DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Grzegorz Trościński

Stanowisko

dr hab. prof. UR


Miejsce
pracy

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, pok. nr 122
al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 872 12 32
e-mail: gtroscinski@interia.pl


Wykształcenie

 • mgr filologii polskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1996),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Marii
  Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002).


Aktualne zainteresowania naukowe

 • Okolicznościowa poezja polityczna czasów saskich
 • Rękopiśmienne litteraria benedyktynek sandomierskich
 • Piśmiennictwo sarmackie
 • Staropolskie piśmiennictwo religijne
 • Staropolskie sylwy zakonne i szlacheckie
 • Nieznane litteraria Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • historia literatury polskiej (epoki staropolskie) – wykłady, ćwiczenia
 • arcydzieła literatury europejskiej do końca XVI w. – wykłady
 • retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym – ćwiczenia
 • literatura okolicznościowa – ćwiczenia
 • dramat i teatr staropolski – ćwiczenia
 • kultura i literatura sarmacka – ćwiczenia
 • kultura polska w pespektywie europejskiej


Publikacje

   1. Monografie naukowe

 • „Wczasy wielkiego człowieka”. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2005, 192 s.

   2. Redagowane monografie naukowe i monograficzne numery czasopism

 • [współred.] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 356 s.
 • [współred.] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 508 s.
 • [współred] „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – Konwencje – Tradycja, 510 s.
 • [współred.] „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, 514 s.

   3. Prace edytorskie

 • [z M. Nalepą] Józef Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2013, 145 s.

   4. Rozprawy i artykuły

 • „Zmienności portret i z śmierci obrazy”. Nad „Myślami o wieczności” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Studia Filologiczne” 1999, z. 1, s. 5–18.
 • Barokowe wiersze o porach roku, „Studia Filologiczne” 2001, z. 2, s. 165–175.
 • Pokutna muza w „Niepróżnującym próżnowaniu” Wespazjana Kochowskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 2000, z. 14, s. 27–36.
 • Rękopiśmienne litteraria Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Ruch Literacki” 2001, z. 3, s. 364–368.
 • Łzy filozofa w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 210–228.
 • „W umyśle królem jesteś”. Problem godności człowieka w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Studia filologiczne” 2004, z. 3, s. 157–176.
 • Romansowość i parenetyka w „Tobiaszu wyzwolonym” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. D. Chemperka i S. Baczewskiego, Lublin 2004, s. 257–287.
 • Treści przypisywane pojęciu Boga w staropolskiej poezji ziemiańskiej, [w:] Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach, pod red. A. Różyło, Sandomierz 2006, s. 59–76.
 • „Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej, „Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej” 2006, seria XII: Wiek naprawdę stracony, s. 139–155.
 • „Zbawiciel mój – Apollo, krzyż mój – Parnas będzie” - sacrum w „Poezjach Postu świętego” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006, s. 349–360.
 • Rękopiśmienne litteraria Wacława Potockiego w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi od przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, pod red. K. Płachcińskiej i M. Kurana, t. II, Łódź 2010, s. 282–290.
 • Arkadyjskie miejsca szczęśliwe w liryce Wespazjana Kochowskiego, [w:] Staropolskie Arkadie, pod red. J. Dąbkowskiej-Kujko, Warszawa 2010, s. 267–283.
 • Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego, „Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej” 2010, seria XVI: Literatura i rytuały, s. 181–199.
 • Literackie echa pojedynków Adama Tarły z Kazimierzem Poniatowskim, [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod red. W. Pawlaka i M. Piskały, Warszawa 2011, s. 272–293.
 • „Skarga umierającego” w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 151–163.
 • „Panów na chłopy uskarżanie się”. Świadectwo popularności średniowiecznej „Satyry na chytrych kmieciów” odnalezione w rękopisie radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Ruch Literacki” 2012, z. 6, s. 699–710.
 • Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler i M. Kurana, przy współpracy D. Szymczaka, Łódź 2013, s. 105–128.
 • Icones mortis – emblematy Georgiusa Aemiliusa i Hansa Holbeina w nieznanym polskim przekazie z XVIII wieku. Z dziejów literackiego toposu Tańca Śmierci w Polsce, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp J. Ławski, pod red. A. Janickiej, E Wesołowskiej i Ł. Zabielskiego, S. II: Zapisy i odczytania, Białystok 2013, s. 87–144; „Bibliotekarz Podlaski” 2013, nr 2, s. 51–103, (przedruk).
 • Pieśni wielkanocne z kancjonału radomskich bernardynów. Nieznane warianty tekstowe z rękopisu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Slavia Occidentalis” 2013, t. 70/1, s. 135–146.
 • Okolicznościowa poezja polityczna czasów konfederacji dzikowskiej, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, s. 151–180.
 • Dawne piśmiennictwo religijne-inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), s. 13–21, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego.
 • Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część pierwsza: pieśni z kancjonału L 1642, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), s. 220–244, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego.
 • Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża, „Pamiętnik Literacki” 2015, R. CVI, z. 1, s. 23–44.
 • Okolicznościowa poezja polityczna w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego z okresu walki o tron z Augustem III Sasem (1733-1736), [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 11–37.
 • W koronie i w kapeluszu. Wizerunek Augusta III Sasa w okolicznościowej poezji politycznej z okresu bezkrólewia i walki o koronę (1733-1736), [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 38–70.
 • Swojskość i uniwersalizm – z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), s. 11–21, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego.
 • Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część druga: winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), s. 385-406, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego.
 • Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), s. 465-474, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego.

   5. Inne publikacje (wybór)

 • Początki polskiej kolędy, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2004, nr 17.
 • Aleksy Awdiejew w Sandomierzu, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2004, nr 20, (wywiad).
 • Mikołaj Rej. W 500–lecie urodzin, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2005, nr 28.
 • O potrzebie edukacji i wychowania patriotycznego, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2008, nr 40.
 • Słowo wstępne, [w:] Bitwa pod Wrzawami 12 czerwca 1809. W 200. rocznicę wydarzeń, Wrzawy 2009.


Współorganizowanie konferencji naukowych

 • Ogólnopolska konferencja: „Krwawy świt, mroczny dzień…” Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej, Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytutu Badań Literackich PAN, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz, 11–13 października 2006.
 • Ogólnopolska konferencja: Poezja okolicznościowa lat 1730–1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl, 24–26 kwietnia 2012.
 • Ogólnopolski V Kongres Mediewistów Polskich: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu; Sekcja 17: Translatio studii w kulturze intelektualnej i literackiej średniowiecza, Stały Komitet Mediewistów Polskich, Wydział Socjologiczno–Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów, 20–24 września 2015.


Działalność organizacyjna i społeczna (wybór)

 • członek Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu
 • członek Rady Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu
 • członek Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu
 • członek Komisji Budżetowej Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu
 • członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego
 • sekretarz redakcji czasopisma „Tematy i Konteksty”
 • sekretarz Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia UR (2016)
 • opiekun rocznika Filologii polskiej UR (2010–2013)
 • wykładowca Uniwersytetu III Wieku w Gorzycach i Tarnobrzegu
 • popularyzator wiedzy w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki
 • koordynator Programu Edukacji i Wychowania Patriotycznego Gminy Gorzyce
 • współorganizator VIII Jarosławskich Potyczek Ortograficznych