DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. MEDIA I BROKER INFORMACJI (RESEARCHER)


Charakterystyka ogólna:

Absolwent/ka jest przygotowany/a do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Absolwent/ka rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno  w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwent/ka uzyskuje umiejętności umożliwiające mu/jej wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Charakterystyka szczegółowa:

   Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia:

a) w mediach drukowanych, w tym wypadku szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z mówieniem i pisaniem (np. reportaży, felietonów, komentarzy itp.).  Program studiów skoncentrowano na intensywnym warsztacie słowa pisanego (od pozyskiwania i oceny wagi oraz jakości informacji poprzez kształtowanie umiejętności jej przekazywania w wielu gatunkach dziennikarskich aż po umiejętność pracy z cudzym tekstem i jego redagowania).  Absolwenci są przygotowani do opracowywania poprawnych pod względem językowym i gatunkowym tekstów dziennikarskich.

b) w radiu i telewizji, w tym wypadku szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane  z wystąpieniami przed kamerą i mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (np. podstawy montażu radiowego i telewizyjnego, realizacja radiowa i telewizyjna itp.). Program studiów skoncentrowano na obecności przedmiotów o charakterze warsztatowym. Absolwenci są przygotowani do opracowywania poprawnych pod względem językowym i gatunkowym programów informacyjnych, publicystycznych czy rozrywkowych w radiu i telewizji; uczą się także technik pozwalających im w profesjonalny sposób pełnić rolę prezentera radiowego lub telewizyjnego. Poza tym absolwenci zdobędą kompetencje, które pozwolą im zinterpretować i krytycznie rozumieć rolę radia i telewizji w społeczeństwie demokratycznym oraz zagadnienia wpływu społecznego tych mediów.

c) w mediach oraz w różnego rodzaju instytucjach, w których informacja odgrywa ważną rolę, w tym przypadku szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z  wyszukiwaniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji na zlecenie, docieraniem do jak największej liczby informacji, selekcjonowaniem ich (wyodrębnianiem  spośród „informacyjnego szumu”), systematyzowaniem, weryfikowaniem  oraz przekazaniem w odpowiedniej formie klientom;  specjalizowaniem się, w zależności od rodzaju dostarczanej informacji, np. w informacji biznesowej lub informacji prawniczej. Program studiów skoncentrowano na obecności przedmiotów dających wiedzę z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. Absolwenci są przygotowani do monitorowania mediów, zarówno drukowanych (prasy, czasopism), jak i elektronicznych; przygotowywania raportów i analiz; dostarczania treści do serwisów internetowych lub portali korporacyjnych, wydawnictw i biuletynów; sporządzania bibliografii na dany temat;  organizowania archiwów i bibliotek. Absolwenci mają świadomość, że  w swojej pracy muszą kierować się zasadami etyki zawodowej i korzystać jedynie z legalnych źródeł informacji. Broker pełni rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.).

Dostarczone przez brokera informacje odnoszą się do przedmiotu zlecenia i cechują się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami.

 

Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

komunikacja językowa, retoryka i erystyka, edycja tekstów, gatunki dziennikarskie, warsztaty dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, public relations i komunikacja z klientami, broker informacji w społeczeństwie wiedzy, tradycyjne źródła informacji, wprowadzenie do infobrokeringu.
Poza tym w programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia specyficzne dla regionu podkarpackiego, położonego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim.
W kształceniu wykorzystuje się najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Student/ka korzysta z  nowoczesnej oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych sal, studia radiowo-telewizyjnego oraz bogatego księgozbioru Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej). 

Perspektywy zawodowe:

Student/ka zdobywa tytuł licencjata kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: media i broker informacji) i zyskuje uprawnienia do pracy w prasie, radiu i telewizji, instytucjach życia publicznego oraz w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, w których informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te niekiedy nie są określone jako infobrokerskie.
Informacje dostarczane przez brokera są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być poddawane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich.

 

Poza tym absolwenci w/w specjalności będą mogli podejmować pracę: 

 • w redakcjach ogólnotematycznych i specjalistycznych (w rozmaitym charakterze – na każdym etapie pracy redakcyjnej: od dziennikarza, poprzez sekretarza redakcji, po redaktora naczelnego);
 • w mediach tradycyjnych i zorientowanych na nowego odbiorcę;
 • w portalach internetowych;
 • w zakresie rzecznictwa prasowego;
 • w mediach różnych typów i poziomów przede wszystkim od lokalnych po ogólnokrajowe;
 • mogą także prowadzić samodzielną działalność na rynku mediów jako czynni dziennikarze lub redaktorzy odpowiedzialni za opracowanie dostarczanych im materiałów autorskich;
 • głównie w regionalnych, ale także ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych;
 • głównie w regionalnych, ale także w ogólnopolskich stacjach radiowych;
 • w telewizjach internetowych i kablowych;
 • w radiu internetowym;
 • w agencjach informacyjnych;
 • jako reporterzy;
 • jako reportażyści, dokumentaliści;
 • jako prezenterzy radiowi i telewizyjni;
 • jako doradcy do spraw mediów;
 • jako konsultanci w zakresie tworzenia wizerunku medialnego;
 • jako twórcy i organizatorzy radiowo-telewizyjnych mediów lokalnych i sublokalnych;

Praktyki i warsztaty: w mediach (prasa, radio, telewizja),  w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, w których informacja odgrywa znaczącą rolę. Student/ka odbywa w nich łącznie 100 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (50 godzin po roku I. + 50 godzin po roku II.).

Ponadto istnieje możliwość odbycia praktyk nieobowiązkowych.

Zawód brokera narodził się niedawno w wyniku połączenia specjalizacji bibliotekoznawczej 
oraz technik transmisji informacji i z pewnością należy do profesji przyszłości.

Opis zawodu można znaleźć w bazie udostępnionej na stronie 
https://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/modulowe-programy-szkolen-zawodowych/Dodano: 2017-05-16 11:37:28« Wstecz