TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 


TEMATY I KONTEKSTY NR 4 (9) 2014
STAROPOLSKIE I O¦ŚWIECENIOWE PIŚ¦MIENNICTWO RELIGIJNE.
TEMATY -– KONWENCJE –- TRADYCJA


ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 510
Format: B5
Oprawa: broszurowa


Redakcja naukowa:

Marek Nalepa i Grzegorz Tro¶ściński

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w języku polskim)
Ian Upchurch (artykuły w języku angielskim)



STRONA TYTUŁOWA

SPIS TRE¦ŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Grzegorz Tro¶ściński
Dawne pi¶śmiennictwo religijne - inspiruj±ce i nadal odkrywane dziedzictwo


STAROPOLSKIE I OŚ¦WIECENIOWE PI¦ŚMIENNICTWO RELIGIJNE.
TEMATY - KONWENCJE - TRADYCJA

Andrzej Borowski
Pius vates


Przekłady i inspiracje biblijne

Wacław Walecki
Wprowadzenie. Czterysta pięćdziesi±te „"urodziny" Biblii Brzeskiej - i co dalej?

Tomasz Nastulczyk
List dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jako program ideowy Biblii Brzeskiej. Wokół humanistycznych kontekstów i uwarunkowań studiów biblijnych

Michał Gołębiowski
Nazacniejsza Pie¶śń Salomonowa, czyli Pieś¶ń nad pie¶śniami w przekładzie Biblii Brzeskiej

Klaudyna Szewczyk
Forma typograficzna Biblii Brzeskiej na tle druków szesnastowiecznych

Krystyna Krawiec-Złotkowska
Zbożni rycerze Wacława Potockiego i ich pierwowzory (wybrane przykłady)


W kręgu modlitewnym i medytacyjnym

Jan Okoń
Dawne i nowe treś¶ci w Modlitwie za Ojczyznę (według ks. Piotra Skargi)

Monika Pasek
Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego Walentego Bartoszewskiego jako przykład "recepty dusznej i cielesnej" na czas zarazy

Anna Malińska
O religijnym piś¶miennictwie „"zegarowym" w polskich drukach z XVII i XVIII wieku

Kazimierz Ożóg
Kilka uwag o Pieś¶niach nabożnych Franciszka Karpińskiego - aspekty językowe i kulturowe

Małgorzata Marcinkowska
Ludzkie pragnienia, trudy i obawy w o¶świeceniowych modlitwach poetyckich


Piś¶miennictwo zakonne

Wiesław Pawlak
Twórczoś¶ć Jakuba Suszy. Kartka z dziejów literatury unickiej w Rzeczypospolitej XVII wieku

Radosław Rusnak
Jan Alan Bardziński - dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakre¶ślenia sylwetki twórczej

Grzegorz Tro¶ściński
Rękopi¶śmienne wierszowane litteraria od ¶średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. CzꜶć pierwsza: pie¶śni z kancjonału L 1642

Roman Krzywy, Aldona Sieradzka
Sanctissimum, zmysły i retoryka. Wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy

Michał Kuran
Tryumf Taidy ogłoszony. O diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wi¶śniowieckiej w 1753 roku


Kaznodziejstwo i retoryka

Maria Wichowa
„"Mnie wiara jest widzeniem i za wszystkie mi z rozumu i zmysłów wywody stoi". Rok Ś¦więty w ¶świetle Kazania na Miło¶ściwe Lato Abo Jubileusz Piotra Skargi

Olga Cyganok
Miejsce elogium w wybranych ukraińskich traktatach retorycznych z końca XVII i z pierwszej połowy XVIII wieku


M±droś¶ć i ś¶więto¶ść, rozum i wiara

Estera Lasocińska
Uczony i ¶święty. Chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych w Żywotach filozofów Marcina Bielskiego

Bernadetta Puchalska-D±browska
Postać Bedy Czcigodnego w polskim piś¶miennictwie religijnym XVI-XVIII wieku

Grzegorz Raubo
Prognostyki w ś¶wietle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego


Religijno¶ść sarmacka

Monika Drożdżewicz
Obrazy biczowania Chrystusa w wybranych mesjadach pasyjnych z XVII wieku

Andrzej Gliwa
Powstawanie lokalnych kultów maryjnych i ś¶więtych patronów na Rusi Czerwonej po najazdach tatarskich jako dyskurs religijny w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej

Dariusz Piotrowiak
Przejawy sarmackiej religijno¶ści w relacjach cudzoziemców odwiedzaj±cych Rzeczpospolit± w XVIII wieku

Łukasz Zabielski
Olimp i Polska. Religia w Stefanie Czarnieckim Kajetana KoźĽmiana


INTERPRETACJE I ROZPRAWY

Jarosław Ławski
Interpretacja projekcyjna. Prusowska lektura Zdań i uwag Adama Mickiewicza

Barbara Niedziela, Grzegorz A. Kleparski
The Male Gaze and Beyond: Edgar Allan Poe's Female Characters


RECENZJE I PRZEGLˇDY

Maciej Pieczyński
Na marginesie edycji Baldego

Julian Ma¶lanka
Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów

Dorota Korwin-Piotrowska
Xanadu - kraina hiperobfitoś¶ci


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Stanisław Uliasz
Z żałobnej karty. Wspomnienie o Profesorze Józefie Nowakowskim

Artur Timofiejew
¦Średniowieczne podłoże kultury pogranicza

Roman Magry¶ś
Poezja okoliczno¶ciowa w Polsce w latach 1730-1830 - –zwycięska publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Roman Magry¶
Co kryje się za słowem quincunx? Rzecz o konferencji pt. „"Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin"

Karolina Kumka, Damian Niezgoda, Matylda Zatorska
VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jolanta Pasterska
Zaproszenie do publikacji w pi±tym numerze "Tematów i Kontekstów" pt. Polska proza nowa i najnowsza


Errata do trzeciego numeru „"Tematów i Kontekstów" (2013)

 


Odwiedzin: