DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Stanowisko:

 • Dr hab. prof. nadzw. UR
 • z-ca Prorektora ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Kierownik studiów podyplomowych
  LOGOPEDIA i NEUROLOGOPEDIA

 

Miejsce pracy:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Onomastyki, pok. nr 115
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
e-mail: agnieszka.myszka.urz@wp.pl

 

Wykształcenie:

 • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UR, 2016).
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UR, 2005)
 • studia podyplomowe Logopedia (UMCS)
 • mgr filologii polskiej (UJ)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 

Zainteresowania naukowe:

    Językoznawstwo polskie, a w szczególności:

 1. badania różnych kategorii nazw własnych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym: antroponimów (imion, nazwisk i przezwisk), toponimów i mikrotoponimów, urbanonimów i chrematonimów; językowy obraz świata a nazwy; nazwy a kultura;
 2. historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej – zakres sposoby wprowadzania zagadnień historycznojęzykowych, propozycje zajęć, problemy terminologiczne i metodologiczne; propozycje ćwiczeń, przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich;
 3. ortofonia – wady wymowy i błędy wymowy; zaburzenia płynności mowy;
 4. nauczanie języka polskiego jako obcego.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • na studiach I i II stopnia – wykłady, ćwiczenia i konwersatoria: gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka, nazewnictwo regionu, wprowadzenie do onomastyki, ortofonia, diagnoza i terapia dyslalii, warsztat logopedy, fonetyka języka polskiego dla logopedów, gry logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, seminaria licencjackie i magisterskie
 • na studiach podyplomowych: nauka o języku dla logopedów: fonetyka z elementami ortofonii, budowanie systemu językowego, warsztat logopedy, językowe dziedzictwo kulturowe, język a kultura, seminarium dyplomowe

 

Staże i stypendia krajowe i zagraniczne:

 • Bolonia, Włochy – Facolta di Lingue e Litterature Straniere, Universita di Bologna – wizyta studyjna na Uniwersytecie Bolońskim w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego UR w terminie 10–16 kwietnia 2011 roku.
 • Kraków, Polska – staż naukowy – pobyt naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w terminie 1 lutego – 30 czerwca 2012 roku; opieka naukowa – prof. dr hab. Halina Kurek.
 • Kraków, Polska – staż krajowy długi NIPR – pobyt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w terminie 1 marca – 30 czerwca 2012 roku; opieka naukowa – prof. dr hab. Halina Kurek.
 • Lizbona, Portugalia – wyjazd z programu Erasmus – pobyt naukowy na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Lizbonie (Universidade de Lisboa) w terminie 14–22 października 2012.
 • Florencja, Włochy – wyjazd z programu Erasmus – pobyt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu we Florencji w terminie 13–20 marca 2014.
 • Kurytuba, Brazylia – Setor de Cièncias Humanas, Letras e Artes, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba (Brazylia) – wizyta studyjna na Uniwersytecie Stanu Parana w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego UR w terminie 05–19 października 2014.
 • Helsinki, Finlandia – wyjazd z programu Erasmus – pobyt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Helsinkach  w terminie od 10–17 września 2016.

 

Publikacje:

  A. Monografie

 1. Toponimia powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006.
 2. Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność, Rzeszów 2012 (współautor: Piotr Wisz).
 3. Na tropach przeszłości języka. Fonetyka, Rzeszów 2013 (podręcznik akademicki, współautor: Małgorzata Kułakowska).
 4. Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta, Rzeszów 2016.

 

  B. Prace redakcyjne

Monografie naukowe

 1. (red.) Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, Rzeszów 2014 (współredaktor: Małgorzata Kułakowska).
 2. (red.) Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów 2014 (współredaktor: Małgorzata Kułakowska).
 3. (red.) Głos – Język – Komunikacja, Rzeszów 2014.
 4. (red.) Głos – Język – Komunikacja 2, Rzeszów 2015 (współredaktor: Ewa Oronowicz-Kida).
 5. (red.) Obszary polonistyki 2, Rzeszów 2016 (współredaktor: Ewa Oronowicz-Kida)
 6. (red.) Głos – Język – Komunikacja 3, Rzeszów 2016 (współredaktor: Ewa Oronowicz-Kida)
 7. (red.) Obszary polonistyki 3, . Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, ISBN 978-83-7996-426-0, ss. 246.  Rzeszów 2017 (współredaktor: Ewa Oronowicz-Kida, Jolanta Pasterska)
 8.  (red.) Głos – Język – Komunikacja 4: Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów 2017 (współredaktor: K. Bieńkowska, I. Marczykowska). ISBN 978-83-7996-478-9; DOI: 10.15584/978-83-7996-478-9.
 9. (red.) Głos – Język – Komunikacja 5: W obliczu emocji, Rzeszów 2018 (współredaktor: Katarzyna Bieńkowska), ss. 196, ISBN 978-83-7996-582-3, DOI 10.15584/978-83-7996-582-3.
 10. (red.) Głos – Język – Komunikacja 6: Młodzi mają Głos, Rzeszów 2019 (współredaktor: Katarzyna Bieńkowska).

 

Informatory dla studentów

 1. (red.) Informator dla studentów filologii polskiej, Rzeszów 2006.
 2. (red.) Informator dla studentów filologii polskiej z katalogiem przedmiotów ECTS,  wydanie internetowe: http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifp (rok akadem. 2007/2008; aktualizacja w roku 2008/2009).
 3. (red.) Informator dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii z katalogiem przedmiotów ECTS (według wymogów KRK i PRK) wydanie internetowe: http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/ostudiach.php (rok akad. 2012/13, aktualizacja w roku 2013/2014 i nast.)
 4. (red.) Informator dla słuchaczy studiów podyplomowych Neurologopedia z katalogiem przedmiotów ECTS (według wymogów KRK i PRK) wydanie internetowe: http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/neurologopedia.php (rok akad. 2013/2014, aktualizacja w roku 2014/15 i nast.)

 

  C. Artykuły

Zagraniczne:

 1. 2005, Stereotyp rzeki a językowy obraz hydronimów (na podstawie nazw wodnych powiatu strzyżowskiego), „Studia Philologica”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz-Koło, s. 281 –292.
 2. 2010, Nazwiska polityków jako źródło neologizmów funkcjonujących w mediach, „Styl i tekst”, red. N. Szumarowa, wypusk 11, s. 61–71.
  (http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sit/2010_11/index.htm).
 3. 2011, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego [w:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, Preszów, s. 251–262 (ISBN 978-80-555-0594-7) http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html
 4. 2012, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego [w:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, red. M. Ološtiak, Preszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Preszowskiego, s. 262–273  (ISBN 780-80-555-0576-3) .
 5. 2015, Obraz miasta galicyjskiego w świetle urbanonimów (na przykładzie Rzeszowa) Bratysława, [w:] 19 slovenská onomastická konferencia, Bratysława: Veda Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied, s. 408–417.
 6. 2019, Synonimia funkcjonalna? Istota i przyczyny istnienia paralelizmu nazewniczego w różnych kategoriach propriów, [w:] Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére, Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, s. 90-99 (ISBN 978-80-224-1732-7) 

Krajowe:

 1. 1997, Struktura nazwisk mieszkańców parafii Frysztak na podstawie wybranych zapisów z ksiąg metrykalnych, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 4, Rzeszów, s. 229-254.
 2. 1999, Ewolucja zasobu imiennictwa parafii Frysztak w ciągu ostatnich dwóch wieków, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 5, Rzeszów, s. 211- 236.
 3. 2001, Nazwiska żon i córek w księgach metrykalnych parafii Frysztak z końca XVIII w., Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 6, Rzeszów, s. 25-40.
 4. 2002, Semantyka, struktura i językowy obraz mikrotoponimów leśnych [w:] Las w kulturze polskiej 2, red. W Łysiak, Poznań, s. 51-65.
 5. 2002, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” –  kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek [w:] Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności, red. T. Linkner, Gdańsk, s. 331-338.
 6. 2003, Przezwiska uczniów szkół podstawowych (na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim), Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów,  s. 68-86.
 7. 2003, Nazwy ulic i nazwy dróg jako znaki językowe (w świetle teorii prototypów) [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 324-331.
 8. 2004, Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego) [w:] Las w kulturze polskiej 3, red. W. Łysiak, Poznań, s. 75-87.
 9. 2005, Status onomastyczny członów Rzeka, Góra w nazwach typu Golcowa Rzeka, Góra Grudna,  „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. XVIII, Kielce, s. 43-52.
 10. 2005, Miejsce nazw przyimkowych w toponimii (Na przykładzie mikrotoponimów powiatu strzyżowskiego), „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów, s. 36-54.
 11. 2006, Stereotyp góry i lasu a językowy obraz oronimów i nazw leśnych w powiecie strzyżowskim,  „Prace Humanistyczne 7”, Rzeszów, s. 253-263.
 12. 2007, Metaforyka  przezwisk  młodzieżowych [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów, s. 104-118.
 13. 2007, Przezwiska uczniowskie – nowe struktury, nowe bazy semantyczne [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 267-279.
 14. 2008, Gramatyka historyczna języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 5, red. Z. Sibiga, Rzeszów, s. 95-115 (współautorstwo z M. Kułakowską).
 15. 2008, Tradycja i nowoczesność. Nowe nazwy przestrzeni wiejskiej [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn, s. 88-101.
 16. 2010, Nazwy obiektów rzeszowskich teatrów i kin – w perspektywie diachronicznej [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów, s. 108-121.
 17. 2010, Historia języka w dydaktyce szkolnej – z perspektywy nauczyciela akademickiego[w:] Kształcenie w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów, s. 198-210  (wspólnie z M. Kułakowską).
 18. 2010, Nazwy miejscowe gminy Niebylec [w:] Rola miasta w środowisku wiejskim. Przyczynek do dziejów Niebylca, red. A. Chuchla, Niebylec, s. 29-42.
 19. 2010, Wariantywność onimów a sytuacja komunikacyjna – na przykładzie podkarpackich nazw, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 2, Łask, s. 93-105. (30 tys. znaków)
 20. 2012, Sposoby ujmowania zagadnień językowych w podręcznikach akademickich i szkolnych – na przykładzie problemu miękkości spółgłosek polskich, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7, s. 135-150 (współautor: M. Kułakowska).
 21. 2013, Nazwy własne w Sofiówce Stanisława Trembeckiego, [w:] „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. M. Patro-Kucab, G. Filip, J. Kowal, Rzeszów, s. 175-189.
 22. 2013, Społeczne i kulturowe przyczyny powstawania paralelnych urbanonimów nieoficjalnych – na przykładzie nazw rzeszowskich (XVIII-XX w.), Słowo. Studia językoznawcze” 4/2013, red. K. Ożóg, Rzeszów, s. 103-115.
 23. 2014, Ortofonia, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 33-57.
 24. 2014, Historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 111-131. (współautor: M. Kułakowska).
 25. 2014, „Prezenterzy powinni być samą doskonałością”. Wymowa staranna współczesnych dwudziestolatków – rekonesans badawczy, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 190-204.
 26. 2014, Wymowa grup spółgłoskowych – znajomość normy a realizacja (badania sondażowe), [w:] Głos – język – komunikacja, red. A. Myszka, Rzeszów, s. 97-110.
 27. 2014, Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg sądowych Rzeszowa), „Onomastica” LVIII, s. 151-166.
 28. 2014, Świadomość językowa gimnazjalistów i studentów w zakresie użycia nazw własnych, „Język a Edukacja”, t. 3: Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole, s.77-96 (współautor Ewa Oronowicz-Kida).
 29. 2015, Osoby z giełkotem w społeczeństwie – diagnostyka, świadomość społeczna, postulaty, [w:] Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka, t. 1, red. K. Węsierska, Katowice, s. 251–264 (współautorzy: Katarzyna Węsierska, Agnieszka Płusajska-Otto, Kenneth St. Louis).
 30. 2015, Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX w. (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa), [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 239–252.
 31. 2015, Pory roku, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 195–200 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 32. 2015, Polska grzeczność językowa, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 201–208 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 33. 2015, Czy opakowanie czyni przedmiot, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 209–213 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 34. 2015, Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów, „Onomastica” LIX, s. 209–221.
 35. 2015, Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szeregów szumiącego i ciszącego, „Logopedia Silesiana” 4, s. 17-182.
 36. 2015, Paniagą pod Luftmaszynę, a stąd już blisko na Baldachówkę… Rzeszów – miasto na styku kultur, „Słowo. Studia językoznawcze” 5, s. 69–82.
 37. 2016: Dzieci ze „świata ciszy” w społeczeństwie – recenzja książki „Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich”, [w:] Głos – Język – Komunikacja 4: Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, red. A. Myszka, K.I. Bieńkowska, I. Marczykowska, Rzeszów 2017, s. 188-192; doi: 10.15584/978-83-7996-478-9_15; ISBN 978-83-7996-478-9.
 38. 2017: Modele strukturalne nazwań przedsiębiorstw galicyjskich – na podstawie ogłoszeń prasowych z przełomu XIX i XX w.Słowo. Studia językoznawcze” 8/2017, Rzeszów 2017, s. 132-153; doi: 10.15584/slowo.2017.8.09; ISSN 2082-6931
 39. 2018, Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto), [w] Głos – Język – Komunikacja 5: W obliczu emocji, red. A. Myszka, K.I. Bieńkowska, Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 176-188; doi: 10.15584/978-83-7996-582-3_13; ISBN 978-83-7996-582-3; ISBN 978-83-7996-582-3.
 40. 2018, „Na tropach przeszłości języka”– czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne? [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M.Pastuch, M. Siuciak, Katowice: Wydawnictwo UŚ, s. 589-598; ISBN 978-83-226-3137-9 (wersja drukowana), 978-83-226-3138-6 (wersja elektroniczna) (artykuł we współautorstwie z Ewą Oronowicz-Kidą)
 41. 2018, Pamiątkowe nazwy ulic – rozważania terminologiczne   Onomastica LXII, s. 113–128, DOI: 0.17651/ONOMAST.62.6  [na: https://onomastica.ijp.pan.pl/62/pl_06.html]
 42. 2018, Od deskrypcji określonej do ergonimu – galicyjskie nazwy przedsiębiorstw, [w:] „Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne", red. U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj, ISBN 978-83-64007-48-4, Kraków 2018, Wyd. PAN, s. 365-378; http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST2018.28),
 43. 2018, Opozycja kulturowa stary – nowy w onimii południowo-wschodniej Polski, [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski, red. U. Wójcik, V. Jaros, ISBN 978-83-7455-570-8, Częstochowa 2018, wyd. AJD, s. 305-316.
 44. 2019, Rola rzeki w onimicznym obrazie miasta (ujęcie diachroniczne), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 201-214 (ISBN 978-83-8018-218-9)

  D. Postery

 • Comparision of attitudes towards cluttering among Polish SLTs and the general public in Poland usig the POSHA-CI (współautorzy: Katarzyna Węsierska, Kenneth O. St. Louis, Agnieszka Płusajska-Otto) - poster prezentowany i rozpowszechniany  na konferencji: 2nd World Conference on Cluttering Fontys University of Applied Sciences, zorganizowanej Eindhoven w Holandii w dniach 14-16.07.2014 r. 
 • Badanie postaw wobec giełkotu wśród polskich logopedów i ogółu społeczeństwa w Polsce przy użyciu POSHA-Cl - poster prezentowany i rozpowszechniany  na  Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, zorganizowanej przez UŚ w Katowicach, 12 września 2014 r. 
 • „Na tropach przeszłości języka”– czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne? - poster prezentowany na konferencji pt. Kongres Historyków Języka: Językoznawstwo historyczne – w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 13–15 kwietnia 2016 r.

 

Organizacja konferencji naukowych:

   A. Konferencje ogólnopolskie:

 1. I  Rzeszowska Sesja Logopedyczna,   Dzień mózgu, Rzeszów, 15 października 2011 r.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zza granicy pt. Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.
 3. II Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Dni głosu, Rzeszów,17–18 listopada 2012 r.
 4. III Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Komunikacja i jej zaburzenia, Rzeszów, 29–30 marca 2014 r.
 5. IV Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Problemy komunikacyjne osób dorosłych, Rzeszów, 21 marca 2015 r.
 6. V Rzeszowska Sesja Logopedyczna,  Funkcjonowanie  społeczne dzieci  z  problemami  komunikacyjnymi, Rzeszów, 09-10 kwietnia 2016 r.
 7. VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna,  A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera), Rzeszów, 1–2 kwietnia 2017 r.
 8. VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna,  Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody wsparcia i terapii osób z dysleksją rozwojową, Rzeszów, 21–22 kwietnia 2018 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,W rzecz polską wstąpić” – „Polszczyzna dawna i dzisiejsza” – w 25-lecie śmierci Profesora Stefana Reczka, Uniwersytet Rzeszowski,  9–10 maja 2018 r.
 10. VIII Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego, co pomyśli głowa –- metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji w terapii logopedycznej, Rzeszów, 6-7 kwietnia 2019 r.

   B. Konferencje o zasięgu lokalnym:

 1. Wiosenne warsztaty logopedyczne – warsztaty dla polonistów i logopedów, Rzeszów, 13-14.04.2013 r.
 2. Konferencja studencka: Neurologopedyczne studia przypadków, Rzeszów, 05.12.2015.
 3. Konferencja studencka: Neurologopedyczne studia przypadków II, Rzeszów, 17.01.2016.
 4. Współorganizacja konferencji Obszary polonistyki. Inny / Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku, Rzeszów, 5 kwietnia 2017 r.
 5. Konferencja studencka: Neurologopedyczne studia przypadków III, Rzeszów, 19.02.2017.
 6. Konferencja studencka: Neurologopedyczne studia przypadków IV, Rzeszów, 14.02.2018.