SŁOWO
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE


 Zasady recenzowania


Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie "Słowo. Studia językoznawcze"

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasopiśmie "Słowo. Studia językoznawcze" stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:

 1. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma.
 2. Materiały zakwalifikowane do publikacji zostaną  wysłane do recenzji zewnętrznej.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma charakter opisowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 8. Komitet Redakcyjny podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.


Odwiedzin: