DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

Miejsce pracy

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
w latach 2001–2013 – Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia (współpraca – nadal);
w latach 2013–2019 – Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej (przeniesienie w związku z uruchomieniem kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna);
od 2019 r. – Zakład Kultury Mediów (przeniesienie w związku ze zmianą struktury jednostki);
od 2019 r. – Pracownia Prasy Polskiej XVIII i XIX Wieku oraz Digitalizacji Zbiorów Archiwalnych
pok. nr 108
al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 12 39
e-mail: mpatro@ur.edu.pl

 

Wykształcenie

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2006)
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2019; posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Na kierunkach filologia polska (studia 1. i 2. stopnia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia 1. stopnia) oraz na studiach podyplomowych

 • seminaria licencjackie i magisterskie
 • wykłady: historia literatury europejskiej (od antyku po wiek XVIII); klasyczne podstawy retoryki współczesnej; retoryka i erystyka;
 • ćwiczenia i konwersatoria: historia literatury staropolskiej i oświeceniowej; dramat staropolski i oświeceniowy; kultura i literatura sarmacka; nauki pomocnicze historii literatury polskiej; analiza i interpretacja dzieła literackiego; klasyczne podstawy retoryki współczesnej; retoryka i erystyka; retoryka i retoryczność tekstów literackich; retoryka negocjacji; stylistyka praktyczna; etykieta biznesu;  

 

Realizowane problemy badawcze

Tematy badań (ogólne)

    do września 2019 roku

 1. Studia nad literaturą i świadomością estetycznoliteracką oświecenia postanisławowskiego (temat badawczy realizowany w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia)
 2. Retoryczność tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych (temat badawczy realizowany w Zakładzie Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej)

    od września 2019 roku

 1. Badania czasopiśmiennictwa polskiego i literatury użytkowej lat 1730–1830 (Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia),
 2. Badania dotyczące form dziennikarskich oraz gatunków literatury użytkowej i okolicznościowej (Zakład Kultury Mediów).

 

Szczegółowe tematy badań

 1. Epistolografia oraz literacka i reformatorska działalność Alojzego Felińskiego;
 2. Późna twórczość poetycka Kazimierza Brodzińskiego;
 3. Polsko- i niemieckojęzyczna poezja okresu insurekcji 1830 roku;
 4. Kultura i literatura sarmacka;
 5. Twórczość panegiryczna i pochwalna (ze szczególnym uwzględnieniem utworów Adama Naruszewicza, Stanisława Trembeckiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina oraz twórców epoki klasycyzmu postanisławowskiego);
 6. Literatura okolicznościowa (utwory nagrobne i funeralne, rocznicowe, gratulacyjne, imieninowe, urodzinowe, ślubne itp.);
 7. Poetyka laudacji (w tym komplementu);
 8. Mowy pochwalne, doradcze i sądownicze;
 9. Inskrypcje pamiątkowe;
 10. Jubileusze w kulturze polskiej;
 11. Wspomnienia i sylwetki biograficzne na łamach prasy;
 12. Retoryka w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym (od wieku rozumu po współczesność).

 

Bibliografia prac naukowych (recenzowanych)

I.   Książki autorskie i monografie zbiorowe

    A.    Książki autorskie

 1. ...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 256 ss. (rec. D. Kowalewska, Kazimierz Brodziński w świetle utworów późnych, „Wiek Oświecenia” 2013,  t. 29, s. 399–404)  
 2. W kręgu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1819, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, 340 ss.  
 3. Różne odcienie komplementu (w przygotowaniu). 

 

    B. Monografie zbiorowe (międzynarodowe)

 1. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 500 ss.
 2. „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – interpretacje i konteksty, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab i Jolanty Kowal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 252 ss. (rec. W. Kaliszewski, „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego w oczach badaczy literatury i języka, „Wiek Oświecenia” 2016,  t. 32, s. 203–206)
 3. Radość. Aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 230 ss.
 4. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, 208 ss.
 5. Prasa jako źródło badań historyczno-kulturowych, pod red. Jolanty Kowal i Magdaleny Patro-Kucab, Rzeszów 2020 (w przygotowaniu).

 

II. Artykuły naukowe w monografiach zbiorowych oraz publikacjach seryjnych (polskich i zagranicznych), a także w czasopismach (polskich i zagranicznych)

 1. „Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany...”: o posłannictwie polskiego narodu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2002, z. 1, s. 32–53.  
 2. Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej: strażnik klasycyzmu czy głosiciel nowych idei?, „Prace Humanistyczne. Komisja Historycznoliteracka” 2004, z. 6, s. 175–176. 
 3. Twórczość Kazimierza Brodzińskiego w badaniach historycznoliterackich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2004, z. 2, s. 50–72.  
 4. Żarliwy apostoł mowy ojczystej („Żal za polskim językiem” Kazimierza Brodzińskiego), „Prace Humanistyczne. Komisja Historycznoliteracka” 2006, z. 7, s. 179–190. 
 5. Pośród poezji okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji „Roku 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2007, nr 4, s. 115–131; współautorstwo – Jolanta Kowal.  
 6. W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 80–96; współautorstwo – Jolanta Kowal. 
 7. Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 67–79; współautorstwo – Jolanta Kowal. 
 8. Obraz epoki kluczem do odczytania utworu: kultura rycerska średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum” 2008/2009, nr 1, s. 53–67; współautorstwo – Jolanta Kowal. 
 9. Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”... Kazimierz Bro­dziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 6, s. 121–133. 
 10. Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga...” O motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2009, z. 4, s. 58–71. 
 11. Okolicznościowy bukiet poetycki dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, [w:] Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Fundacja Akademia Humanistyczna: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2010, s. 405–424. Seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”; ISBN 978-83-61750-08-6. 
 12. „Pochwała naturalnym początkiem cnoty...”: Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, [w:] Obszary kultury: księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 188–209; ISBN 978-83-7338-629-7. 
 13. Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola: retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. Tadeusza Piersiaka i Artura Timofiejewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 89–117. Seria „Obrazy Kultury Polskiej”; ISBN 978-83-7784-030-6.  
 14. Natalia Kicka, Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... – adresaci polistopadowych liryków Kazimierza Brodzińskiego, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy: język – literatura – kultura – media, Bańska Bystrzyca (Słowacja): Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, s. 128–145; ISBN 978-80-557-0369-5.    
 15. W stronę panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowińskim (Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli” oraz Justinus Kerner, „Sowinski”), [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego,  t. 1:  Principia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; Centrum Narodowe Kultury w Warszawie; Biblioteka Narodowa w Warszawie,  Białystok 2012, s. 611–631. Seria „Przełomy i Pogranicza”; ISBN  978-83-63631-32-1. 
 16. Czarnoleskie echa w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 142–161; ISBN 978-83-7338-927-4.   
 17. Literacka symbolika roślin południowo-wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego: konteksty i interpretacje, pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab, Jolanty Kowal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 65–81; ISBN 978-83-7996-027-9. 
 18. Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 219–231. Seria „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3061, ISBN 978-83-226-2201-8. 
 19. „Wiersze późne” Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Starość: doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Elżbiety Wesołowskiej, Łukasza Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 175–196. Seria „Czarny Romantyzm”; ISBN 978-83-64081-05-7. 
 20. Ritoričnìst’ pohoronnih promow i posmertnih spogadìv (na prikladì panegìrikiv, prisvâenih Aloìzìû Felìns’komu), „Stil’ ì tekst” 2013, vip. 14, s. 119–128. 
 21. Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej: wybrane zagadnienia i przykłady, „Słowo. Studia językoznawcze” 2013, nr 4, s. 53–71; ISSN 2082-6931; współautorstwo – Grażyna Filip. 
 22. Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”), [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, pod red. Małgorzaty Kułakowskiej i Agnieszki Myszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 101–111; ISBN 978-83-7338-998-4. 
 23. Der Sarmatismus gestern und heute. Eine Einführung für Studierende in Deutschland, [w:] Saarbrücker Begegnungen mit Polen, pod red. Grzegorza Jaśkiewicza, Rolanda Martiego, Jana Wolskiego, Wydawnictwo Universaal, Saarbrücken (Niemcy) 2014, s. 3–22. Seria Saravi pontes – Beiträge zur internationalen Hochschulkooperation und zum interkulturellen Wissenschaftsaustausch”, Bd. 2; 2198-0551;  ISBN 978-3-86223-157-7. 
 24. Spojrzenia z drugiego brzegu: „Osobność”, [w:] Czytanie Krasickiego, pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa  2014, s. 161–173. Seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 2; ISBN 978-83-61552-96-3. 
 25. Uwagi o „nienadwerężaniu narodowości języka polskiego” – „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” Alojzego Felińskiego, [w:] Ekologiâ âzyka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2014, s. 7–15;  ISBN 978-5-94170-799-7. 
 26. Kreowanie wizerunku artysty (na przykładzie »Portretów« Alojzego Felińskiego zamieszczonych w prasie), [w:] Dziennikarstwo i kultura, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2014, s. 142–150; ISBN 978-5-94170-930-4. 
 27. Osowa Alojzego Felińskiego. Kreacja ziemiańskiego pejzażu w listach poety skierowanych do Michała Wyszkowskiego, [w:] Krajobraz kulturowy, pod red. Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 315–326. Seria „Krajobrazy”, t. 4; ISBN 978-837654-313-0.   
 28. Dalszy ciąg reform o uszlachetnienie panegiryków (portret Emilii Plater w twórczości enkomiastycznej), „Słowo. Studia językoznawcze” 2014, nr 5, s. 171–191; ISSN 2082-6931. 
 29. Radość komplementowania. Pochwała osobistości życia publicznego (Alojzy Feliński, „Do Tadeusza Czackiego”), [w:] Radość: aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 176–202; ISBN 978-83-7996-13-4. 
 30. Kreacja wołyńsko-poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Alojzego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego), [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, Kijów 2015, ISBN: 978-617-598-097-2 
 31. Rola retoryki w oracjach pogrzebowych. Uwagi na marginesie mów funeralnych i wspomnień pośmiertnych poświęconych Alojzemu Felińskiemu, „Słowo. Studia językoznawcze” 2015, nr 6, s. 97–109;  ISSN 2082-6931. 
 32. Rokokowy komplement: „Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich”, [w:] Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 87–103. Seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 3, cz. 1; ISBN 978-83-64703-59-1; 978-83-64703-54-6.  
 33. Alojzego Felińskiego wykłady literatury polskiej w Krzemieńcu, [w:] Ekologiâ âzyka, pod red. Eleny Natalii Serdobincevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2015, s. 174–184; ISBN 978-5-906796-42-4.
 34. Metafora, aluzja, eufemizm, koncept, żart… O tabuizacji ludzkiej seksualności w wybranych utworach Stanisława Trembeckiego, „Tematy z Szewskiej” 2015, nr 2(16), s. 66–79; ISSN 1898-3901 
 35. „Krzemienieckie smutki” — poetyckie reakcje na śmierć Alojzego Felińskiego, „Prace Polonistyczne” 2016, seria 71, s. 81–100; ISSN 0079-4791. 
 36. Erotyczne symbole i aluzje: „Epitalamion Hipolitowi i Belinie, czyli miłość nowych małżonków”, [w:] Czytanie Trembeckiego, cz. 1, pod red. Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 373–393. Seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 4, cz. 1; ISBN 978-83-65573-31-5.  
 37. Komunały w służbie literackiej konwencji. Uwagi o komplementach adresowanych do księżny Izabeli Czartoryskiej, [w:] Ekologiâ âzyka, pod red. Eleny Natalii Serdobnicevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja) 2016, s. 95–103;  ISBN 978-5-906855-14-5. 
 38. Cel prawie osiągnięty – o argumentacji i perswazji w wypowiedziach trenerskich, „Słowo. Studia językoznawcze” 2016, nr 7, s. 85–96; współautorstwo – Lidia Iskra.   
 39. Retoryka na usługach kampanii wyborczej. Na przykładzie debat z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, „Słowo. Studia językoznawcze” 2016, nr 7, s. 111–130; współautorstwo – Mateusz Lampart.   
 40. Dziecko w świetle prywatnej korespondencji oraz pism Alojzego Felińskiego, [w:] Dziecko – literatura, sztuka, język, pod red. Romana Starza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 174–188; ISBN 978-83-941204-3-6. 
 41. „Felińska? twych zaszczytów nie będę tu głosić”. Józefa Omiecińska w świetle listów, wierszy i pamiętników dziewiętnastowiecznych, [w:] Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, pod red. Joanny Górnikiewicz, Barbary Marczuk i Iwony Piechnik, Wydawnictwo Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 2016, s. 399–411; ISBN 978-83-946655-3-1. 
 42. Kobiety w życiu i twórczości Alojzego Felińskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 4 (34), s. 131–146; ISSN 2353-190. 
 43. Listy Alojzego Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, czyli o wzajemnej relacji listu i dialogu, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. Agaty Seweryn i Marii Joanny Gondek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, s. 141–164; ISBN 978-83-8061-339-3. 
 44. Portret Alojzego Felińskiego. Zapomniana sylwetka-wspomnienie w „Gazecie Lwowskiej”, „Słowo. Studia językoznawcze” 2017, nr 8, s. 191–199; ISSN 2082-6931. 
 45.  Michał Wyszkowski w roli laudatora („Krótka wiadomość o życiu i pismach Konstantyna Tyminieckiego”), [w:] Èkologiâ âzyka: zbornik naučnyh trudov, pod red. Eleny Natalii Serdobinčevoj, Wydawnictwo Uniwersytetu w Penzie, Penza (Rosja)  2017, s. 215–224; ISBN 978-5-94170-799-7. 
 46. Ludwik Osiński – profesor-esteta. Próba waloryzacji wykładów literatury porównawczej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2017, vol. 5, s. 101–114; ISSN 2353-4583. 
 47. Rola percepcji zmysłowej w opisie „czasów kontuszowych”. Osowa Alojzego Felińskiego we wspomnieniach Ewy Felińskiej z Wendorffów, [w:] Zmysły: aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 64–77; ISBN 978-83-7996-437-6. 
 48. The Portrait of Alojzy Feliński. A forgotten figure – a memoir from  „Gazeta Lwowska”, „Vìsnik L’vìvskogo Unìversitetu” 2018, „Serìâ Žurnalìstika”, vip. 43, s. 3–9; ISSN 2078-732. 
 49. „Hołd narodowej wdzięczności i pochwały”. Stanisław Kostka Potocki o zasługach Tadeusza Czackiego, [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego: studia i szkice, pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Tomasza Chachulskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, s. 199–210. Seria „Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki”, t. 3; ISBN 978-83-63580-91-9; 978-83-8090-351-7; 978-83-8090-393-7.  
 50. Alojzy Feliński jako dobry krytyk twórczości Kazimierza Karola Sienkiewicza, „Nová Filologická Revue” 2019, nr 1, Bańska Bystrzyca (Słowacja): Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, s. 90–101; ISSN 1338-0583 (indeks Copernicus).
 51. Alojzego Felińskiego stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych, „Res Rhetorica” 2019, vol. 6, nr 3, s. 84–98; ISSN: 2392-3113.

 

 Przygotowywane recenzje naukowe

 •  współpraca z redakcją czasopisma naukowego „Res Rhetorica” (Uniwersytet Warszawski)   

 

Projekty badawcze (granty)

 1. współwykonawczyni grantu: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012–2017). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012, kierownik dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa – Uniwersytet Śląski.  
 2. autorka artykułu publikowanego w książce  pt. Antropologia krajobrazu (powstałej w ramach grantu: Krajobraz kulturowy NCN  2011/01/B/HS1/01728, kierownik dr hab. prof. UAM Beata Frydryczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Staże naukowo-dydaktyczne (zagraniczne)

Pobyty w ramach programu Erasmus (Teaching Staff Mobility)

 1. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), 05–10.05.2013 r.
 2. Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich (Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií) oraz Katedra Studiów Komunikacyjno-Medialnych (Katedra komunikačných a mediálnych štúdií), Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja (Prešovská univerzita v Prešove); 06.10–11.10.2014 r.

 

Konferencje naukowe, warsztaty i sympozja (krajowe oraz międzynarodowe)

Konferencje i sympozja (międzynarodowe)

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика; organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów (Ukraina), 12–13 kwietnia 2013 r.; zgłoszony temat: Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu) [j. ukr.: Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському]);
 2. Panel dyskusyjny Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą]; organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, Saarbrücken (Niemcy), 7 maja 2013 r.; zgłoszony temat: Sarmatismus früher und heute. Mögliche Zugänge für deutsche Studierende [Sarmatyzm wczoraj i dziś. Przybliżenie zjawiska młodzieży studiującej w Niemczech]);
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka; organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 24 kwietnia 2014 r.; zgłoszony temat: Uwagi o „nienadwerężaniu narodowości języka polskiego” – „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” Alojzego Felińskiego);
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, organizatorKatedra Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów (Ukraina) 24–26 października 2014 r.; zgłoszony temat: Kreacja wołyńsko-poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Alojzego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego);
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dziennikarstwo i kultura; organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Katedra Żurnalistyki, Penza (Rosja), 4 grudnia 2014 r.; zgłoszony temat: Kreowanie wizerunku artysty (na przykładzie „Portretów” Alojzego Felińskiego zamieszczonych w prasie);
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka; organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2015 r.; zgłoszony temat: Alojzego Felińskiego wykłady literatury polskiej w Krzemieńcu;
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka; organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 17 kwietnia 2016 r.; zgłoszony temat: Komunały w służbie literackiej konwencji. Uwagi o komplementach adresowanych do księżny Izabeli Czartoryskiej);
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ekologia języka; organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy w Rosji, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego, Penza (Rosja), 25 kwietnia 2017 r.; zgłoszony temat: Michał Wyszkowski w roli laudatora („Krótka wiadomość o życiu i pismach Konstantyna Tyminieckiego”);
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesnych oraz IV Biesiada Polonistyczna; organizator: Narodowy Uniwersytet Lwowski, Katedra Filologii Polskiej (Ukraina), 4–6 października 2019 r.; zgłoszony temat: Obraz wołyńskiej elity w listach Alojzego Felińskiego.  


Konferencje, sympozja, warsztaty (krajowe)

 1. Konferencja Naukowa: Polskie Biblie jako sztuka słowa; organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15–17 kwietnia 1999 r.; zgłoszony temat: Trawestacja biblijna („Fragment Biblii Targowickiej. Księgi Szczęsnowe” Juliana Ursyna Niemcewicza);
 2. Konferencja Naukowa: Powieść – cykl narracyjny – opowiadanie; organizator: Uniwersytet w Białymstoku, 25–27 października 2002 r.;
 3. Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej; organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 6–7 listopada 2006 roku; zgłoszony temat: Motyw kobiety patriotki w późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego oraz u innych bardów insurekcji listopadowej;
 4. Konferencja Naukowa nt. Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda?; organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, Lublin, 20–21 kwietnia 2009 r.; zgłoszony temat: Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola;
 5. Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. Czytanie poetów polskiego oświeceniaFranciszek Dionizy Kniaźnin; organizator: IBL w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakopane, 26–28 kwietnia 2010 r.; zgłoszony temat: Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”);
 6. Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. Między księgami. Badania literackie nad dawną książką; organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 13–15 października 2010 r.; zgłoszony temat: Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego);
 7. Drugi Kongres Badaczy Wieku Osiemnastego w Krakowie. Konferencja Naukowa nt. Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Kraków, 22 października 2011 r.;
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.; zgłoszony temat:  Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego);
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kultura mówienia dawniej i dziś; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.; zgłoszony temat:  Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”);
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Codzienność oświeconych;  organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 15–16 listopada 2012 r.; zgłoszony temat:  Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego);
 11. Seminarium warsztatowe „Nad tekstami Krasickiego”. Pamięci prof. Zbigniewa Golińskiego; organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dubiecko, 20–22 maja 2013 r.; zgłoszony temat: Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność”);
 12. Seminarium warsztatowe: „Nad tekstami Naruszewicza”; organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki–Naruszewicz–Trembecki–Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Janów Podlaski, 19–23 maja 2014 r.; zgłoszony temat:  Rokokowy komplement: „Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich”;
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć; organizator: Zakład Teorii Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie, Gniezno, 25–27 września 2014 r.; zgłoszony temat:  Osowa  Alojzego Felińskiego. Kreacja ziemiańskiego pejzażu w listach poety skierowanych do Michała Wyszkowskiego;
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu; organizator: Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu oraz Katedra Retoryki Stosowanej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Lublin, 26–27 listopada 2015 r.; zgłoszony temat: Listy Alojzego Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, czyli o wzajemnej relacji listu i dialogu;
 15. Naukowe Sympozjum Jubileuszowe z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Barbary Wolskiej pt. Na szlakach literatury …; organizator Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Edytorstwa, Łódź, 6 grudnia 2016 r.;
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760–1830; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 15–16 listopada 2018 r.; zgłoszony temat: Pierwiastki gotyckie w śpiewach historycznych Michała Wyszkowskiego;
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Izabela Czartoryska – dux femina facti; organizator: Muzeum Czartoryskich w Puławach, Puławy, 29–30 czerwca 2019 r.; zgłoszony temat: Wyborny komplement:Do J[aśnie] O[świeconej] Księżny J[ej]Mości Czartoryskiej Generałowej Ziem Podolskich, gdy spłynąwszy batem na wyspę wiślaną witana była uwitymi kwiatami z wyrażeniem swych pochwał” Kazimierza Nestora Sapiehy.  

 

Współorganizacja konferencji:

 1. Ogólnopolska Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.;
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.;
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  Młode dziennikarstwo 1; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 6 kwietnia 2016 r.


Konferencje Polonistyk Uniwersyteckich

 1. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.; temat: Organizacja studiów polonistycznych 1. i 2. stopnia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 2. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 17–18 maja 2011 r.;
 3. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Kazimierz Dolny, 9 listopada 2011 r.;
 4. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Kazimierz Dolny, 7 listopada 2012 r.;
 5. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Hucisko, 29–30 maja 2014 r.;
 6. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Kazimierz Dolny, 5 listopada 2014 r.;
 7. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Kazimierz Dolny, 28–29 października 2015 r.;
 8. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 28–29 października 2016 r.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII (od 2011 r.);
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2009 r.);
 • Polskie Towarzystwo Retoryczne (od 2017 r.)

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Nominacja (z dn. 17 września 2018 r.) do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli w województwie podkarpackim w wielkim plebiscycie NAUCZYCIEL NA MEDAL.
Nominacja została zgłoszona przez studentów.
To kolejna edycja wielkiej akcji edukacyjnej „Gazety Codziennej Nowiny” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

 

Wykłady popularyzujące naukę dla uczniów

 1. opiekun wycieczki naukowej ze studentami do Bratysławy i Wiednia (2011 r.);  
 2. prowadzenie w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć (o charakterze popularnonaukowym dla licealistów w latach 2009–2012);
 3. prezentowanie oferty dydaktycznej i naukowej Instytutu podczas corocznego Tygodnia Polonistów, a następnie Tygodnia Polonistów i Dziennikarzy;
 4. propozycja wykładów popularnonaukowych dla szkół nt. zagadnień związanych z astrologią i prognostykami w literaturze i kulturze oświecenia oraz staropolskich fascynacji kulinarnych (w latach 2012–2016);
 5. organizacja cyklu wykładów z zakresu literatury polskiej, a także języka polskiego dla uczniów szkół z Podkarpacia oraz z województw ościennych (2017–2019);
 6. instytutowa koordynatorka klas akademickich w zakresie przedmiotów polonistycznych i dziennikarskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, od października 2016 r. do września 2019 r. (uczniowie liceów w Leżajsku, Łańcucie, Bieczu);
 7. Wydziałowa Koordynatorka ds. Klas Akademickich i Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy w Uniwersytecie Rzeszowskim (z mianowania Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Studenckich i Kształcenia), w roku akademickim 2018/2019; przygotowanie porozumień o współpracy z 19. szkołami średnimi;

 

Wykłady i spotkania popularyzujące naukę dla studentów (polskie i zagraniczne)

 1. organizacja (wraz ze studentami kierunku filologia polska) spotkania z niepełnosprawną pisarką Laurą Jurgą (w 2015 roku) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 2. prowadzenie wykładu popularnonaukowego (dotyczącego zagadnień związanych z astrologią i prognostykami w literaturze i kulturze oświecenia); organizator: Inštitút Rusistiky, Ukrajinistiky a Slavistiky Filozofickiej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja); 19 marca 2013 r.;
 3. prowadzenie wykładu oraz konwersatoriów nt. sarmatyzmu, a także udział w zajęciach lektoratowych z języka polskiego; organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, Saarbrücken (Niemcy); 5–10 maja 2013 roku;
 4. udział w zajęciach lektoratowych z języka polskiego; organizator: Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich (Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií) oraz Katedra Studiów Komunikacyjno-Medialnych (Katedra komunikačných a mediálnych štúdií), Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja), Prešovská univerzita v Prešove; 06.10–11.10.2014 roku;
 5. współorganizacja (z dr hab. prof. UR Jolantą Kowal) wykładu pana dra Tomasza Jędrzejewskiego (Uniwersytet Warszawski) nt. Literatura w prasie lat 1815-1830 poza legendą sporu klasyków z romantykami, 27 maja 2019 r.).

 

Podnoszenie kwalifikacji z zakresu dydaktyki szkoły wyższej

 1. warsztaty nt. Umiejętności interpersonalne; organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013 r.;
 2. warsztaty nt. nauczania na odległość (nauczanie e-learning); organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2019 r.;
 3. szkolenie z zakresu programów i systemów antyplagiatowych; organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2019 r.

 

Opieka naukowa nad studentami

    a. koła naukowe

 1. pomysłodawczyni i opiekun naukowy Sekcji Retoryki i Krasomówstwa „Sapere aude” działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy (od października 2016 r.); cel działalności Sekcji: inicjowanie, popieranie i koordynowanie działań wykraczających poza obowiązkowy program edukacji uniwersyteckiej, a związanych z szeroko rozumianą retoryką (m. in. organizowanie warsztatów pod okiem opiekuna naukowego z zakresu sztuki wygłaszania różnorodnych mów; organizacja cyklicznego konkursu krasomówczego oraz debat oksfordzkich dla uczniów szkół średnich; prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Sekcji Retoryki i Krasomówstwa w postaci strony internetowej);
 2. pomysłodawczyni oraz organizatorka (wespół ze studentami) odbywającego się cyklicznie (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Dziekana Wydziału Filologicznego oraz Władz Województwa Podkarpackiego) Ogólnopolskiego Konkursu Debat Oksfordzkich na Wydziale Filologicznym  (I edycja – 2017 r.; II edycja – 2018 r.), a także Konkursu Mów „Riposta” (2019 r.);
 3. organizatorka (w kwietniu 2018 r.) warsztatów dla studentów oraz uczniów liceów (zwycięzców debat oksfordzkich) nt. Badań jakościowych w biznesie oraz Kompetencji humanistów w zawodach związanych z biznesem. Prowadzenie dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz mgr Kamila Węglarska, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

    b. opieka merytoryczna nad studentami przygotowującymi referaty oraz artykuły naukowe

    artykuły naukowe w monografiach zbiorowych (międzynarodowych): 

 1. Kaja Kustra, Retoryka w służbie relacji damsko-męskich (uwagi na marginesie wybranych felietonów Szymona Majewskiego), [w:] Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, pod red. Grażyny Filip, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 167–186;
 2. Paulina Molicka, Odsłanianie mechanizmów poznania wielozmysłowego – postać księżnej Izabeli Czartoryskiej (na przykładzie poezji osiemnastowiecznej), [w:] Zmysły: aspekty językowo-kulturowe, pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga i Roberta Słabczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 167–183.  

    artykuły naukowe w czasopismach polskich: 

 1. Lidia Iskra, Cel prawie osiągnięty – o argumentacji i perswazji w wypowiedziach trenerskich, „Słowo. Studia językoznawcze” 2016, nr 7, s. 85–96;
 2. Mateusz Lampart, Retoryka na usługach kampanii wyborczej. Na przykładzie debat z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, „Słowo. Studia językoznawcze” 2016, nr 7, s. 111–130.  

    referaty:

 1. Ogólnoukraińska Naukowo-Praktyczna Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców nt. Zawodowe podejście dziennikarza: tradycje i nowe trendy, 27–28 kwietnia 2017 r.; organizator Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki we Lwowie; autorzy oraz temat referatu studenckiego – Marta Pałęcka, Łukasz Wacławek, O roli retoryki na przykładzie reklam produktów Coca-Cola);
 2. Ogólnoukraińska Naukowo-Praktyczna Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców nt. Zawodowe podejście dziennikarza: tradycje i nowe trendy, 26–27 kwietnia 2018 r.; organizator Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki we Lwowie; autorzy oraz temat referatu studenckiego – Marta Pałęcka i Łukasz Wacławek, Messenger najważniejszym komunikatorem XXI wieku; 
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  Młode dziennikarstwo 3; organizator: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 3 kwietnia 2019 r.; autorka oraz temat referatu studenckiego –  Aleksandra Kułak, Zaproszenie do życia zgodnego z naturą (na przykładzie wybranych spotów reklamowych). 

 

Praca organizacyjna w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (do 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej) oraz na Wydziale Filologicznym

 1. zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR ds. dydaktyki i organizacji; od 1 września 2009 roku do 30 września 2019 r. (10 lat, przez 3 kadencje) w Instytucie Filologii Polskiej, a od roku 2018 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 2. członkini Wydziałowej i Instytutowej Komisji Programowej (od 2012 roku);
 3. koordynatorka Instytutowej Komisji Programowej oraz członkini Komisji Wydziałowej ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w roku akademickim 2011/2012;
 4. koordynatorka prac nad projektowaniem i przygotowaniem planów i programów studiów dla kierunku filologia polska przygotowanych według wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji;
 5. pomysłodawczyni (przy koordynacji dr hab. prof. UR Grażyny Filip) kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkini zespołu opracowującego dokumentację dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1. stopień); Uchwała nr 322/05/2014 z 29 maja 2014 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia 1. stopnia stacjonarne, profil ogólnoakademicki);
 6. pomysłodawczyni i autorka 10 programów dla specjalności na kierunku filologia polska: studia 1. stopnia stacjonarne (sp. edytorsko-medialna; asystent kadr kierowniczych; biurowa), studia 1. stopnia niestacjonarne (sp. edytorsko-medialna); studia 2. stopnia (sp. komunikacja społeczna i medialna; nauczanie języka polskiego jako obcego; concierge – reklama i public relations; asystent kadr kierowniczych i elit politycznych; bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową; dydaktyk medialny);
 7. pomysłodawczyni i autorka 5 programów dla specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. stopnia stacjonarne: (sp. media regionalne; reklama, concierge i public relations; broker informacji); dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 2. stopnia stacjonarne (copywriting i community manager; copywriting i kreowanie wizerunku);
 8. autorka programu dla studiów podyplomowych bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (w tym efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej); 2016/2017;
 9. pomysłodawczyni (przy współpracy z dr. Robertem Słabczyńskim) kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz opracowująca (z dr. Robertem Słabczyńskim oraz dr hab. prof. UR Agnieszką Myszką) dokumentację dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2. stopień), prace w roku akadem. 2016/2017 oraz 2017/2018;
 10. osoba współodpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji akredytacyjnej (uchwała nr 626/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. – ocena „w pełni” pozytywna);
 11. współuczestnictwo w podpisaniu umów dotyczących współpracy pomiędzy uczelniami zagranicznymi a Wydziałem Filologicznym (Uniwersytet im. Mikołaja Gogola w Niżynie; luty 2012 roku; Inštitút Rcusistiky, Ukrajinistiky a Slavistiky Filozofickiej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja); marzec 2013 roku; Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina; styczeń 2015 roku);
 12. współuczestnictwo w podpisaniu umów dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami a Wydziałem Filologicznym: z Telewizją Polską S.A.; (2014 r.) oraz regionalnymi tygodnikami (2014 r.) i rozgłośniami radiowymi (2014 r.);
 13. członkini Rady Instytutu Filologii Polskiej (Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach: 2009–2012; 2012–2016; 2016–obecnie;
 14. członkini Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach: 2012–2016 oraz 2016–2019;
 15. członkini Komisji Senackiej ds. Dydaktyki w roku akademickim 2011/2012;
 16. koordynatorka Wydziału ds. Klas Akademickich i Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy w Uniwersytecie Rzeszowskim (z mianowania Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Studenckich i Kształcenia), 2018/2019;
 17. członkini zespołu realizującego proces rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim (dyscyplina literaturoznawstwo) w roku akad. 2019/2020;
 18. członkini Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2019–obecnie;
 19. członkini jury w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, od roku akademickiego 2019/2020;
 20. opiekunka wielu roczników studentów, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
 21. kilkuletni sekretarz Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia;
 22. członkini Komisji Rekrutacyjnej;
 23. wieloletnia członkini Komisji Programowej w IFP (IPiD); obecnie komisji ds. kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 24. koordynatora praktyk studenckich.

 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nauki oraz administracji w szkole wyższej

 1. szkolenie z zakresu potwierdzania efektów uczenia się; organizator: Sekcja Jakości i Akredytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014 r.;
 2. szkolenie dotyczące obsługi nowego systemu zarządzania uczelnią „Wirtualna Uczelnia”;   organizator: dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski, Prorektor ds. Rozwoju, Rzeszów,  2014 r. i w latach kolejnych;
 3. szkolenie nt. pozyskiwania grantów; organizator: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2015 r.;
 4. szkolenie nt. Nowe warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Rzeszów, 2015 r.;
 5.  szkolenie z cyklu seminariów bolońskich nt. Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia; organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2013 r.;
 6. szkolenie nt. Nowa perspektywa finansowania szkolnictwa wyższego 2014–2020; organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013 r.;
 7. szkolenie nt. Wprowadzenie do funduszy strukturalnych dla szkół wyższych w l. 2014–2020; organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013 r.;
 8. szkolenie nt. Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny; organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2013 r.;
 9. szkolenie nt. Projektowanie i doskonalenie programów kształcenia oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości; organizator: Sekcja Jakości Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012 r.;
 10. szkolenie nt. Przygotowanie opisów modułów-przedmiotów i weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia; organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012 r.;
 11. szkolenie nt. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć; organizator: Optima Centrum Rozwoju Kształcenia Kadr, 2011 r.;
 12. szkolenie nt. Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych; organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Horyniec Zdrój, 2011 r.