DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.
SPECJALNOŚĆ REKLAMA, CONCIERGE, PUBLIC RELATIONS


Charakterystyka ogólna:

Absolwent/ka jest przygotowany/a do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Absolwent/ka rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno  w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwent/ka uzyskuje umiejętności umożliwiające mu/jej wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Charakterystyka szczegółowa:

Absolwent/ka studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR:

 • dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu komunikacji medialnej i kulturowej;
 • poznaje m. in. teorię komunikowania, teorię kultury, teorię systemów medialnych w Polsce i na świecie, teorię form i gatunków dziennikarskich, teorię public relations;
 • dysponuje też umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk informacyjno-komunikacyjnych, m. in.  zdobywa umiejętności komentowania zjawisk z obszaru kultury;
 • potrafi oceniać i analizować zjawiska zachodzące we współczesnej komunikacji medialnej i kulturowej;
 • poznaje arkana praktyki dziennikarskiej;
 • zna funkcje współczesnych mediów i ich znaczenie w kulturze, cechuje go/ją dbałość o kwestię etyki medialnej. 

 

     Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji i literaturoznawstwa) studenci mają szerokie możliwości zatrudnienia.  Nacisk edukacji położony jest na poznanie języka nowych mediów, komunikacji wizualnej i innych współczesnych zjawisk komunikacyjnych.

Ponadto absolwenci studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR:

 • są przygotowani do pracy w agencjach reklamowych, PR czy na stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem w kulturze i mediach;
 • przygotowani zostają przede wszystkim do wykonywania zawodu rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego, a także do pracy w mediach;
 • zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie sprawnego i poprawnego komunikowania w języku ojczystym (odmianie pisanej oraz mówionej);
 • poznają zasady pisania i redagowania tekstów o charakterze informacyjnym, pisania oświadczeń dla prasy, udzielania wywiadów dla mediów, prowadzenia konferencji prasowych, przygotowywania mów okolicznościowych, redagowania strony internetowej;
 • wyposażeni zostają w podstawowe kompetencje potrzebne do zarządzania wizerunkiem i informacją, planowania i realizowania strategii public relations, budowania tekstowych strategii prezentacyjnych i autoprezentacyjnych, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych oraz w wiedzę dotyczącą podstaw prawnych i etycznych działań PR;
 • potrafią świadomie, skutecznie i poprawnie językowo pośredniczyć w komunikacji społecznej;
 • zostają przygotowani do świadomego odbioru i rozumienia komunikatów multimedialnych, właściwej selekcji informacji, by móc rozumnie wykorzystywać media jako przekaźniki informacji;
 • potrafią zadbać o wizerunek instytucji (firmy, szkoły, zakładu itp.) w taki sposób, aby jej obraz w mediach był jak najbardziej korzystny, przy jednoczesnym poszanowaniu kanonów etycznych;
 • umieją formułować wypowiedzi na dowolny temat i skutecznie komunikować się z mediami w sprawach zawodowych;
 • znają nowe technologie PR, dzięki czemu tworzą transparentne przekazy informujące i kształtujące opinię publiczną;
 • zdobywają także kwalifikacje do wykonywania zawodu concierge’a, czyli „asystenta od wszystkiego” – doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu (współuczestnika spotkań służbowych kontrolującego przepływ informacji; zarządcy kalendarzem dyrektorów firmy, organizatora spotkań biznesowych, osoby przygotowującej prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoby o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych).


Perspektywy zawodowe:

Student/ka zdobywa tytuł licencjata kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: reklama, concierge, PR) i zyskuje uprawnienia do pracy w mediach, instytucjach życia publicznego oraz różnego typu biurach, a także w agencjach reklamowych i PR oraz  w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.

Praktyki i warsztaty: w mediach, instytucjach życia publicznego, agencjach reklamowych, różnego typu biurach. Student odbywa w nich łącznie 100 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (50 godzin po roku I. + 50 godzin po roku II.). Ponadto istnieje możliwość odbycia praktyk nieobowiązkowych.Dodano: 2015-03-06 10:44:10« Wstecz