DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr hab. prof. UR Anna Wal

Stanowisko:

dr hab. prof.  UR

 

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku, pok. nr 106
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
tel.:  17 872 1237

 

Wykształcenie:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999)
 • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki –Uniwersytet Jagielloński, 2015). 

 

Zainteresowania naukowe:

Literatura Polska XX i XXI wieku (proza,  literatura emigracyjna,  zagadnienia literackich reprezentacji doświadczeń wojennych)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Literatura polska po 1939 roku (ćwiczenia)
 • Konteksty literatury polskiej XX i XXI w. (ćwiczenia)
 • Literatura dwudziestolecia międzywojennego ( wykład  i ćwiczenia)
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego (konwersatoria)
 • Seminaria magisterskie i  licencjackie

 

Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

 • Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, ss. 259. 
 • Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 312.

 

   b) Redagowane monografie naukowe:

 • Proza polska na obczyźnie. Problemy - dyskursy - uzupełnienia (współredakcja: Z. Andres, J. Pasterski), Rzeszów 2007, t. I-II (ss. 462+ 347). 
 • I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia (współredakcja: A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg), Rzeszów 2016, ss. 627.

 

   c) Rozprawy i artykuły (wybór):

 • „Ja, Ahaswer”. Motyw tułaczki, podróży, pielgrzymowania w trylogii Piotra BednarskiegoBłękitne śniegi i inne rejsy po złote runo”, „Tematy i Konteksty” 2018,  nr 8, s. 146–159.
 • Wygnańcy 1968 roku w świetle listów Felicji Bromberg, Anny Frajlich, Władysława Zająca [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza i J. Pasterska, Kraków 2018, s. 373–383.
 • Literackie obrachunki z dzieciństwem na zesłaniu w sowieckiej Rosji. Wstępne rozpoznanie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, 4 (42), s. 119139.
 • Zygmunta Ławrynowicza wiersze nie tylko o codzienności [w:] Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, red. A Jakubowska-Ożóg, J. Wolski, Rzeszów 2017, s. 89–98. 
 • Literacka twórczość wojennych uchodźców z Galicji [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Rzeszów 2016, s. 129–146. 
 • „Wyświetlić ostatnie stare negatywy”. O autobiografii Irit Amiel [w:] Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Weis-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016,  s.725–733.
 • „Karty twardej historii”. O wojennych doświadczeniach w prozie wspomnieniowej Józefa Bujnowskiego, [w:] Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Rzeszów 2014, s.103–116. 
 •  Twórczość dramatyczna Herminii Naglerowej [w:] Czytanie Dwudziestolecia III, t. 2, red E. Hurnikowa, E. Wróbel, Częstochowa  2012,  s. 243–256. 
 • Obraz stosunków polsko-ukraińskich w prozie Herminii Naglerowej, [w:] Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, red. R. Drozd i T. Sucharski, Słupsk, 2012, s. 177189. 
 • W służbie idei – „Tu jest Polska” Herminii Naglerowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Historia Literatury 6, Tematy i Konteksty,  red. J. Pasterska, Rzeszów 2011, nr 70, s. 310322. 
 • Między fantastyką a realizmem. O krótkich formach narracyjnych Herminii Naglerowej [w:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939, red E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków 2011, s. 207–215. 
 • Wiersze „nabrzmiałe smutkiem i tęsknotą”. O liście poetyckim w poezji żołnierskiej [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, red. A. Paliwoda, J. Wolski, Rzeszów 2011,s. 65–82. 
 • „Zawalidroga” Herminii Naglerowej jako powieść o dojrzewaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 5, red. M. Nalepa, Rzeszów  2010, z. 65, s. 236–246. 
 • Proza zsyłkowa Zbigniewa Dominy [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów 2010, s. 236–251. 
 • Motyw powstania  styczniowego w „Krauzach i innych”  Herminii Naglerowej [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku.  Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, red. E. Mazur, D. Hejda, Rzeszów 2010, s. 260–271.
 • Herminia Naglerowa jako autorka i bohaterka wspomnień o pisarzach, „Archiwum Emigracji”, Toruń 2009, z. (2) 11, s. 81–96.
 • Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej, [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność-wymiana-przenikanie-dialog). Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J.Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Wydawnictwo  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, s. 142–154.
 • Wokół „tematów sowieckich”. O wspomnieniach Herminii Naglerowej [w:] Paryż- Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Red. Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska, Białystok 2009, s.681–697.
 • Doświadczenie emigracji w prozie Alicji Iwańskiej [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy - dyskursy - uzupełnienia, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego i A. Wal, Rzeszów 2007, t. II, s. 178–199.
 • Dwugłos o Ostapie Ortwinie: Adolf Rudnicki „Wielki Stefan Konecki” i Stanisław Vincenz „Rzeczywistość urojona” [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi, red. Z. Ożóg, J. Wolski   Rzeszów 2005, s. 131–144.
 • „Sny pocięte, poprute, pozszywane”... O motywach onirycznych w poezji Beaty Obertyńskiej [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, red. Z.Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005, s. 199–217.
 • Liryka autotematyczna [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, red. Z.Andres, Z. Ożóg, Toruń 2005, 68-90.
 • Przybliżyć tajemnicę zbawienia. „Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi”, [w:]  Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Red. Z. Andres, J. Pasterska, Rzeszów 2005, s. 171–190.
 • „Opowiedz ludziom”. Poezja Irit Amiel, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, pod red Z. Andresa, J. Wolskiego, Rzeszów 2005, t.2, s. 254–274.
 • „Kompleks jemioły": proza Adolfa Rudnickiego wobec losów Żydów, [w:]  O dialogu kultur wspólnot kresowych,  pod red. S. Uliasza, Rzeszów, Wydaw. WSP, 1998, s. 353–366.
 • O egzystencji jednostki i naturze świata: Maria Badowicz  [w:] Poetycki krąg „Kontynentów". Artykuły i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów, Wydaw. WSP, 1997, s. 251–265.
 • „Piękna sztuka pisania" wobec historii i człowieka. II wojna światowa w prozie Adolfa Rudnickiego,  [w:] W stronę współczesności: studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku,  pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1996, s. 183–204.

 

Organizacja konferencji naukowych

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006 [współorganizatorka].
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje – dopełnienia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014 [współorganizatorka].