki, Penza (Rosja), 4 grudnia 2014 r., (Kreowanie wizerunku artysty (na przykładzie „Portretów” Alojzego Felińskiego zamieszczonych w prasie);
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2015 r., (Alojzego Felińskiego wykłady literatury polskiej w Krzemieńcu);
5.      Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2016 r., (Komunały w służbie literackiej konwencji. Uwagi o komplementach adresowanych do księżny Izabeli Czartoryskiej);
6.      Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka. Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 25 kwietnia 2017 r., (Michał Wyszkowski w roli laudatora („Krótka wiadomość o życiu i pismach Konstantyna Tyminieckiego”).