DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida

Stanowisko:

profesor UR
kierownik Zakładu Onomastyki


Miejsce pracy:

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Zakład Onomastyki
pok. nr 115
ul. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów
Tel.: (17) 872 12 46
E-mail: oronowicz@o2.pl


Wykształcenie:

 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa


Zainteresowania naukowe:

 • Onomastyka w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.
 • Dialektologia, ze szczególnym uwzględnieniem języka mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • gramatyka historyczna,
 • specyfika językowa regionu,
 • historia języka polskiego,
 • język mówiony mieszkańców wsi,
 • nazewnictwo regionu,
 • kultura regionu,
 • seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie,
 • nauka o języku dla logopedów: fonetyka z elementami ortofonii (na studiach podyplomowych).


Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

 • Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej. Teksty i omówienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1992 (współautor J. Węgier).
 • Współczesne przezwiska mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, ISBN 978-83--60678-12-1, Fraza, Rzeszów 2009, ss. 276.
 • Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim, Studium językowo-kulturowe, ISBN 978-83-7338-986-1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 428.

   b) Redagowane monografie naukowe:

 • Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.
 • Głos –Język – Komunikacja 2, red. E. Oronowicz-Kida, A. Myszka, Rzeszów 2015
 • Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura, red. E Oronowicz-Kida, A. Myszka, Rzeszów 2016.
 • Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, J. Pasterska, Rzeszów 2017.

   c) Rozprawy i artykuły (wybór):

 • Nazwiska żon i córek w gwarach Małopolski południowo-wschodniej (na przykładzie kilkunastu wsi), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Językoznawstwo 2, z.17, Rzeszów 1995.
 • Przezwiska motywowane nazwiskiem lub przezwiskiem w gwarach dawnego powiatu jarosławskiego, (w:) Z polszczyzny historycznej i współczesnej, red. T. Ampel, Rzeszów 1997, s.111-117.
 • Przezwiska w polskich badaniach onomastycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Prace Językoznawcze, z.1., red. M. Biolik, Olsztyn 1997, s. 37-46.
 • Fenomen nazewniczy przezwisk, Onomastica XLIII, 1998, s.249-255.
 • Uwagi o wpływach wschodniosłowiańskich w języku mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, (w:) Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, s.177- 183.
 • Przezwiska w gwarach dawnego powiatu jarosławskiego (analiza semantyczna, wpływy wschodniosłowiańskie i południowokresowe), Rozprawy Slawistyczne 15, Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, red. S. Warchoł, Lublin 1999, s.11-25.
 • Nazwy własne ptactwa domowego w powiecie jarosławskim, Język Polski, LXXXIII, z.3, 2003, s.203-216.
 • Nazwy zwierząt w Ostrowie w powiecie jarosławskim, Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, red. K. Ożóg, Rzeszów 2003, s.87-100.
 • Zoonimy ludowe w procesie komunikacji językowej, (w:) „Słowa, słowa, słowa…” w komunikacji językowej II, red. M. Grabska, Gdańsk 2004, s.289-295.
 • Emocjonalność ludowych antroponimów nieoficjalnych, (w:) Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 177-182.
 • Cechy gwarowe w przyśpiewkach ludowych z Radawy w powiecie jarosławskim, (w:) Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s.337-343.
 • Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacyjne z powiatu jarosławskiego, (w:) Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s.475-480.
 • Nazywanie wspomożycieli dusz w ludowych pieśniach pogrzebowych z Cewkowa w powiecie lubaczowskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, red. K. Ożóg, Rzeszów 2005, s.69-75.
 • Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza we współczesnych piosenkach zespołu folklorystycznego z Piwody w powiecie jarosławskim, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, s.227- 233.
 • Gry językowe w antroponimii nieoficjalnej, (w:) Homo ludens v literature, red. L. Pavera, Opava, 2006, s.369-375.
 • Emocjonalność ludowych pieśni religijnych z powiatu jarosawskiego, (w:) Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s.175-181.
 • Rzeszowszczyzna w polskich badaniach etnograficznych i dialektologicznych, (w:) Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s.41-56.
 • Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, (w:) Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, red. G. Szpila, Język a komunikacja 17, Tertium, Kraków 2007, s.219-228.
 • Język współczesnych piosenek zespołu folklorystycznego z Piwody (w województwie podkarpackim) świadectwem troski o tradycyjną kulturę ludową, (w:) Sytuacja sztuki, spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku. Zbiór studiów pod redakcją R. Bobryka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s.27-36.
 • Podziękowanie Bogu i świętym orędownikom jako akt mowy ( na podstawie podziękowań zamieszczonych w „Rycerzu Niepokalanej”), (w:) Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s.391-398.
 • Wyrazy nacechowane ekspresywnie we współczesnych ludowych przyśpiewkach weselnych z powiatu jarosławskiego, (w:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 62, Studia Linguistica IV, Kraków 2008, s. 226-234.
 • O pewnym typie współczesnych zmian w zasobie leksykalnym mieszkańców wsi powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008, s. 116-125.
 • Tabu językowe a przezwiska ludowe, (w:) „ Język a Kultura”, t. 21, Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 233-240.
 • Językowy obraz autorów ogłoszeń dla samotnych i potrzebujących pomocy zamieszczanych w prasie katolickiej ( na przykładzie „Niedzieli”), (w:) Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, red. J. Dybiec, G. Szpila, Język a komunikacja 27, Kraków 2010, s. 129- 137.
 • Współczesne słownictwo kulinarne w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, (w:) Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów 2010, s. 176-188.
 • Wpływ przemian kulturowo-cywilizacyjnych na przezwiska mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna. Dydaktyka 7, red. A. Jakubowska-Ożóg, Z. Sibiga, Rzeszów 2012, s. 167-178.
 • Nazwy sklepów z odzieżą używaną w aspekcie pragmatycznym, (w:) Jednotlive a vseobecne v onomastike, 18. slovenska onomasticka konferencia, red. M. Olostiak, Preszów 2012, s. 304-312.
 • Oficjalne nazwy ulic – nowy element w językowej komunikacji środowiska wiejskiego (na przykładzie nazw ulic w wioskach powiatu jarosławskiego), (w:) Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz, Język a komunikacja 33, Kraków 2013, s. 105-114.
 • Przemiany kulturowe a zanikające leksemy w języku mówionym mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, Słowo. Studia językoznawcze 4/2013, Rzeszów 2013, red. K. Ożóg, s. 116-127.
 • Współczesne nazwy firm we wsiach województwa podkarpackiego, „Onomastica” LVIII, 2014, s. 307-320.
 • Świadomość językowa gimnazjalistów i studentów w zakresie użycia nazw własnych, „Język a Edukacja” 3, Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2014, s. 77-96. (współautor A. Myszka)
 • Oficjalne nazwy wiejskich ulic jako znaki językowe (na przykładzie nazw funkcjonujących w województwie podkarpackim, (w:) 19. Slovenska onomasticka konferencja Bratislava 28. – 30. aprila 2014, Bratysława 2015, s. 401-407.
 • Inspiracje kulturowe we współczesnych oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim, (w:) Mikrotoponimy i mikrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2015, s. 253-262.
 • Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska- Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 469-477.
 • Unifikacja kulturowa w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych), Głos-Język-Komunikacja 3, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-359-1, s. 13-20.
 • Dzik jedzie na Dziku, czyli nieoficjalne porejonimy w komunikacji potocznej mieszkańców województwa podkarpackiego, (w:) Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, ISBN 978-83-64864-89-6, Poznań 2018, s. 245-252
 • Przeszłość w nazwach własnych zapisana (na podstawie Pamiętnika Andrzeja Urbana), Słowo. Studia językoznawcze, nr 8/2017, red. K. Ożóg, ISSN 2082-6931, Rzeszów 2018, s. 154-163.
 • „Na tropach przeszłości języka” – czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne, (w:) Historia języka XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch, M. Siuciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3137-9 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3138-6 (wersja elektroniczna), Katowice 2018, s. 589-598. (współautor A. Myszka)
 • Oronowicz-Kida E., Buciarnia, hamownia, kosmetykarnia – formacje potencjalne we współczesnym polskim nazewnictwie, (w:) Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne, red. U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj, ISBN 978-83-64007-48-4, Kraków 2018, s. 395-402; http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST2018.30).
 • Antroponimy w pamiętniku chłopskim z początku XX wieku (analiza motywacyjno-funkcjonalna) Onomastica LXII, ISSN 0078-4648, Kraków 2018, s. 57–71, doi: 10.17651/ONOMAST.62.3 [onomastica.ijp.pan.pl/62/pl_03.html].
 • Stefan Reczek – między polszczyzną historyczną a kulturą języka, (w:) My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku, red. Z. Greń, K. Kleszczowa, Z. Zaron, ISBN 978-83-65667-70-0, Warszawa 2018, s. 127-135 (współautorstwo: K. Ożóg, M. Kułakowska).
 • Życie nazw na przykładzie mikrotoponimii powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim, (w:) Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski, red. U. Wójcik, V. Jaros, ISBN 978-83-7455-570-8, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD w Częstochowie, Częstochowa 2018, s. 317-326.
 • Globalizacja w języku mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski, ISBN 978-83-7431-573-9, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, s. 489-501.
 • Imiona jako nazwy polisygnifikacyjne na przykładzie polskich nazw miejscowych, (w:) Konvergencie a divergencie v proprialnej sfere. 20. slovenska onomasticka konferencia Banska Bystrica 26.-28. Juna 2017, ISBN 978-80-224-1732-7, VEDA, Bratysława 2019, s. 100-105.
 • Przyroda w oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim, (w:) Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska, ISBN 978-83-8018-218-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 215-223.