DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida

Stanowisko:

adiunkt

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Języka Polskiego
pok. nr 115
ul. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

Tel.: (17) 872 12 46
E-mail: oronowicz@o2.pl

Wykształcenie:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstw

Zainteresowania naukowe:

 • Dialektologia, ze szczególnym uwzględnieniem języka mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny.

 • Onomastyka w aspekcie synchronicznym i diachronicznym, zwłaszcza antroponimia nieoficjalna.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • gramatyka historyczna,

 • specyfika językowa regionu,

 • historia języka polskiego,

 • język mówiony mieszkańców wsi,

 • nazewnictwo regionu,

 • kultura regionu,

 • seminaria magisterskie,

 • nauka o języku dla logopedów: fonetyka z elementami ortofonii (na studiach podyplomowych).

Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

 • Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej. Teksty i omówienia, Rzeszów 1992 (współautor J. Węgier).

 • Współczesne przezwiska mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, Rzeszów 2009.

   b) Redagowane monografie naukowe:

 • Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów 2006 (wspólnie z K. Ożogiem).

   c) Rozprawy i artykuły (wybór):

 • Nazwiska żon i córek w gwarach Małopolski południowo-wschodniej (na przykładzie kilkunastu wsi), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Językoznawstwo 2, z.17, 1995.         

 • Przezwiska motywowane nazwiskiem lub przezwiskiem w gwarach dawnego powiatu jarosławskiego, (w:) Z polszczyzny historycznej i współczesnej, red. T. Ampel, Rzeszów 1997, s.111-117.

 • Fenomen nazewniczy przezwisk, Onomastica XLIII, 1998, s.249-255.

 • Uwagi o wpływach wschodniosłowiańskich w języku mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, (w:) Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, s.177- 183.

 • Przezwiska w gwarach dawnego powiatu jarosławskiego (analiza semantyczna, wpływy wschodniosłowiańskie i południowokresowe), Rozprawy Slawistyczne 15, Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, red. S. Warchoł, Lublin 1999, s.11-25.

 • Nazwy własne ptactwa domowego w powiecie jarosławskim, Język Polski, LXXXIII, z.3, 2003, s.203-216.

 • Nazwy zwierząt w Ostrowie w powiecie jarosławskim, Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, red. K. Ożóg, Rzeszów 2003, s.87-100.

 • Zoonimy ludowe w procesie komunikacji językowej, (w:) „Słowa, słowa, słowa…” w komunikacji językowej II, red. M. Grabska, Gdańsk 2004, s.289-295.

 • Emocjonalność ludowych antroponimów nieoficjalnych, (w:) Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 177-182.

 • Cechy gwarowe w przyśpiewkach ludowych z Radawy w powiecie jarosławskim, (w:) Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s.337-343.

 • Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacyjne z powiatu jarosławskiego, (w:) Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s.475-480.

 • Nazywanie wspomożycieli dusz w ludowych pieśniach pogrzebowych z Cewkowa w powiecie lubaczowskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, red. K. Ożóg, Rzeszów 2005, s.69-75.

 • Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza we współczesnych piosenkach zespołu folklorystycznego z Piwody w powiecie jarosławskim, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, s.227- 233.

 • Gry językowe w antroponimii nieoficjalnej, (w:) Homo ludens v literature, red. L. Pavera, Opava, 2006, s.369-375.

 • Emocjonalność ludowych pieśni religijnych z powiatu jarosawskiego, (w:) Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s.175-181.

 • Rzeszowszczyzna w polskich badaniach etnograficznych i dialektologicznych, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s.41-56.

 • Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, red. G. Szpila, Język a komunikacja 17, Tertium, Kraków 2007, s.219-228.

 • Język współczesnych piosenek zespołu folklorystycznego z Piwody (w województwie podkarpackim) świadectwem troski o tradycyjną kulturę ludową, [w:] Sytuacja sztuki, spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku. Zbiór studiów pod redakcją R. Bobryka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s.27-36.

 • Podziękowanie Bogu i świętym orędownikom jako akt mowy ( na podstawie podziękowań zamieszczonych w „Rycerzu Niepokalanej”), (w:) Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s.391-398.

 • Wyrazy nacechowane ekspresywnie we współczesnych ludowych przyśpiewkach weselnych z powiatu jarosławskiego, (w:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 62, Studia Linguistica IV, Kraków 2008, s. 226-234.

 • O pewnym typie współczesnych zmian w zasobie leksykalnym mieszkańców wsi powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008, s. 116-125.

 • Tabu językowe a przezwiska ludowe, (w:) „ Język a Kultura”, t. 21, Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 233-240.

 • Językowy obraz autorów ogłoszeń dla samotnych i potrzebujących pomocy zamieszczanych w prasie katolickiej ( na przykładzie „Niedzieli”), (w:) Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, red. J. Dybiec, G. Szpila, Język a komunikacja 27, Kraków 2010, s. 129- 137.

 • Współczesne słownictwo kulinarne w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, (w:) Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów 2010, s. 176-188.

 • Przezwiska w polskich badaniach onomastycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Prace Językoznawcze, z.1., red. M. Biolik, Olsztyn 1997, s. 37-46.