DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FILOLOGIA POLSKA, JĘZYK POLSKI, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA


Kształcenie przyszłych nauczycieli języka polskiego:

  • pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej;
  • w trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich studenci przygotowani zostają do pracy w szkolnictwie na właściwym poziomie edukacyjnym w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury;
  • program nauczania optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z metodyką nauczania, co czyni z naszych absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów;
  • w procesie edukacji szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia z zakresu: metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, organizacji i podstaw prawnych nauczania.

Proponowane przedmioty z zakresu specjalizacji:

metodyka nauczania literatury i języka polskiego, podstawy dydaktyki, psychologia społeczna i wychowawcza, teoria kształcenia i wychowania, dykcja i emisja głosu, literatura dla dzieci i młodzieży.

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów zawodowych uprawnia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (absolwent/ka uzyskuje tytuł licencjata filologii polskiej). Poza tym student/ka jest przygotowany/a do podjęcia różnych form pracy pozalekcyjnej.
Praktyki: w szkole podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli – 150 godzin).

Dodatkowe możliwości:

Specjalizację nauczycielską można łączyć na ustalonych warunkach ze specjalnością edytorską. Odpowiada to potrzebom współczesnego rynku pracy, zgodnie z którymi absolwent/ka studiów powinien/na posiadać szerokie kompetencje zawodowe i wykazywać gotowość do wykonywania różnych zadań w ramach danej profesji. Łączenie nauczycielstwa ze specjalnością edytorską otwiera szersze perspektywy zawodowe, daje uprawnienia, o których mowa w dokładnym opisie właściwej specjalności. Ponadto nauczyciel może realizować współczesne tendencje do integracji i interferencji dziedzin nauki.

Dzięki ukończeniu więcej niż jednej specjalności będziesz bardziej atrakcyjny/a na rynku pracy i szybciej znajdziesz wymarzoną pracę.Dodano: 2017-05-16 08:56:13« Wstecz