DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Stanowisko:

 • Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej
 • Kierownik studiów podyplomowych
  LOGOPEDIA   i   NEUROLOGOPEDIA


Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Języka Polskiego, pok. nr 115
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
e-mail: agnieszka.myszka.urz@wp.pl


Wykształcenie:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UR)
 • studia podyplomowe Logopedia (UMCS)
 • mgr filologii polskiej (UJ)


Zainteresowania naukowe:

   Językoznawstwo polskie, a w szczególności:

 1. badania różnych kategorii nazw własnych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym: antroponimów (imion, nazwisk i przezwisk), toponimów i mikrotoponimów, urbonimów i chrematonimów; językowy obraz świata a nazwy; nazwy a kultura;
 2. historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej – zakres sposoby wprowadzania zagadnień historycznojęzykowych, propozycje zajęć, problemy terminologiczne i metodologiczne; propozycje ćwiczeń, przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich;
 3. ortofonia – wady wymowy i błędy wymowy; zaburzenia płynności mowy;
 4. nauczanie języka polskiego jako obcego.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

   na studiach I i II stopnia:

 • gramatyka historyczna języka polskiego
 • historia języka
 • nazewnictwo regionu
 • wprowadzenie do onomastyki
 • ortofonia
 • diagnoza i terapia dyslalii
 • warsztat logopedy
 • fonetyka języka polskiego dla logopedów
 • gry logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • seminaria licencjackie i magisterskie

   na studiach podyplomowych:

 • nauka o języku dla logopedów: fonetyka z elementami ortofonii
 • budowanie systemu językowego
 • warsztat logopedy
 • językowe dziedzictwo kulturowe
 • język a kultura
 • seminarium dyplomowe


Publikacje:

  A. Monografie

 1. Toponimia powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006.
 2. Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność, Rzeszów 2012 (współautor: Piotr Wisz).
 3. Na tropach przeszłości języka. Fonetyka, Rzeszów 2013 (podręcznik akademicki, współautor: Małgorzata Kułakowska).


  B. Prace redakcyjne

     Monografie naukowe

 1. (red.) Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, Rzeszów 2014 (współredaktor: Małgorzata Kułakowska).
 2. (red.) Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów 2014 (współredaktor: Małgorzata Kułakowska).
 3. (red.) Głos – język – komunikacja, Rzeszów 2014.
 4. (red.) Głos – język – komunikacja 2, Rzeszów 2015 (współredaktor: Ewa Oronowicz-Kida).

     Informatory dla studentów

 1. (red.) Informator dla studentów filologii polskiej, Rzeszów 2006.
 2. (red.) Informator dla studentów filologii polskiej z katalogiem przedmiotów ECTS,  wydanie internetowe: http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifp (rok akadem. 2007/2008; aktualizacja w roku 2008/2009).
 3. (red.) Informator dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii z katalogiem przedmiotów ECTS (według wymogów KRK) wydanie internetowe: http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/ostudiach.php (rok akad. 2012/13, aktualizacja w roku 2013/2014, 2014/2015, 2015.16)
 4. (red.) Informator dla słuchaczy studiów podyplomowych Neurologopedia z katalogiem przedmiotów ECTS (według wymogów KRK) wydanie internetowe: http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/neurologopedia.php (rok akad. 2013/2014, aktualizacja w roku 2014/15 i 2015/16)


  C. Artykuły

     Zagraniczne:

 1. 2005, Stereotyp rzeki a językowy obraz hydronimów (na podstawie nazw wodnych powiatu strzyżowskiego), „Studia Philologica”, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz-Koło, s. 281 –292.
 2. 2010, Nazwiska polityków jako źródło neologizmów funkcjonujących w mediach, „Styl i tekst”, red. N. Szumarowa, wypusk 11, s. 61–71. (http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sit/2010_11/index.htm).
 3. 2011, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego [w:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, Preszów, s. 251–262 (ISBN 978-80-555-0594-7) http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html
 4. 2012, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego [w:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, red. M. Ološtiak, Preszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Preszowskiego, s. 262–273  (ISBN 780-80-555-0576-3) .
 5. 2015, Obraz miasta galicyjskiego w świetle urbanonimów (na przykładzie Rzeszowa) Bratysława, [w:] 19 slovenská onomastická konferencia, Bratysława: Veda Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied, s. 408–417.

      Krajowe:

 1. 1997, Struktura nazwisk mieszkańców parafii Frysztak na podstawie wybranych zapisów z ksiąg metrykalnych, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 4, Rzeszów, s. 229-254.
 2. 1999, Ewolucja zasobu imiennictwa parafii Frysztak w ciągu ostatnich dwóch wieków, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 5, Rzeszów, s. 211- 236.
 3. 2001, Nazwiska żon i córek w księgach metrykalnych parafii Frysztak z końca XVIII w., Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 6, Rzeszów, s. 25-40.
 4. 2002, Semantyka, struktura i językowy obraz mikrotoponimów leśnych [w:] Las w kulturze polskiej 2, red. W Łysiak, Poznań, s. 51-65.
 5. 2002, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” –  kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek [w:] Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności, red. T. Linkner, Gdańsk, s. 331-338.
 6. 2003, Przezwiska uczniów szkół podstawowych (na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim), Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów,  s. 68-86.
 7. 2003, Nazwy ulic i nazwy dróg jako znaki językowe (w świetle teorii prototypów) [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 324-331.
 8. 2004, Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego) [w:] Las w kulturze polskiej 3, red. W. Łysiak, Poznań, s. 75-87.
 9. 2005, Status onomastyczny członów Rzeka, Góra w nazwach typu Golcowa Rzeka, Góra Grudna,  „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. XVIII, Kielce, s. 43-52.
 10. 2005, Miejsce nazw przyimkowych w toponimii (Na przykładzie mikrotoponimów powiatu strzyżowskiego), „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów, s. 36-54.
 11. 2006, Stereotyp góry i lasu a językowy obraz oronimów i nazw leśnych w powiecie strzyżowskim,  „Prace Humanistyczne 7”, Rzeszów, s. 253-263.
 12. 2007, Metaforyka  przezwisk  młodzieżowych [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów, s. 104-118.
 13. 2007, Przezwiska uczniowskie – nowe struktury, nowe bazy semantyczne [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 267-279.
 14. 2008, Gramatyka historyczna języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 5, red. Z. Sibiga, Rzeszów, s. 95-115 (współautorstwo z M. Kułakowską).
 15. 2008, Tradycja i nowoczesność. Nowe nazwy przestrzeni wiejskiej [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn, s. 88-101.
 16. 2010, Nazwy obiektów rzeszowskich teatrów i kin – w perspektywie diachronicznej [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów, s. 108-121.
 17. 2010, Historia języka w dydaktyce szkolnej – z perspektywy nauczyciela akademickiego[w:] Kształcenie w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów, s. 198-210  (wspólnie z M. Kułakowską).
 18. 2010, Nazwy miejscowe gminy Niebylec [w:] Rola miasta w środowisku wiejskim. Przyczynek do dziejów Niebylca, red. A. Chuchla, Niebylec, s. 29-42.
 19. 2010, Wariantywność onimów a sytuacja komunikacyjna – na przykładzie podkarpackich nazw, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 2, Łask, s. 93-105. (30 tys. znaków)
 20. 2012, Sposoby ujmowania zagadnień językowych w podręcznikach akademickich i szkolnych – na przykładzie problemu miękkości spółgłosek polskich, „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7, s. 135-150 (współautor: M. Kułakowska).
 21. 2013, Nazwy własne w Sofiówce Stanisława Trembeckiego, [w:] „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. M. Patro-Kucab, G. Filip, J. Kowal, Rzeszów, s. 175-189.
 22. 2013, Społeczne i kulturowe przyczyny powstawania paralelnych urbanonimów nieoficjalnych – na przykładzie nazw rzeszowskich (XVIII-XX w.), Słowo. Studia językoznawcze” 4/2013, red. K. Ożóg, Rzeszów, s. 103-115.
 23. 2014, Ortofonia, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 33-57.
 24. 2014, Historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 111-131. (współautor: M. Kułakowska).
 25. 2014, „Prezenterzy powinni być samą doskonałością”. Wymowa staranna współczesnych dwudziestolatków – rekonesans badawczy, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 190-204.
 26. 2014, Wymowa grup spółgłoskowych – znajomość normy a realizacja (badania sondażowe), [w:] Głos – język – komunikacja, red. A. Myszka, Rzeszów, s. 97-110.
 27. 2014, Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg sądowych Rzeszowa), „Onomastica” LVIII, s. 151-166.
 28. 2014, Świadomość językowa gimnazjalistów i studentów w zakresie użycia nazw własnych, „Język a Edukacja”, t. 3: Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole, s.77-96 (współautor Ewa Oronowicz-Kida).
 29. 2015, Osoby z giełkotem w społeczeństwie – diagnostyka, świadomość społeczna, postulaty, [w:] Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka, t. 1, red. K. Węsierska, Katowice, s. 251–264 (współautorzy: Katarzyna Węsierska, Agnieszka Płusajska-Otto, Kenneth St. Louis).
 30. 2015, Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX w. (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa), [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 239–252.
 31. 2015, Pory roku, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 195–200 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 32. 2015, Polska grzeczność językowa, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 201–208 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 33. 2015, Czy opakowanie czyni przedmiot, [w:] Głos – Język – Komunikacja 2, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 209–213 (współautorki: A. Jamrozek-Sowa, M. Kułakowska)
 34. 2015, Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów, „Onomastica” LIX, s. 209–221.